Vammaisetuudet auttavat pitkäaikaissairaita

Pitkäaikainen sairaus tai vamma edellyttää usein ylimääräistä työtä, mutta siitä koituu tavallisesti myös ylimääräisiä kustannuksia. Kela maksaa vamman tai sairauden vuoksi heikentyneen toimintakyvyn sekä hoidon, huolenpidon, ohjauksen ja avuntarpeen perusteella eri suuruisia vammaisetuuksia. Niitä ovat alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki. Näistä etuuksista säädetään laissa vammaisetuuksista (11.5.2007/570). 

Vammaisetuuksien tarkoitus on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua. Ne myös korvaavat sairaudesta tai vammasta aiheutuvaa haittaa, avun tarvetta ja kustannuksia. Vammaistuet ja hoitotuki on porrastettu tuen tarpeen mukaan perustukeen, korotettuun tukeen ja ylimpään tukeen.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistukea myönnetään tavanomaista suuremmasta rasituksesta ja sidonnaisuudesta lapsen hoidossa, huolenpidossa ja kuntoutuksessa. Diabeetikkolapset ovat oikeutettuja vähintään korotettuun vammaistukeen, joka on 217,13 euroa kuukaudessa, sillä korotettua tukea voi saada, kun lapsen hoito on vaativaa ja vie päivittäin aikaa. Insuliinihoitoisen diabeetikkolapsen kohdalla nämä ehdot täyttyvät helposti verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen.

Alle kolmevuotiaat diabeetikkolapset saavat ylintä vammaistukea, koska heidän hoidostaan ja huolenpidostaan aiheutuva rasitus ja sidonnaisuus on vaativaa ja ympärivuorokautista. Kolmen vuoden ikäraja ei ole ehdoton: myös yli kolmevuotiailla diabeetikkolapsilla voi olla oikeus ylimpään tukeen, esimerkiksi toisen kroonisen perussairauden vuoksi, pumppuhoidon aloitusvaiheessa tai siksi, että diabetesta on tehostetusta hoidosta huolimatta vaikea pitää tasapainossa. Hakemukset ratkaistaan aina lapsen yksilöllisen tilanteen perusteella.

16-vuotta täyttäneen vammaistuki

Yleensä diabeetikoiden vammaistuki lakkaa kuin seinään lapsen täytettyä 16 vuotta. Tämä johtuu siitä, että alle ja yli 16-vuotiaan vammaistuen myöntämiskriteerit ovat erilaiset. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen perusedellytys on, että henkilön toimintakyky on sairauden tai vamman vuoksi heikentynyt vähintään vuoden ajan. Lisäksi vammasta tai sairaudesta on oltava haittaa tai siitä tulee aiheutua avun ja ohjauksen tarvetta henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten liikkumisessa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja sairaanhoidollisissa toimenpiteissä.

Insuliinihoitoinen diabetes, johon liittyy lisäsairauksia, saattaa oikeuttaa perusvammaistukeen. Diabeetikolle saattaa syntyä oikeus korotettuun tukeen, jos hänellä on diabeteksen aiheuttamia merkittäviä elinmuutoksia tai muita toimintakykyä alentavia sairauksia. Myös sairaudesta aiheutuvat erityiskustannukset, kuten kotisairaanhoidon maksut, voivat nostaa perustuen korotettuun tukeen. Ylintä vammaistukea voivat saada esimerkiksi vaativaa hemodialyysiä kotona päivittäin toteuttavat diabeetikot. Tuen myöntäminen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti ja hakijan kokonaistilannetta tarkastellen.

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotukea voi saada, jos perusedellytys toimintakyvyn heikentymisestä täyttyy, eli eläkkeensaajalla on vaikeuksia huolehtia itsestään ja selviytyä arjen toiminnoista vamman tai sairauden vuoksi. Lisäksi edellytetään vähintään viikoittaista avun tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta henkilökohtaisissa toiminnoissa. Moni ikääntynyt tarvitsee apua ainoastaan kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa, ja se ei vielä riitä hoitotuen saamiseksi.

Pelkkä diabetes ei oikeastaan ole olennainen eläkettä saavan hoitotuessa, vaan asian ratkaisee ikääntyvän henkilön kokonaistilanne. Perustuen saamiseksi voi riittää, että henkilön toimintakyky on heikentynyt ja hän tarvitsee toisen henkilön tarkistamaan päivittäin, että on muistanut syödä ja ottaa lääkkeensä. Ylimpään tukeen tarvitaan jo varsin raskaita ympärivuorokautisia hoitotoimia ja valvontaa. 

Tilaa sosiaaliturvaopas

Diabeetikolle ei ole omaa, erillistä sosiaaliturvaa diabeteksen perusteella, mutta monet etuudet koskevat myös diabeetikoita. Diabetesliitto on koonnut diabeetikon sosiaaliturvaa Diabeetikon sosiaaliturva -oppaaseen: sieltä löytyy lisää tietoa myös vammaistuista. Päivitämme oppaan vuosittain. Voit tilata oppaan maksutta painettuna tai sähköisenä D-kaupasta: www.diabetes.fi/d-kauppa. 

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozic, Diabetesliitto

 

Julkaistu Diabetes-lehdessä 2/2020.