Potilasasiavastaavat auttavat hoitosuhteeseen liittyvissä pulmissa

Vuoden 2024 alussa tuli voimaan uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavista. Ennen uutta lakia puhuttiin asiavastaavien sijaan potilas- ja sosiaaliasiamiehistä. Uutta lakia on pidetty parannuksena nykytilaan, koska se yhdenmukaistaa valtakunnallisesti potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan periaatteita ja käytäntöjä.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat edistävät potilaiden sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaiden oikeuksia. He neuvovat, mitä voi tehdä, kun tuntee tulleensa terveys- ja sosiaalipalveluja käyttäessään huonosti tai epäasiallisesti kohdelluksi, palveluissa on epäkohtia tai palvelujen laatu on huonoa. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeusturvakeinoja ovat muistutukset, kantelut, oikaisuvaatimukset, valitukset, potilas- tai lääkevahinkoilmoitus tai vahingonkorvausvaatimukset. Asiavastaavien tehtävänä on neuvoa ja ohjata potilaita näiden oikeusturvakeinojen käytössä, esimerkiksi muistutuksen tekemisessä tai oikaisuvaatimuksen tai vahingonkorvausvaatimuksen vireille panemisessa. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tulee lisäksi seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä alueellaan, ja he laativat vuosittain siitä selvityksen toiminnan järjestäjälle. 

Hyvinvointialueiden on järjestettävä potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminta siten, että heidän riippumattomuutensa ja puolueettomuutensa turvataan tehtävien hoidossa. Laki säätää myös erikseen, että potilasasiavastaavan ja sosiaaliasiavastaavan on toimittava tehtävässään riippumattomasti ja puolueettomasti. Heidän asiantuntijuutensa koskee nimenomaan potilaan ja asiakkaan oikeuksia. Potilasasiavastaavat eivät arvioi potilaan lääketieteelliseen hoitoon liittyviä asioita, eivät ota kantaa hoitopäätöksiin eivätkä voi muuttaa niitä. Tämä selkeä työnjako turvaa riippumattomuutta. 

Huomionarvoista on, että uuden lain mukaan sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna. Näin ollen yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät jatkossa järjestä potilasasiavastaavatoimintaa, vaan hyvinvointialueiden potilasasiavastaavat ovat käytettävissä myös yksityisten palveluntuottajien asiakkaille. Yksityisten palveluntuottajien tulee kuitenkin edelleen tiedottaa asiakkailleen potilaan oikeuksista riittävällä tavalla. Niiden on myös käsiteltävä saapuneet muistutukset.

Esimerkiksi diabeteksen hoidossa potilasasiavastaava voi auttaa, kun diabetesta sairastava haluaa tehdä muistutuksen siitä, että ei saa tarvitsemaansa hoitotarviketta. Potilasasiavastaavan apuun turvautuminen edellyttää kuitenkin, että ihmisellä on omiakin voimavaroja epäkohdan oikaisemiseksi. Asiavastaavat eivät tee työtä asiakkaan puolesta, mutta auttavat tarvittaessa esimerkiksi muistutuksen laatimisessa. 

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimi perustuu siihen, että meillä ylipäänsä on oikeuksia saadessamme palvelua ja apua terveyden- tai sosiaalihuollossa. Tämä ajatus on monelle radikaali. Moni tyytyy vain siihen, että ylipäänsä saa jotakin palvelua. Kuitenkin esimerkiksi diabeteksen hoidon tavoitteiden saavuttamista auttaa, kun hoitosuhde on luottamuksellinen, tavoitteet yksilöllisesti asetettuja henkilön elämäntilanne huomioon ottaen ja vuorovaikutus kannustavaa ja kunnioittavaa. Puhumattakaan siitä, että diabeteksen hoidossa tulisi olla käytettävissä parhaat apuvälineet, kuten sensorit ja hybridipumput yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Lakia potilaan oikeuksista ei ole säädetty turhanpäiten, ei myöskään lakia potilas- ja sosiaaliasiavastaavista. Siksi sinun on hyvä tietää mitä potilaan oikeudet ovat. Niihin kuuluvat oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun ilman syrjintää. Hoito tulee järjestää siten, ettei potilaan ihmisarvoa loukata ja hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Hänen äidinkielensä ja yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista siten, että hän riittävästi ymmärtää sen sisällön. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Hoidon tulee olla laadultaan hyvää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hoito perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon ja osaamiseen ja hyväksyttyihin ja ajantasaisiin hoitosuosituksiin.

Laura Tuominen-Lozic
Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija