Pinnalla

Jo tyypin 2 diabeteksen esiaste lisää muistisairausriskiä

Jo kakkostyypin diabeteksen esiaste näyttää lisäävän muistisairausriskiä. Turun yliopiston ja THL:n tutkimuksen mukaan kahden tunnin glukoosirasituskokeessa mitattu tavallista korkeampi glukoosiarvo ennustaa heikompaa suoriutumista tapahtumamuistia mittaavassa testissä kymmenen vuotta myöhemmin. Tapahtumamuistin heikentyminen on ensimmäisiä Alzheimerin taudin oireita.

Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että kakkostyypin diabeteksen esiasteisiin liittyvät tilat, kuten lihavuus, metabolinen oireyhtymä ja alentunut insuliiniherkkyys ovat yhteydessä tiedonkäsittelytoimintojen heikkenemiseen ja kohonneeseen muistisairausriskiin.

Työikäinen, heräätkö virkeänä aamuisin?

Terveyttä edistävä ruokavalio ja syömiskäyttäytyminen sekä vähäinen alkoholinkäyttö ovat yhteydessä unenaikaiseen palautumiseen, osoittaa suomalaisten työssäkäyvien aikuisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia selvittänyt tutkimus.

Tutkimukseen osallistui 525 aikuista. Heistä niillä, joilla stressin ja palautumisen tasapaino oli hyvä, ruokavalion kokonaislaatu oli parempi, kuidunsaanti suurempaa, syöminen tietoisesti kontrolloidumpaa ja alkoholinkäyttö vähäisempää kuin enemmän stressaantuneilla. Tutkijoiden mukaan tästä tutkimuksesta ei voida kuitenkaan päätellä, johtaako parempi unenaikainen palautuminen terveellisempään ruokavalioon vai edistääkö terveellinen ruokavalio palautumista.

Varaudu influenssakauteen

Influenssakausi on taas ovella. Siihen kannattaa varautua rokotuksella. Diabetesta sairastavalle rokote on ilmainen osana kansallista rokoteohjelmaa. Ota selvää, milloin ja missä rokotuksen voi kunnassasi saada. Influenssarokote torjuu myös influenssan jälkitauteja, kuten korvatulehdusta, keuhkoputkentulehdusta ja keuhkokuumetta, mutta se ei suojaa koronavirusinfektiolta eikä koronarokote influenssalta.

Miten yli 60-vuotiaat voivat?

Eläkeliiton +60-barometrin mukaan yli 60-vuotiaat suomalaiset ovat keskimäärin melko tyytyväisiä elämäänsä. Tyytyväisyyden tunne kuitenkin alenee iän karttuessa. Yli 80-vuotiaiden ryhmälle etäisyys palveluihin on isompi haaste kuin nuoremmille. Lisäksi he kokevat terveytensä heikommaksi kuin nuoremmat ja ovat nuorempia tyytymättömämpiä sosiaali-, terveys- ja hoivapalveluihin.

Palveluiden digitalisaatio on noussut ikääntyneiden suurimmaksi ongelmaksi tämän päivän Suomessa. Myös nuoruuden liiallinen ihannointi ja ikääntymiseen liitetty negatiivinen leima nousivat nyt voimakkaammin esiin barometrissä.

Vertaistukea paikasta riippumatta

Vertaistuki on ennen kaikkea kokemusten jakamista toisten samoja asioita läpikäyneiden kanssa. Diabetesliitossa vertaistukijoita on sekä paikallisesti että verkossa.

Verkossa on tällä hetkellä yhdeksän suurella sydämellä ja lämpimällä otteella toimivaa videovertaistukijaa. Mukana on sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavia henkilöitä. He pyrkivät luomaan videovertaistuen ryhmiin turvallisen, kannustavan ilmapiirin, jossa jokaisella osallistujalla on tilaa ja mahdollisuus kuulla ja tulla kuulluksi.

Ryhmissä löydetään uusia näkökulmia ja saadaan vinkkejä diabeteksen kanssa elämiseen. Samalla syntyy uusia ystävyyssuhteita. Löydät lisätietoa ryhmistä ja avoimista chateista osoitteessa diabetes.fi/vertaistoiminta.

Arjen kokemuksia instassa

Deelähettiläät ovat Diabetesliiton somelähettiläitä, jotka kertovat elämästään diabeteksen kanssa Diabetesliiton Instagram-tarinoissa. Porukassa on ykköstyyppejä, kakkostyyppejä ja yksi diabeteslääkäri. Tarinoita tehdään niin verensokerikäyristä kuin kanan kasvatuksestakin, ja kaikesta siltä väliltä – diabetes kulkee mukana matkassa.

Deelähettiläiden mielestä toiminnan mielekkyys piilee juuri vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa seuraajien kanssa. Stooreissa saa jakaa omia kokemuksia ja samalla rohkaista muita. Tässä toiminnassa todella huomaa, että muillakin on samoja haasteita emmekä ole yksin.

Hoitolaitosten vanhuksilla huono suuhygienia

Vain viidesosalla laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asukkaista on puhtaat hampaat, selvisi Helsingissä tehdyssä tutkimuksessa. Huono suuhygienia heikentää elämänlaatua ja lisää hampaiden reikiintymistä, ientulehduksia ja hampaiden kiinnityskudossairauksia.

Hammaslääkärien tekemässä tutkimuksessa lähes puolella asukkaista suuhygienia oli erittäin huonolla tasolla: hampaiden pinnalla oli runsaasti plakkia ja suusta löytyi ruuanjäämiä. Lisäksi tutkimukseen osallistuneilla oli käytössä paljon syljen eritystä vähentäviä lääkkeitä, mikä myös lisää suusairauksien riskiä.

Raskausdiabetes voi aiheuttaa sikiölle happivajetta

Raskausdiabetes aiheuttaa sikiön liikakasvua eli makrosomiaa, mikä lisää lapsen ja äidin synnytysvaurioiden riskiä. Makrosomia voi aiheuttaa sikiölle myös happivajetta, ja lisäksi raskausdiabetes itsessään lisää sikiön happivajeen riskiä synnytyksen aikana.

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopistollisen sairaalan tutkimusryhmä osoitti, että vastasyntyneen happivajeen ja siitä johtuvan huonokuntoisuuden riski oli raskausdiabetesta sairastavien äitien sikiöillä lähes seitsemänkertainen terveiden äitien sikiöihin verrattuna. Riski vastasyntyneen elvytyksen tarpeelle oli tulosten perusteella kymmenkertainen.

Sikiön hapenpuute voidaan tunnistaa synnytyksenaikaisessa sykekäyrässä. Happivajeella on sikiön elimistössä lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia, ja pahimmillaan se voi johtaa sikiön aivovaurioon ja kuolemaan.

Koronavirusinfektion vasta-aineita löytyi vielä vuoden päästä

Valtaosalla koronavirustartunnan saaneista oli neutraloivia vasta-aineita vielä yli vuoden kuluttua, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin sairastetun koronavirusinfektion tuottamien vasta-aineiden säilymistä, kun tartunnan saamisesta oli kulunut puoli vuotta ja vuosi.

Jopa 97 prosentilla tutkittavista havaittiin koronaviruksen piikkiproteiinin tunnistavia IgG-vasta-aineita, kun tartunnasta oli kulunut vuosi. Niiden määrä oli kuitenkin vuoden jälkeen noin kolmasosan matalampi kuin mitä se oli puoli vuotta tartunnan saamisen jälkeen.

Koronavirusinfektion jälkeisten vasta-ainetasojen tutkiminen tuottaa tärkeää tietoa, joka auttaa muun muassa rokotteiden aikaansaaman suojan ja keston arvioimisessa.

Arvioitko elämäsi onnelliseksi?

Suomalaisista 76 prosenttia arvioi elämänsä vähintään melko onnelliseksi, käy ilmi EVAn arvo- ja asennetutkimuksesta. Onnettomaksi itsensä tuntevia on 20 prosenttia. Eniten onnettomia on työttömien joukossa.

Suomalaiset ovat varsin yksimielisiä siitä, että terveys, toimeentulo ja hyvät ihmissuhteet ovat onnellisen elämän välttämättömiä edellytyksiä. Raha on ihmisille tärkeää toimeentulon kannalta, ei niinkään vaurautena suhteessa muihin. Hyvä toimeentulo lisää selvästi onnellisuuden kokemusta.

42 prosenttia katsoo elävänsä tuloillaan vähintään melko mukavasti, 45 prosenttia arvioi pärjäävänsä tuloillaan ja kahdellatoista prosentilla on vaikeuksia tulla toimeen. Toimeentulovaikeuksia kokeneiden onnellisuus on laskenut selvästi aiempaan verrattuna.

Anna maksallesi lepotauko alkoholista

Tuliko kesällä nautittua usein alkoholia ruokajuomana ja vielä iltaa viettäessä? Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että jo muutaman viikon runsas alkoholin käyttö aiheuttaa kaikille maksan rasvoittumista. Jos juominen jatkuu pitempään, seurauksena voi olla pysyvä maksan vaurioituminen. Hyvä asia on, että rasvoittunut maksa palautuu ennalleen, kun alkoholin käyttöön tulee riittävän pitkä tauko.

Matala hemoglobiinitaso suojaa metaboliselta oireyhtymältä

Oulun yliopistossa tehty tutkimus osoitti, että yksilölliset erot hemoglobiinitasoissa ovat vahvasti yhteydessä metaboliseen terveyteen aikuisiässä. Yhteys näkyi painoindeksissä, sokeriaineenvaihdunnassa, veren rasva-arvoissa ja verenpaineessa siten, että henkilöt, joiden hemoglobiinitasot olivat matalammat, olivat metabolisesti terveempiä. Erityisesti tämä korostui vanhemmilla tutkittavilla.

Hemoglobiinitasot kuvastavat hyvin elimistön hapettumista. Lievä hapenpuute aktivoi HIF-vasteen, mikä muuttaa elimistön energia-aineenvaihduntaa epätaloudellisemmaksi ja suojaa sitä kautta lihavuudelta ja epäsuotuisalta metabolialta.

Entuudestaan on tiedetty, että korkealla merenpinnan yläpuolella asuvien ihmisten elinympäristö on vähähappinen ja että he ovat keskimäärin hoikempia, heillä on parempi sokerinsieto ja pienempi riski sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista johtuviin kuolemiin. Lisäksi esimerkiksi kestävyysurheilijat hyödyntävät vähähappisia olosuhteita korkean paikan harjoittelussaan.

Sekretiini vähentää ruokahalua aktivoimalla ruskeaa rasvaa

Kardiologian erikoislääkäri Sanna Laurila selvitti väitöstutkimuksessaan PET-kuvantamisella ruuansulatushormoni sekretiinin vaikutuksia ihmisen aineenvaihduntaan. Tutkimus osoitti, että tutkittavien ruskea rasva aktivoitui sekretiinin vaikutuksesta. Sen seurauksena heidän ruokahalunsa väheni, ja ruokailuväli piteni 39 minuuttia. Sekretiini lisäsi myös sydänlihaksen sokerinkäyttöä ja munuaisten suodatusnopeutta.

Turun yliopistossa tehty tutkimus lisäsi tietoa ruokahalun säätelyyn vaikuttavista tekijöistä, ja tuloksia voi hyödyntää lihavuuden sekä sydämen ja munuaisten vajaatoiminnan lääketutkimuksessa.

Päivitettyjä oppaita diabeteksesta

Diabetesliitto on julkaissut uudet, päivitetyt versiot tyypin 2 diabeetikoille suunnatusta perusoppaasta ja tyypin 1 diabetekseen sairastuneen ensitieto-oppaasta.

Tyypin 2 diabeetikon perusoppaassa käydään läpi ruoka-asioita, liikuntaa ja sitä, miten sairauden kanssa jaksaa elää. Oppaassa käsitellään myös tyypin 2 diabeteksen lääkehoitoa.

Tyypin 1 diabeteksen ensitieto-opas on tarkoitettu diabetekseen sairastuneen alkuvaiheen tiedontarpeeseen. Siinä kerrotaan ymmärrettävästi, mistä ykköstyypin diabeteksessa on kyse ja miten sitä hoidetaan.
Oppaat voi tilata Diabetesliiton verkkokaupasta: www.diabetes.fi/d-kauppa

Pitkäaikaissairauksien diagnosointi väheni korona-aikana

Tyypin 2 diabeteksen diagnooseja tehtiin terveydenhuollossa noin 20 prosenttia vähemmän kuin ennen korona-aikaa. Verenpainetaudin ja astman diagnoosit vähenivät lähes neljänneksellä, masennus- ja ahdistuneisuushäiriödiagnoosit viidenneksellä ja esimerkiksi hampaiden kiinnityskudosten sairauksien diagnoosit noin 30 prosenttia. Myös syöpänäytteitä otettiin tavallista vähemmän.
Tiedot perustuvat valtakunnallisen hoitoilmoitusrekisterin tietoihin.

Taustalla on muun muassa perusterveydenhuollon resurssien siirtyminen koronavirusinfektioon sairastuneiden hoitamiseen ja fyysisten lääkärissä käyntien korvaaminen etävastaanotoilla. Lisäksi tartunnan pelko esti joitakin ihmisiä hakeutumasta vastaanotolle. Lähde: www.uef.fi

Diabeteslääke auttoi laihtumaan tutkimuksissa

Diabeteslääkkeenä käytetty semaglutidi on osoittautunut tutkimuksissa tehokkaaksi lihavuuden hoitomuodoksi. Journal of the American Medical Association ja New England Journal of Medicine -lehdissä julkaistussa tutkimuksessa semaglutidia käyttäneet tutkittavat laihtuivat keskimäärin 15–18 prosenttia painostaan. Lumelääkettä saaneiden paino laski keskimäärin 3,4 prosenttia. Toisessa, Lancetissa julkaistussa tutkimuksessa tyypin 2 diabetesta sairastavat laihtuivat keskimäärin 9,6 prosenttia painostaan. Semaglutidia ei ole vielä hyväksytty lihavuuden hoitoon. Semaglutidi on pistettävä suolistohormonilääke.

Semaglutidi on erityiskorvattava tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Sitä myydään kauppanimillä Ozempic ja Rybelsus.

Miksi laihdutus ei tuota pysyviä tuloksia?

Tavanomainen kalorien rajoittamiseen perustuva laihdutus heikentää rasvakudoksen energiakoneiston toimintaa, mikä voi edistää laihdutettujen kilojen paluuta. Laihdutusleikkaus puolestaan virkistää solumoottoreita ja parantaa mitokondrioiden toimintaa, mikä suojaa lihavuusleikattuja lihomiselta. Tämä kävi ilmi Helsingin yliopiston yhteiseurooppalaisesta tutkimuksesta.

Helsingin yliopiston tutkijat ovat aiemmin osoittaneet, että mitokondrioiden vajaatoiminta on yhteydessä lihavuuteen. Yliopiston johtama kansainvälinen tutkimus osoitti, että laihtumistapa vaikuttaa rasvakudoksen mitokondrioiden toimintaan. Dieettilaihdutus hidastaa sitä, ja tämä voi olla syynä siihen, että rasvakudosta kertyy nopeasti uudestaan laihdutuksen jälkeen.

Hikiliikunta ja hyvät ruokatottumukset
pitävät yllä kognitiivista toimintakykyä

Itä-Suomen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan terveellinen ruokavalio ja säännöllinen kestävyysliikunta yhdessä hillitsevät ikääntymiseen liittyvää muistin ja muiden tiedollisten toimintojen heikentymistä. Vastaavaa vaikutusta ei havaittu kummallakaan elintapatekijällä yksinään eikä myöskään lihaskuntoharjoittelulla yksin tai yhdessä terveellisen ruokavalion kanssa. Tutkijat muistuttavat, että kaikki kolme elintapatekijää hyödyttävät toki yksinäänkin terveyttä muilla tavoin.

Tutkimuskohteena lihavuuden aiheuttama stigma

Sydänliitto ja Jyväskylän yliopisto yhteistyökumppaninaan Syömishäiriöliitto ovat käynnistäneet tutkimus- ja selvityshankkeen lihavuuden stigman vähentämiseksi. Lihavuuden on todettu olevan yksi ihmistä negatiivisimmin leimaavista eli stigmatisoivista ominaisuuksista.

Lihavuuden stigman vaikutukset ilmenevät esimerkiksi lihaviin ihmisiin kohdistuvina ennakkoluuloina, negatiivisina stereotypioina, epäasiallisena kohteluna, monitahoisena syrjintänä ja kiusaamisena. Lihavuuden stigman vaikutukset näkyvät kaikilla keskeisillä elämänalueilla esimerkiksi työelämässä, terveydenhuollossa, koulutuksessa ja liikuntaharrastuksissa.
Lihavuuden stigma vahingoittaa fyysistä, emotionaalista ja psykologista terveyttä ja hyvinvointia.

Ympäristön kemikaalit vaikuttavat myös kolesteroliarvoihin

Oulun yliopiston tutkimusryhmä on löytänyt soluista uuden mekanismin, joka aiheuttaa haitallisen LDL-kolesterolin nousua. Ryhmä osoitti, että pregnaani X -reseptorin (PXR) aktivoituminen lisää kolesterolin tuotantoa maksassa ja nostaa etenkin LDL-kolesterolin määrää veressä.

Monet lääkkeet (esimerkiksi antibiootti rifampsiini), ravinnon osat ja ympäristön kemikaalit aktivoivat PXR-reseptoria. Tällaisia kemikaaleja löytyy monista torjunta-aineista, palonestoaineista, muovin lisäaineista ja ympäristön saasteista. Elämäntapojen ja perintötekijöiden lisäksi siis ympäristömme kemiallinen koostumus vaikuttaa kolesteroliarvoihin.

Lihavuudella on yhteys Alzheimerin tautiin

Lihavuus kuormittaa osaltaan aivojen terveyttä ja voi siten edistää Alzheimerin taudin kehittymistä. Sen sijaan henkilöillä, joilla on jo todettu Alzheimerin tauti, painon pysyminen normaalipainon ylärajalla voi auttaa säilyttämään aivorakenteita, Itä-Suomen yliopiston ja Sheffieldin yliopiston yhteistyönä toteuttamassa tutkimuksessa havaittiin.

– Lihavuus voi jo keski-iässä vaikuttaa haitallisesti myöhempään aivojen terveyteen. Alzheimerin tautiin ja muihin muistisairauksiin johtavat aivomuutokset alkavat jo vuosia ennen taudin ilmenemistä, emeritaprofessori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta sanoo.

Tutkijat tähdentävät kuitenkin, että tutkimuksen tulokset eivät osoita lihavuuden aiheuttavan Alzheimerin tautia, mutta lihavuus lisää aivojen kuormitusta, mikä voi myötävaikuttaa
muistitaudin kehittymiseen.

Hyvät elintavat suojaavat lihaviakin sairauksilta

Lihavista joka viides ei sairasta metabolisia sairauksia, sillä heitä suojaavat terveelliset elintavat. Pelkästään lihavuus ei siis johda terveysongelmiin. Tämä kävi ilmi tutkimuksesta, johon osallistui sata sairaalloisesti lihavaa henkilöä. Heidän painoindeksinsä oli keskimäärin 40.

Lähes joka toiselta tutkittavalta löytyi maksafibroosi. Sen riskitekijöitä ovat vähäinen fyysinen aktiivisuus, punaisen lihan syönti, tupakointi, kohonneet paastoverensokeri- ja triglyseridiarvot ja neljä tunnettua geenivarianttia.

Joka viidennellä tutkituista ei ollut muutoksia maksassa. Jo vähäinenkin liikunta voi suojata maksan rasvoittumiselta ja sitä seuraavilta lisäsairauksilta. Lisäksi tiedetään, että alkuvaiheen maksafibroosi voi vähentyä ja sidekudoksen muodostuminen jopa pysähtyä, kun elintavat muuttuvat terveellisemmiksi.

Kannusta lasta liikkumaan

Reippaan liikunnan lisääminen vähentää tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien riskitekijöitä jo alakouluikäisillä lapsilla, osoitti terveystieteiden maisteri Juuso Väistön väitöstutkimus. Tutkimuksen kohteena oli 6–8-vuotiaita suomalaisia lapsia.

Näiden sairauksien riskitekijöiden tasot olivat korkeimmat lapsilla, jotka liikkuivat vähiten ja käyttivät eniten aikaa viihdemedian parissa. Riskitekijöiden tasoa nostivat myös epäsäännöllinen ateriarytmi ja epäterveellinen ruokavalio.

Reipasta liikuntaa lisänneillä lapsilla tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien riski puolestaan pieneni. Paikallaanolon vaihtaminen kevyeenkin liikuntaan vähensi kehon rasvakudoksen määrää, mutta vaikutus oli sitä suurempi, mitä kuormittavampaa liikunta oli.

Miten vaarallinen koronavirus on?

Brittiläiset tutkijat analysoivat Skotlannin väestössä diabeetikoiden riskiä joutua tehohoitoon tai kuolla koronavirusinfektion vuoksi. Diabeetikoista 0,3 prosenttia joutui tehohoitoon tai kuoli, diabetesta sairastamattomista 0,1 prosenttia. Ykköstyypin diabeetikoilla oli 2,4-kertainen ja kakkostyypin diabeetikoilla 1,4-kertainen riski sairastua vaikeaan koronavirusinfektioon verrattuna diabetesta sairastamattomiin.

Vaikean tautimuodon riskiä kasvattivat retinopatia, munuaisen vajaatoiminta, asuminen hoitolaitoksissa, huono glukoositasapaino, sairaalahoitoa vaatinut ketoasidoosi tai hypoglykemia viiden vuoden sisällä, monilääkitys ja tupakointi.

Valo vaikuttaa mielialaan

Turun PET-keskuksen tutkijat osoittivat, että vuorokauden valoisten tuntien määrä vaikuttaa aivojen opioiditoimintaa sääteleviin reseptoreihin ja sitä kautta mielialaan ja sosiaaliseen elämään. Kielteiset tunteet vaimenevat kesäisin, jolloin valoa on ympäri vuorokauden, kun taas vuodenajoittain vaihteleva ahdistuneisuushäiriö on yleisimmillään talven pimeinä kuukausina.

– Tutkimuksessa havaitsimme, että opioidireseptorien määrä riippui siitä, mihin vuodenaikaan kuvantamistutkimus oli tehty. Tällainen vuodenajan mukaan vaihteleva opioiditoiminnan määrä voi olla tärkeä mielialan kausivaihtelua selittävä tekijä, tutkijatohtori Lihua Sun kertoo.

Koukuttaako some nuorta liikaa?

WHO-koululaistutkimuksen mukaan 9 prosenttia suomalaisnuorista luokitellaan sosiaalisen median ongelmakäyttäjiksi ja 34 prosenttia nuorista on ongelmallisen somen käytön vaaravyöhykkeellä. Liiallisesta somen käytöstä seuraa väsymystä ja vähäistä fyysistä aktiivisuutta. Niillä nuorilla, joilla on vaikeuksia rajoittaa somen käyttöä, on myös tavallista enemmän niska- ja hartiasärkyjä, ärtyneisyyttä, alakuloisuutta sekä yksinäisyyden kokemuksia ja ongelmia koulussa pärjäämisessä. Somen ongelmallinen käyttö oli todennäköisempää perheissä, joissa sitä valvottiin vähän kuin perheessä, jossa valvontaa oli kohtalaisesti tai paljon.

Insuliinia helteessä

Koska esimerkiksi monilla Afrikan köyhissä maissa tai pakolaisleireillä asuvilla ei ole jääkaappia, diabeetikot joutuvat menemään sairaalaan ottamaan päivittäiset insuliinipistoksensa. Lääkärit ilman rajoja -järjestö tutki yhdessä Geneven yliopiston kanssa, miten insuliinin säilytys onnistuu 27–37 asteessa. Tulokset yllättivät tukijat: tutkimuksessa oli mukana seitsemän yleisessä käytössä olevaa insuliinia, ja neljän viikon aikana insuliinien teho heikkeni vain yhden prosentin verran näissä oloissa, ja insuliineja oli muutenkin yhä täysin turvallista käyttää. Tämä tieto helpottaa insuliinihoitoisen diabeteksen hoitoa kuumissa oloissa.

Hoitamaton uniapnea rasittaa sydäntä

Unenaikaiset täydelliset ja osittaiset hengityskatkot aiheuttavat uniapneaa sairastavalle usein toistuvia veren happikyllästeisyyden laskuja ja unesta havahtumisia, mikä johtaa hermoston epätavalliseen toimintaan. Sympaattisen hermoston yliaktiivisuus vaikuttaa sydämen toimintaan sekä sydän- ja verenkiertoelimistön säätelyyn ja nostaa siten unenaikaista sykettä ja laskee pitkäaikaista sykevälivaihtelua, havaittiin Itä-Suomen yliopistossa tehdyissä tutkimuksissa. Näiden muutosten on osoitettu kasvattavan merkittävästi riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Oireilu kylmässä voi olla merkki piilevästä sairaudesta

Oulun yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan kylmällä säällä eli alle +10 asteen lämpötilassa sydän- tai hengitystieoireita saavat terveet ihmiset joutuvat muita useammin sairaalahoitoon esimerkiksi sydäninfarktin, astman tai ahtauttavan keuhkosairauden takia. Oireilu kylmässä lisää tutkimuksen mukaan myös sydän- ja hengitysteistä johtuvaa ennenaikaista kuolleisuutta. Tämä voi johtua paitsi kylmän aiheuttamasta kehon stressistä myös sairaudesta, jota ei ole vielä havaittu.

Oireet voivat olla esimerkiksi rintakipua, rytmihäiriöitä, yskää, liman eritystä tai hengityksen vinkumista.

Nainen, varo kaatumisia

Monisairastavuus ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet lisäävät merkittävästi vaihdevuodet ohittaneiden naisten riskiä kaatua. Ne lisäävät erityisesti muiden kuin liukastumisesta johtuvien kaatumisten vaaraa, osoittaa MD, MPH Nadia Afrimin väitöstutkimus. Lisäksi tutkija havaitsi, että aiemmat vammoihin johtaneet kaatumiset ennustavat vahvasti muita kuin luukatoon liittyviä murtumia.

Noin joka kolmas yli 64-vuotias nainen kaatuu ainakin kerran vuodessa. Näistä kaatumisista 10–20 prosenttia johtaa vakavaan vamma

Yli 400 ihmistä sai elämälleen jatkoajan

Viime vuonna Suomessa tehtiin 408 elinsiirtoa. Koronaviruspandemiasta huolimatta määrä on elinsiirtojen historian toiseksi korkein.

Eniten siirrettiin munuaisia: uuden munuaisen sai 263 ihmistä. Maksansiirtoja tehtiin 75, haimansiirtoja 26, sydämensiirtoja 22 ja keuhkonsiirtoja 21. Elinsiirtoa odottaa tällä hetkellä lähes 550 ihmistä.

Armollista painonhallintaa

Sydänliiton armollisen painonhallinnan kuusi kultaista ohjetta ovat:

1. Hyväksy oma kehosi.
2. Mielen hyvinvointi on kaiken perusta.
3. Unen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa.
4. Löydä rento ja joustava ruokasuhde.
5. Liikkuminen tuo hyvää oloa.
6. Keskity hyviin, pieniin asioihin!

Tehokasta terveysvalmennusta

Kokonaisvaltainen, vuoden mittainen terveysvalmennus vaikuttaa myönteisesti tyypin 2 diabetesta ja sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden terveyteen ja elämänlaatuun. Tämä kävi ilmi terveystieteiden maisteri Erja Mustosen Itä-Suomen yliopistossa tekemässä väitöstutkimuksessa. Ainutlaatuinen, kahdeksan vuoden mittainen pitkäaikaisseuranta osoitti myös, että valmennus pienensi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia noin 14 prosenttia. Säästöä kertyi viitisen miljoonaa euroa.

Valmennukseen sisältyi terveellisten elintapojen ja sairauden hallintaa ja suositusten mukaista terveyspalvelujen käyttöä. Valmennus toteutettiin motivoivan haastattelun keinoin.

Ohitusleikkaus vai jalan amputaatio?

Alaraajojen tukkiva valtimotauti on sairaus, jossa jalkojen valtimot ahtautuvat ja menevät lopulta tukkoon. Tämä aiheuttaa jalkaan verenkierron puutteesta johtuvan infarktin, mikä pahimmillaan voi johtaa amputaatioon.

– Taudin pitkälle edenneen muodon, kriittisen iskemian, ennuste on erittäin huono, ja potilaat tarvitsevat verenkiertoa palauttavan toimenpiteen, kuten alaraajojen ohitusleikkauksen, LL Veikko Nikulainen kertoo.

Hän kartoitti Turun yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassaan alaraajojen tukkivan valtimotaudin hoidon nykyisiä suuntauksia. Jalkojen verenkiertoa palauttavien toimenpiteiden määrä on lisääntynyt Suomessa jyrkästi 2000-luvulla. Jalka-amputaatioiden määrä on sen sijaan vähentynyt vanhimmissa ikäryhmissä.

– Verenkiertoa palauttavat leikkaukset ovat raskaita, ja niihin liittyy merkittävää sairastavuutta ja kuolleisuutta. Verenkierron vajeesta kärsivän jalan leikkaushaavat paranevat hitaasti, ja haavatulehdukset ovat yleisiä, Nikulainen korostaa.

Hänen mukaansa täytyy siis pohtia, hyötyykö potilas leikkauksesta vai onko jalka-amputaatio hänelle turvallisin hoitovaihtoehto.

Lääkekorvausmuutos heikensi hoitotasapainoja

Vuonna 2017 toteutettu diabeteslääkkeiden korvausmuutos näkyy tyypin 2 diabeetikoiden hoitotasapainoissa, osoittaa äskettäin julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Hoitotasapaino on huonontunut erityisesti niillä, jotka käyttivät ennen diabeteslääkkeiden Kela-korvausten pienentämistä uusia ja kalliimpia diabeteslääkkeitä, sillä he siirtyivät käyttämään halvempia lääkkeitä metformiinia ja insuliinia. Korvausmuutos vähensi myös diabeteslääkkeiden kokonaiskulutusta.

Kaksi kolmasosaa diabeteksen hoitokustannuksista koituu lisäsairauksien hoidosta. Hyvällä diabeteksen hoidolla lisäsairaudet olisivat ehkäistävissä. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla diabeetikoilla on mahdollisuus hankkia tarvitsemansa lääkkeet.

Vuoden 2017 alussa muut diabeteslääkkeet kuin insuliini siirrettiin ylemmästä alempaan erityiskorvausluokkaan, mikä kasvatti diabeetikoiden lääkemenoja.

Sepelvaltimotaudissa riittää usein lääkehoito

Tuoreen meta-analyysin perusteella vakaaoireista sepelvaltimotautia sairastaville riittää usein lääkehoito, sillä kokonaiskuolleisuudessa ei havaittu eroja pelkkää lääkehoitoa saaneiden ja pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella hoidettujen välillä. Kajoavien toimenpiteiden yhdistäminen lääkehoitoon kuitenkin pienensi verisuonitautitapahtumien riskiä pelkkää lääkehoitoa tehokkaammin.

– Kajoavia toimenpiteitä tarvitaan vaikeiden oireiden helpottamiseen. Niitä ei siis aina tarvita ensilinjan hoidossa, koska ne eivät vaikuta potilaan eloonjäämisennusteeseen, professori Jari Laukkanen Itä-Suomen yliopistosta sanoo.

Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi käsittivät kaikkiaan 12 satunnaistettua vertailututkimusta ja 15 774 potilasta eri puolilta maailmaa.

Elämäntapamuutokset muuttavat myös haimaa

Tyypin 2 diabeetikoilla on haiman rakennemuutoksia, jotka tuoreen tutkimuksen mukaan korjaantuvat, kun diabetes saadaan kuriin elämäntapamuutoksilla.

Tutkimuksen alkaessa tyypin 2 diabeetikoiden haimat olivat keskimäärin 18 kuutiosenttimetriä pienempiä kuin terveiden, mutta elämäntapamuutosten avulla diabeteksesta parantuneiden haimat suurenivat noin 9 kuutiosenttimetriä. Myös haiman muoto vähitellen palautui ja haiman sisäinen rasvapitoisuus pieneni potilailla, joiden diabetes saatiin käytännössä parannettua laihduttamisen ja elämäntapamuutosten avulla. Haimoja tutkittiin magneettikuvauksella.

Lancet Diabetes & Endocrinology -lehdessä julkaistu tutkimus perustui 90 kakkostyypin diabeetikon kahden vuoden seurantaan. Mukana oli myös verrokkeja, jotka eivät sairastaneet tyypin 2 diabetesta. Tulokset täytyy vielä varmistaa suuremmissa tutkimuksissa.

Älä lopeta lääkitystä sydäninfarktin jälkeen

Lääkehoitoon sitoutuminen parantaa sydäninfarktin sairastaneen ennustetta. Helsingin yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan statiinilääkityksen lopettaminen kolminkertaistaa ja beetasalpaajalääkityksen poisjääminen 1,6-kertaistaa ennenaikaisen kuoleman tai uuden sydäninfarktin riskin. Tulehduskipulääkkeet eivät sen sijaan sovi sydäninfarktipotilaille, mutta silti osa heistä käyttää niitä.

Aiemmissa tutkimuksissa 5–20 prosenttia sydäninfarktipotilaista ei käyttänyt heille määrättyjä kolesteroli- tai sydänlääkkeitä ja 20–50 prosenttia otti niitä epäsäännöllisesti tai lopetti lääkitykset ensimmäisen seurantavuoden aikana.

Hikiliikunta ehkäisee lisäsairauksia

Intensiivinen liikunta voi ehkäistä tai hidastaa lisäsairauksien puhkeamista tyypin 1 diabetesta sairastavilla, kertoo Helsingin yliopistossa tehty väitöstutkimus.

Heidi Tikkanen-Dolencin väitöstutkimus osoittaa, että erityisesti liikunnan korkea intensiteetti on yhteydessä vähäisempään munuaistaudin puhkeamiseen ja hitaampaan etenemiseen tyypin 1 diabeetikoilla.

Liikunta hyödyttää myös ykköstyypin diabeetikoita, joilla on jo lisäsairauksia kuten diabeettinen munuaissairaus. Tämän lisäksi liikuntakertojen määrällä ja intensiteetillä oli myönteinen vaikutus tutkittavien sydän- ja verisuoniterveyteen. Suurempi määrä liikuntaa oli yhteydessä myös vähäisempään silmänpohjamuutosten kehittymiseen.

Tutkimus on osa koko Suomen kattavaa FinnDiane-seurantatutkimusta, johon on osallistunut jo yli 5 000 tyypin 1 diabeetikkoa.

Ehkäise rasvamaksa

Jo puolen miljoonan suomalaisen maksa on rasvoittunut. Eniten vakavia maksasairauksia aiheuttavat alkoholi, ylipaino ja diabetes:

Rasvamaksan ehkäisykeinot ovat vanhoja, tuttuja elintapamuutoksia.
• Pidä paino normaalina. Erityisesti vyötärölle kertyvä rasva lisää rasvamaksan riskiä.
• Juo alkoholia vain kohtuudella tai ei lainkaan. Vähäinen alkoholin käyttö, enintään kaksi annosta päivässä, ei näytä rasvoittavan maksaa. Jos maksa on rasvoittunut, pienikin määrä alkoholia pahentaa maksan arpeutumista.
• Pyri syömään terveellisesti ja vältä eläinrasvoja ja sokeria.
• Pidä itsesi liikkeellä. Liikunta vähentää rasvan kertymistä maksaan, vaikka paino ei putoaisi.
Lähde: Munuais- ja maksaliitto

Kliininen ravintovalmiste hidastaa muistin heikentymistä

Varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon suunnitellun kliinisen ravintovalmisteen käyttö hidastaa muistin ja tiedollisten toimintojen heikentymistä sekä aivojen kokonaistilavuuden pienenemistä, osoittaa juuri julkaistu tutkimus. Ravintovalmisteen vaikutuksia seurattiin kolmen vuoden ajan eurooppalaisessa LipiDiDiet-hankkeessa, jossa oli tutkittavia 11 keskuksesta Suomessa Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa. Tutkimuksessa seurattiin ravintovalmisteen vaikutuksia muun muassa tutkittavien tiedollisiin toimintoihin, muistiin ja aivojen rappeutumiseen.

Tutkimus osoitti, että ravintovalmisteen vaikutukset lisääntyivät ja laajenivat, mitä pitempään sitä käytettiin.
Fortasyn Connect -ravintoaineyhdistelmään sisältyy omega-3-rasvahappoja, uridiinimonofosfaattia, koliinia, C-, E-, B12- ja B6-vitamiineja, foolihappoa, fosfolipidejä ja seleeniä. Sitä on saatavilla apteekeissa Souvenaid-tuotenimellä.

Diabeteshoitajia palkittiin

Diabeteshoitajien Euroopan yhteistyöjärjestö FEND myönsi vuotuisen tunnustuspalkintonsa diabeteshoitaja Marja Rautavirralle, joka työskentelee Satasairaalassa Porissa.
Diabetesliiton Vuoden diabetesteko -tunnustuspalkinnon sai tänä vuonna diabeteshoitaja Katja Lahtinen. Hän on töissä Jokilaakson sairaalassa Jämsässä.

Raskas työ voi nopeuttaa biologista ikääntymistä

Vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus hidastaa biologista ikääntymistä, kun taas työajan fyysinen aktiivisuus on yhteydessä nopeutuneeseen biologiseen ikääntymiseen, selviää Jyväskylän yliopiston syyskuussa julkaisemasta tutkimuksesta. Biologisen ikääntymisen mittareina käytettiin epigeneettisiä kelloja, joiden avulla tutkittavan biologista ikää voidaan arvioida verinäytteestä eristetyn DNA:n metylaatiotasojen perusteella. Tutkittavat olivat 21–25-vuotiaita ja 55–72-vuotiaita kaksosia.

Tutkimuksessa todettiin, että epigeneettinen ikääntyminen on voimakkaasti periytyvää, mutta myös elintavat selittävät yksilöiden välistä vaihtelua. Erot biologisessa ikääntymisessä alkavat näkyä jo nuorella iällä. Havainnot selittyvät osin sillä, että tupakointi ja epäterveelliset elintavat ovat fyysistä työtä tekevillä yleisempiä kuin muilla.

Verinäyte voi paljastaa, kenelle metformiini sopii

Metformiinin sopivuus kakkostyypin diabeetikolle voitaisiin selvittää verinäytteestä. Lundin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että tietyt DNA-metylaatiot toimivat biomarkkereina, joilla voidaan tunnistaa metformiinista hyötyvät ja sitä hyvin sietävät diabeetikot. Seuraavaksi suunnitteilla on laaja monikansallinen tutkimus suuremmalla tutkittavien joukolla.

Tyypin 2 diabeteksen hoito aloitetaan yleensä metformiinilla, mutta kolmasosalla potilaista se ei laske riittävästi verensokeria ja viidelle prosentille se aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.

Tarkkaile verenpainettasi

Kohonnut verenpaine aiheuttaa Suomessa paljon ennenaikaisia kuolemia. Voimme vaikuttaa omaan verenpaineeseemme vähentämällä suolan saantia ja alkoholin käyttöä, laihduttamalla sekä liikkumalla aktiivisemmin. Jos elintapahoito ei riitä, pitää aloittaa lääkehoito.

Diabetesta sairastavan verenpaineen pitäisi olla alle 140/80 elohopeamillimetriä (kotimittauksissa alle 135/80 mmHg). Jos munuaisissa on toimintahäiriöitä, tavoite on tiukempi: alle 130/80 mmHg (kotimittauksissa alle 125/80 mmHg).

Voit selvittää oman verenpainetasosi mittaamalla verenpaineen ja sykkeen ennen verenpainelääkkeen ottoa kello 6–9 ja illalla kello 18–21. Tee molemmilla kerroilla kaksi mittausta parin minuutin välein ja toista tämä 4–7 päivän ajan. Laske sitten mittaustulosten keskiarvo.
Päivitetty kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suositus löytyy sivustolta www.kaypahoito.fi.

Yksi syy lisää lopettaa tupakointi

Suomalaistutkimus osoitti ensimmäistä kertaa maailmassa, että tupakointi voi aiheuttaa tappavan aivoverenvuodon. Seurantatutkimus sisälsi yli 13 000 kaksosparin tarkat elintapatiedot. Tutkimuksen löydösten perusteella on todennäköistä, että tupakointi aiheuttaa merkittävän osan lukinkalvonalaisesta aivoverenvuodosta. Siihen sairastuneista ihmisistä jopa puolet kuolee ensimmäisten kuukausien aikana.

Painonhallintasovelluksella hyviä tuloksia

Oulun yliopiston kehittämä Onnikka-painonhallintasovellus vähensi äskettäin julkaistussa tutkimuksessa metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä sovellusta eniten käyttäneellä kolmanneksella 71 prosenttia ja keskivertokäyttäjilläkin 55 prosenttia. Tutkimukseen osallistui 532 iältään 20–60-vuotiasta ihmistä, joiden painoindeksi oli 27–35.

Aiemmin tutkijat olivat osoittaneet, että kaikkien sovellusta käyttäneiden paino laski merkittävästi ja tulokset olivat pysyviä. Molemmissa tutkimuksissa Onnikan avulla saavutetut tulokset olivat selkeästi parempia kuin tavallista ryhmäohjausta saaneiden tulokset.

Onnikan taustalla on monitieteinen suostutteleva malli, johon kuuluu muun muassa oman käyttäytymisen monitorointi, virtuaalinen harjoittelu, rohkaiseva palaute, muistutukset, palkitseminen ja käyttäjäryhmän vaikutuksen hyödyntäminen. Tällä hetkellä sovellus on rajoitetussa tutkimuskäytössä, mutta tavoitteena on, että se saadaan yleiseen käyttöön vuoden 2021 aikana.

Omega-3-lisä pienentää sydäninfarktiriskiä

Omega-3-rasvahappovalmisteiden käyttö on tuoreen meta-analyysin mukaan yhteydessä pienempään sydäninfarktin, sepelvaltimotautitapahtumien ja niihin liittyvien kuolemien vaaraan. Laaja meta-analyysi käsitti 40 satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta, joissa selvitettiin EPA- ja DHA-valmisteiden käytön yhteyttä sydän- ja verisuonitautien päätetapahtumiin yli 135 000 osallistujalla.

Tulosten mukaan EPA- ja DHA-lisän käyttö vähensi sydäninfarktikuoleman riskiä 35 prosenttia, sydäninfarktin riskiä 13 prosenttia, sepelvaltimotautitapahtuman riskiä 10 prosenttia ja sepelvaltimotautikuoleman riskiä 9 prosenttia. Annoskoolla oli tässä merkitystä, ja tutkijoiden mukaan tulokset puoltavat jopa 1000–2000 milligramman omega-3-lisän annosta päivittäin sydän- ja verisuonitautien riskiryhmille.

Käytä kasvomaskia oikein

• Pue kasvomaski puhtain käsin, äläkä kosketa maskia käytön aikana.
• Maskin on peitettävä nenä ja suu. Hengitysilma ei saa kulkea ulos sivuilta tai silmien alta.
• Maskia ei saa laskea välillä kaulalle tai tunkea taskuun ja laittaa taas kasvoille.
• Vaihda kertakäyttöinen kasvomaski uuteen aina, kun pidät tauon sen käytöstä. Kostea kasvomaski pitää vaihtaa heti. Heitä käytetty kasvomaski roskakoriin niin ettei kukaan joudu sen kanssa kosketuksiin.
• Kankainen kasvomaski täytyy pestä jokaisen käytön jälkeen 60-asteisessa vedessä. Säilytä maskia puhtaassa paperi- tai muovipussissa.
• Yhtenä päivänä tarvitaan keskimäärin 2–3 maskia, riippuen siitä kuinka paljon päivän aikana liikkuu ihmisten ilmoilla.

Nopea laihdutuskin voi tuottaa pysyviä tuloksia

Ravitsemusterapeutti Sirpa Soini tutki väitöstutkimuksessaan painonhallinnassa onnistuneiden ihmisten elintapojen ja käyttäytymisen muutoksia. Puolet onnistuneista laihduttajista oli pudottanut painoa hitaasti ruokavaliomuutosten avulla. Jopa viidesosa oli laihtunut nopeasti kevyellä dieetillä.
– Monilla on harhaluulo, että pikaisella kilojen karistamisella ei saa pysyviä tuloksia. Onnistua voi sekä hitaasti että nopeasti laihduttamalla. Joillekin sopii nopea laihduttaminen parhaiten, Soini sanoo.
Onnistumistekijöistä tärkein oli ruokavalion muutokset: kasvisten syönnin lisääminen, lautasmallin käyttöönotto ja nopeiden hiilihydraattien, makeisten, virvoitusjuomien, pikaruokien ja alkoholin käytön vähentäminen. Toinen onnistumiseen vaikuttanut tekijä oli kunto- ja arkiliikunnan lisääminen.

SnoreTracker rekisteröi yölliset hengitystauot

Suomessa kehitetty SnoreTracker on Android-älypuhelinsovellus, joka auttaa tunnistamaan uniapnean oireita kotioloissa. Sovellus seuraa mikrofonilla kuorsausta ja samalla nukkumisasentoa yön ajan havaitakseen hengitystauot. Jos kuorsausta tai uniapneaan liittyvää katkokuorsausta esiintyy selkäasennossa, SnoreTracker havaitsee tilanteen ja hälyttää nukkujan vaihtamaan asentoa. Aamulla sovellus tuottaa graafiset kuvaajat yön tapahtumista.
SnoreTracker ei tarvitse lisälaitteita, Android-älypuhelimen tai älykellon ominaisuudet riittävät.
Sovelluksen kehittäminen aloitettiin Tampereen teknillisessä yliopistossa, ja menetelmän tarkkuutta on tutkittu Helsingin yliopistollisessa sairaalassa.

Miten voit, kakkostyypin diabeetikko?

Novo Nordisk Farman Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan väsymys, huonosti nukutut yöt ja liian isot lääkekulut vaikuttavat eniten kakkostyypin diabeetikoiden hyvinvointiin. Kyselyyn vastanneista 28 prosenttia ei ota lääkkeitään lääkärin määräysten mukaisesti. Omahoidossa kakkostyypin diabeetikoiden mielestä kuormittavinta on terveellisen ruokavalion noudattaminen, säännöllinen liikunta, verensokerin seuranta ja lääkehoidon noudattaminen. Lähes joka kolmas kakkostyypin diabeetikko ei pidä omahoitoa mitenkään haasteellisena. Eniten diabeteksen hoidossa motivoi halu pysyä terveenä ja toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään.

Laihduttaminen voi lisätä normaalipainoisen diabetesriskiä

Elintarviketieteiden maisteri Laura Sares-Jäskin väitöstutkimuksessa alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat 11 vuoden aikana enemmän kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet. Lihavilla ei ollut tässä eroa.
Sares-Jäskin mukaan syynä normaalipainoisten lihomiseen saattaa olla se, että laihduttaminen madaltaa aineenvaihduntaa ja lisää näläntunnetta. Näin biologia pyrkii ehkäisemään laihtumista ja lisäämään lihomista. Laihduttaminen voi siten johtaa painon jojoiluun.
Naiset laihduttavat miehiä useammin normaalipainoisinakin. Tutkimuksen laihduttajilla oli epäedullisemmat rasva-arvot, heikompi elämänhallinnan tunne ja enemmän ulkonäköpaineita ja terveyshuolia kuin niillä, jotka eivät laihduttaneet. Kakkostyypin riski lisääntyi eniten niillä laihduttajilla, joilla oli epäterveellinen ruokavalio ja jotka liikkuivat ja nukkuivat vähiten.

Suolisto tykkää kaura- ja ruiskuidusta

Kaura- ja ruiskuidun käyttö lisäsi äskettäin julkaistussa kokeellisessa tutkimuksessa terveydelle edullisten mikrobien kasvua suolessa. Kaurakuitu lisäsi Lactobacillus-suvun ja ruis Bifidobacterium-suvun mikrobien kasvua ja sitä kautta ne vaikuttivat sappihappoihin liittyvien reseptorien toimintaan. Ruis vaikutti sappihappojen erittymiseen niin, että kolesteroliaineenvaihdunta parani. Molemmat kuitutyypit lisäsivät lyhytketjuisten rasvahappojen tuotantoa, mikä vähensi suolen seinämän läpäisevyyttä ja maksan tulehduksellista tilaa. Kuidut hidastivat myös runsasrasvaiseen ruokavalioon liittyvää painonnousua.
Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön, VTT:n ja Hong Kongin yliopiston yhteistyönä.

Rokote esti eläinkokeissa diabeteksen

Tampereen yliopiston tutkijat ovat yhteistyössä ruotsalaisten kollegoidensa kanssa saaneet uutta näyttöä Coxsackie B -viruksia vastaan suunnatun rokotteen tehosta. Kaikkia kuutta Coxsackie-virusta sisältävä rokote esti eläinkokeissa tehokkaasti sydäntulehduksia aiheuttavan infektion ja viruksen aiheuttaman diabeteksen.
Coxsackie B -ryhmän enterovirukset aiheuttavat flunssaoireiden lisäksi muun muassa enterorokkoa ja korvatulehduksia. Lisäksi ne voivat aiheuttaa vakavia tauteja, kuten aivokalvontulehdusta ja sydänlihastulehdusta. Useat tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden myös Coxsackie B -ryhmän virusten ja tyypin 1 diabeteksen välillä.
Multivalenttirokote valmistettiin Tampereen yliopistossa Vesa Hytösen tutkimusryhmässä ja sen immunogeenisyys varmistettiin Heikki Hyödyn tutkimusryhmässä. Prekliiniset kokeet rokotteella tehtiin Karoliinisessa instituutissa.
Rokote sai hiirissä aikaan vastustuskyvyn akuutteja Coxsackie B -virusinfektioita vastaan ja esti näiden virusten aiheuttaman diabeteksen. Lisäksi rokote osoittautui tehokkaaksi ja turvalliseksi apinoilla, joissa se sai aikaan virusta neutraloivan vasta-ainetuotannon kaikkia kuutta viruksen alatyyppiä vastaan.
– Rokote on lupaava kandidaatti myös ihmisillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin, apulaisprofessori Vesa Hytönen kertoo.

Statiinilääkityksen hyötyjä

Eurooppalaisessa MetaCardis-tutkimushankkeessa havaittiin, että kolesterolia alentava statiinilääkitys paransi myös sitä käyttävien suoliston mikrobistoa. Vielä ei ole selvää, millä mekanismilla tämä tapahtuu: vaikuttavatko statiinit suoraan suolistobakteereihin vai vaikuttaako lääke suoliston immuunijärjestelmään, joka sitten parantaa suoliston mikrobistoa.
Tutkimuksessa havaittiin myös, että suolistomikrobiston koostumus ja määrä on usein häiriintynyt vyötärölihavilla, mutta ei kuitenkaan statiinia käyttävillä ylipainoisilla. Tutkimuksessa on myös löydetty yhteys suolistomikrobiston koostumuksen ja aineenvaihdunta- ja sydänsairauksien välillä. MetaCardis-tutkimuksessa on mukana 14 tutkimusryhmää ja yli 2 000 tutkittavaa kuudesta Euroopan maasta.

Koronavirus säikäytti

Koronaviruspandemian kahden ensimmäisen kuukauden aikana HUSin alueella diagnosoitiin poikkeuksellisen vähän uusia ykköstyypin diabeetikoita. Tämän arveltiin johtuvan siitä, että ihmiset eivät uskaltaneet mennä terveysasemalle koronavirusinfektion pelossa. Syynä on voinut olla myös se, että osa ihmisistä ei halunnut lisätä terveydenhuollon henkilöstön kuormitusta. Kolmas mahdollinen syy diagnoosien vähenemiseen voi olla se, että ykköstyypin diabeteksen puhkeamisessa usein laukaisevana tekijänä on jokin tulehdus, ja erilaisten tulehdustautien määrä on vähentynyt sosiaalisen eristämisen aikana.
Samankaltaisia viestejä on tullut muualtakin: esimerkiksi TAYSin sydänsairaalassa äkillisten sydäninfarktien määrä putosi 35 prosenttia edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna ja Meilahden neurologian päivystyksessä ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA-kohtauksen saaneiden potilaiden määrä putosi puoleen. Lääkärit korostavat, että vakavien oireiden kanssa ei saa odottaa liian pitkään: hoitoon pitää hakeutua ennen kuin tilanne muuttuu kriittiseksi.
Lisäksi koronavirustartunnan pelossa monet ihmiset ovat jättänet tulematta sovituille vastaanottokäynneille terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Ollaan edelleen varovaisia

Liikkumisrajoituksia lievennettiin kesäkuun alussa, mutta se ei tarkoita että koronavirustartuntojen ehkäisemiseen tähtäävistä varotoimista voisi vielä luopua.
Muista edelleen
…pestä kädet riittävän usein.
…käyttää tarvittaessa käsidesiä.
…välttää isoja väkijoukkoja.
…pitää parin metrin turvaväli muihin ihmisiin.
…jäädä kotiin, jos sinulle tulee vähäisiäkin flunssaoireita.

Uusi lääke kakkostyypin diabeteksen hoitoon

Tyypin 2 diabeetikoiden hoitoon tarkoitettu Rybelsus -lääkevalmiste sai huhtikuussa myyntiluvan Euroopassa. Valmiste on ensimmäinen suun kautta otettava tablettimuotoinen GLP-1-analogi. Muut GLP-1-analogit ovat pistettäviä. Rybelsus parantaa tyypin 2 diabeetikon verensokeritasapainoa yhdistelmähoitona muiden diabeteslääkkeiden kanssa tai ainoana lääkkeenä potilailla, joille metformiini ei sovi. Valmisteella on lisäksi edullinen vaikutus painoon.

Varo punkkeja

Punkit levittävät borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta. Puutiaisaivokuumeeseen on saatavilla rokote. Borrelioosia ei voi ehkäistä, mutta siihen on olemassa antibiootteja. Hoito kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain, ennen kuin tauti on levinnyt ihosta muualle elimistöön.
Puistossa, metsässä tai rehevällä pihalla oleskelun jälkeen kannattaa tehdä punkkitarkastus itselle, lapsille ja lemmikille. Jos punkin irrottaa ihosta vuorokauden sisällä sen kiinnittymisestä, borrelioosin riski on hyvin pieni. Puutiaisaivokuume sen sijaan tarttuu lähes välittömästi.

Kestävyyskuntokin kertoo sairastumisen riskistä

Potilaan ennustetta voidaan arvioida entistä tarkemmin, jos otetaan huomioon perinteisten riskitekijöiden, kuten iän, sukupuolen, verenpaineen, kolesteroliarvojen ja tupakoinnin lisäksi myös kestävyyskunto, osoittaa tuore tutkimus. Tutkimuksen kohteena oli brittiläinen aikuisväestö, jonka kestävyyskuntoa arvioitiin kuuden minuutin mittaisella submaksimaalisella rasitustestillä. Kansainvälistä yhteistyöprojektia johtanut kardiologi, professori Jari Laukkanen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että kestävyyskunnon mittaus tuo lisäarvoa erityisesti sydän- ja verisuonisairauksiin sairastuvuuden arviointiin. Sydän- ja verisuonisairauksiin sairastuvilla ei aina esiinny perinteisiä riskitekijöitä.

Tunnetko jo Omakannan?

Yli puolet suomalaisista käyttää jo Omakantaa. Viime vuonna verkkopalvelua www.kanta.fi käytettiin yli 21 miljoonaa kertaa. Koronaviruspandemia on lisännyt käyntien määrää tänä vuonna.
Omakanta on verkkopalvelu, josta asiakas näkee terveydenhuollon kirjaamia tietoja terveydentilastaan ja lääkityksestään. Tiedot ovat hyvin suojattuja: ulkopuoliset eivät pääse katsomaan niitä.
Nyt Omakannasta saa kattavammin tietoja myös silmien terveydestä, kun alan suuret optikkoasemat ovat liittyneet osaksi Omakantaa.

Diabetes yleisin dialyysihoidon syy

Kakkostyypin diabetes on jo kahdenkymmenen vuoden ajan ollut yleisin syy dialyysihoidon aloittamiselle. Toiseksi yleisin syy on ykköstyypin diabetes. Munuaissairaus on yleisempi miehillä kuin naisilla: aktiivihoidossa miehiä on 75 prosenttia enemmän kuin naisia.
Dialyysihoidossa olevien määrä on kasvanut 20 prosentilla kymmenessä vuodessa. Suomen munuaistautirekisterin vuosiraportin mukaan munuaissairauden aiheuttaman ennenaikaisen kuoleman riski on laskenut samassa ajassa noin 40 prosenttia.

Lopeta tupakointi – elät pitempään

Tuoreen tutkimuksen mukaan tupakoinnin lopettaminen pidentää kakkostyypin diabeetikon ikää riippumatta siitä, nouseeko hänen painonsa tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Lancet Diabetes & Endocrinology -lehdessä julkaisemassa tutkimuksessa hyödynnettiin kahden suuren seurantatutkimuksen aineistoja, jotka koostuivat yli 170 000 miehen ja naisen terveystiedoista, jotka kerättiin vuosina 1976–2014 ja 1986–2014.
Tupakoinnin lopettaneiden kuolleisuus oli seurannan aikana 30–50 prosenttia vähäisempää kuin tupakointia jatkaneiden, vaikka he olisivat lihoneet tupakoinnin lopettamisen jälkeen.

Iso apuraha PAMP-tutkimukselle

Yhdysvaltalainen diabetestutkimussäätiö JDRF on myöntänyt Turun yliopiston PAMP-hankkeelle kolmivuotisen rahoituksen, yhteensä 520 000 euroa. PAMP-tutkimuksen tavoitteena on selvittää synnynnäisen immuniteetin osuutta ykköstyypin diabeteksen synnyssä. PAMP on osa valtakunnallista DIPP-diabetestutkimusta.
Tutkimus pyrkii selvittämään, miten monimuotoinen sairaus ykköstyypin diabetes on. Tavoitteena on myös löytää uusia biomarkkereita, jotka mahdollistavat taudin ennustamisen ja ehkäisyn nykyistä paremmin.

Ohjeita nuoren omahoidon ohjaukseen

Miten puhua tyypin 1 diabeteksen omahoidosta nuorille siten, ettei tilanne kärjisty syyttelyksi ja eipäs-juupasteluksi? Diabetesliitto on julkaissut oppaan Nuoren diabetes – ohjeita omahoidon ohjaukseen. Se sopii sekä diabetesammattilaisille että vanhemmille.
Oppaan kirjoittajat ovat tunnettuja yhdysvaltalaisia psykologeja ja diabetesammattilaisia ja he esittelevät keinoja, joilla hoitoon liittyvää vuorovaikutusta voidaan parantaa ja ongelmia ehkäistä. Havainnolliset tapausesimerkit auttavat ymmärtämään nuorten ajattelua ja kannustavat lukijaa muuttamaan hyödyttömiksi osoittautuneita toimintamalleja.
Opas maksaa 25 euroa ja sen voi tilata d-kaupasta: www.diabetes.fi/d-kauppa.

Lääkehaitat vievät ikäihmisen usein sairaalahoitoon

Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat yksi yleisimmistä sairaalahoitoon johtavista syistä ikääntyneillä sekä yksi yleisimmistä kuolinsyistä länsimaissa, kertoo Oulun yliopistossa tarkastettu väitöstutkimus. Myös sairaalahoidon aikaiset lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat yleisiä.
Tutkimuksen mukaan arviolta joka viides sairaalassa hoidettu potilas saa lääkehaitan sairaalahoitojakson aikana. Erityisen merkittävää on, että lääkehaittojen arvioitiin aiheuttaneen lähes neljänneksen iäkkäiden potilaiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä. Sairaalahoitoon johtavan lääkehaitan todennäköisyys on yli 65-vuotiailla neljä kertaa suurempi kuin muissa ikäryhmissä.

Happy Bob avuksi diabeteksen hoitoon

Suomalaisen Jutta Haaramon perustama firma on kehittänyt Habby Bob -sovelluksen, jonka tarkoitus on tehdä ykköstyypin diabeteksen hoidosta pelillistä, palkitsevaa ja jopa hauskaa, silloinkin kun kaikki ei mene hyvin. Sovellus ennustaa tilanteen kahden tunnin päähän.
– Verensokerin tavoitealueella pysyminen paranee, kun nopea vilkaisu kännykkään tai älykelloon kertoo tarvittavat tiedot, Haaramo tiivistää.
Sovellus toimii iPhonessa, iPadissa ja Applen älykellossa yhdessä Dexcomin ja FreeStyleLibre -sensorien ja Nightscoutin kanssa

Tietoa sosiaaliturvasta

Diabetesta sairastaville ei ole heitä koskevaa omaa sosiaaliturvaa, mutta monet tuet, korvaukset, säädökset ja edut koskevat myös heitä. Diabetesliitto kokosi tietoa diabeetikoiden eri elämänvaiheisiin soveltuvasta sosiaaliturvasta Diabeetikon sosiaaliturva 2020 -oppaaseen. Sen voi ladata verkkokaupastamme www.diabetes.fi/d-kauppa. Sieltä löytyy myös oppaan painettu versio.

Varhaislapsuuden D-vitamiinitasolla yhteys diabeteksen kehittymiseen

Varhaislapsuuden vähäisellä D-vitamiinin saannilla on yhteys tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen lapsille, joilla on perinnöllinen alttius diabetekseen. Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että elimistön D-vitamiinitaso oli varhaislapsuudessa hieman muita matalampi niillä lapsilla, joille myöhemmin kehittyi tyypin 1 diabeteksen esiaste tai varsinainen tyypin 1 diabetes. D-vitamiinitasoissa havaittiin eroja etenkin noin puolitoista vuotta ennen vasta-aineiden ilmaantumista.
Nyt tutkitaan, yhdistyykö näiden lasten matala D-vitamiinitaso esimerkiksi suoliston tulehdukseen tai elimistön matala-asteiseen tulehdukseen. Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että D-vitamiinilisällä voitaisiin ehkäistä diabetesta.
Tutkimus on osa kansainvälistä TRIGR-tutkimusta, jossa tutkitaan tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseen osallistui perinnölliseen riskiryhmään kuuluvia lapsia 15 eri maasta.

Parantaako lihavuusleikkaus diabeteksen?

Ruotsalaistutkimuksen mukaan kakkostyypin diabetes oli kokonaan parantunut 60 prosentilla lihavuusleikatuista kahden vuoden kuluttua ja 50 prosentilla viiden vuoden kuluttua leikkauksesta. Parantumisen todennäköisyys riippui tutkimuksen mukaan siitä, miten kauan lihavuusleikattu oli sairastanut diabetesta. Eniten leikkaus hyödytti nuoria diabeetikoita. Tutkimus perustui 8 500 lihavuusleikatun kakkostyypin diabeetikon rekisteritietoihin.
Lähde: duodecim.fi

Työkalu omahoidon arviointiin

D1-avain on omahoidon arvioinnin työkalu, jonka avulla ykköstyypin diabeetikko voi selvittää kuinka hyvin hän tuntee diabeteksen sekä taudin omahoitoon vaikuttavia asioita. Työkalu sopii sekä vastasairastuneelle että pidempään sairastaneelle.
Syksyllä diabeetikot kertoivat Diabetesliiton järjestämässä ryhmähaastattelussa kokemuksiaan D1-avaimen käytöstä. Helpot osiot vahvistivat heidän tunnettaan, että diabetesasiat ovat hyvin hallinnassa, ja syventävistä osioista sai uutta tietoa.
“Vaikka olen sairastanut 12 vuotta, avaimesta löytyi uusia kulmia omahoitoon”, eräs ryhmähaastatteluun osallistunut tiivisti.
Testaa miten sinä tunnet oman diabeteksesi osoitteessa www.diabetes.fi/d1avain.

Rasvamaksalle Käypä hoito -suositus

Muusta kuin liiallisesta alkoholin käytöstä johtuva rasvamaksa on Suomen yleisin maksataudin muoto. Kuolleisuus maksakirroosiin on meillä Euroopan huippua. Tuore Käypä hoito -suositus ehdottaa, että rasvamaksan riskiryhmiin kuuluville, muun muassa kakkostyypin diabeetikoille, tehdään määräaikaistarkastuksen yhteydessä ns. FIB-4-laboratoriotesti. Jos testin tulos viittaa korkeaan maksakirroosiriskiin, suositellaan elastografia-kuvauksen tekemistä. Maksasairaus on erityinen syy lihavuusleikkaukseen.

Ennätysmäärä elinsiirtoja

Suomessa tehtiin viime vuonna enemmän elinsiirtoja kuin koskaan aikaisemmin. 453 ihmistä sai elämälleen jatkoajan uuden elimen ansiosta. Elinsiirtojonossa on silti jatkuvasti noin 570 ihmistä.
Elinluovuttajan kuoleman tavallisin syy on aivoverenvuoto.
Lain mukaan jokainen suomalainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä erikseen kieltänyt. Myös iäkäs ihminen voi olla elinluovuttaja. Moni vaikeakaan perussairaus ei estä elinluovutusta, oleellista on, että luovutettava elin on terve.

Taltuta lievä tulehdus

Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen on kirjoittanut kirjan matala-asteisen tulehduksen merkityksestä monien sairauksien kuten kakkostyypin diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä. Taltuta lievä tulehdus -kirja tarjoaa tietoa siitä, miksi lievä tulehdus on haitallinen elimistöllemme sekä käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten tulehdusta voidaan ehkäistä tai vähentää ravitsemuksella. Suurin merkitys on ruokavalion kokonaisuudella, vaikka jotkin yksittäisetkin ruoka-aineet voivat vähentää tulehdusta. Kirjan lopussa käydään läpi myös ylipainon, stressin ja alkoholin vaikutusta matala-asteisen tulehduksen kehittymisessä.

Elimistön rasvan käyttö paljolti perimän säätelemää

Perinnöllisyystekijät määrittävät voimakkaasti sitä, miten tehokkaasti elimistö käyttää rasvaa energianlähteenä. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa identtiset kaksoset käyttivät levossa ja liikunnan aikana rasvaa energianlähteenä samankaltaisella teholla.
Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että korkeampi liikunnan aikainen rasvan käyttö oli yhteydessä matalampaan veren insuliini- ja glukoosipitoisuuteen sokerirasituskokeen aikana. Tämäkin voi selittyä perimällä.
On tiedetty, että rasvan käytön tehokkuus vaihtelee voimakkaasti ihmisten välillä. Vain alle puolet vaihtelusta on aiemmin pystytty yhdistämään eroihin elintavoissa tai kehonkoostumuksessa. Perimän on ajateltu selittävän loput vaihtelusta, mutta vasta nyt siitä saatiin tutkimusnäyttöä.

Pikatesti diabeteksen seulontaan hammaslääkärissä?

Tulehduksellisten iensairauksien – parodontiitin – tunnistamiseen on Suomessa kehitetty helppokäyttöinen pikatesti, joka voi soveltua myös diabeteksen seulontaan.
– Testillä mitataan MMP-8-entsyymin määrää suussa. Sen kohonnut pitoisuus kertoo tulehduksellisesta iensairaudesta, professori Timo Sorsa kertoo. Testi perustuu hänen Helsingin yliopistossa tekemäänsä pitkäaikaiseen tutkimustyöhön.
Helsingin yliopiston, Karoliinisen Instituutin ja Thessalonikin yliopiston tekemä tutkimus on nyt osoittanut, että hammaslääkärin suorittama sokerihemoglobiinikoe yhdistettynä MMP-8-pikatestiin on myös luotettava ja tehokas tapa tunnistaa diagnosoimaton kakkostyypin diabetes tai sen esidiabetes.

Harvinainen geenimutaatio suojaa kakkostyypin diabetekselta

Yksi kakkostyypin diabetekseen liitetyistä geeneistä, SLC30A8, koodaa sinkkiä kuljettavaa proteiinia. Haimasolut pakkaavat sinkin avulla insuliinihormonin sopivaan muotoon eritettäväksi verenkiertoon, jossa se säätelee verensokeria.
Kansainvälinen tutkimusryhmä löysi suomalaisperheistä harvinaisen mutaation tässä sinkin kuljetukseen liittyvässä geenissä. Kyseinen virheellinen geeni tehostaa insuliinin eritystä haimasta, ja siksi sen kantajilla on huomattavasti keskimääräistä alhaisempi riski sairastua kakkostyypin diabetekseen.
– Tämä sinkinkuljettaja vaikuttaa lupaavalta lääkekehityksen kohteelta. Mutaation vaikutusta matkiva lääke voisi parhaimmillaan palauttaa diabetesta sairastavien insuliinin tuotannon, arvioi professori Leif Groop.

Lähde: Helsingin yliopisto

Eduskuntaan perustettiin Yksi elämä -verkosto

Kansanedustajat ja suuret kansanterveys- ja potilasjärjestöt ovat perustaneet eduskuntaan Yksi elämä -verkoston. Sen tehtävänä on etsiä konkreettisia ratkaisuja väestön hyvinvoinnin edistämiseen ja terveydenhuollon laadun ja yhdenvertaisuuden kohentamiseen.
Verkoston puheenjohtaja on Sari Sarkomaa ja muut jäsenet Kim Berg, Ritva Elomaa, Noora Koponen, Katja Hänninen, Veronica-Rehn-Kivi ja Päivi Räsänen. Järjestöistä mukana ovat Aivoliitto, FILHA, Diabetesliitto, Hengitysliitto, MIELI Suomen mielenterveys ry, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt.

Ovatko hampaasi ja ikenesi kunnossa?

Tiesikö, että suun matala-asteiset tulehdukset, kuten suun kiinnityskudosten tulehdus eli parodontiitti, voivat heikentää diabeteksen hoitotasapainoa ja pahentaa sydän- ja verisuonisairauksia ja maksan vajaatoimintaa? Lisäksi suun alueen tulehdukset ja niistä lähtevät etäinfektiot voivat olla kohtalokkaita leikkaus- ja syöpäpotilaille. Suun infektiopesäkkeet on hoidettava tehokkaasti ennen leikkaus- ja syöpähoitoja, korostaa Hammaslääkäriseura Apollonia. Usein parasta hoitoa on tulehtuneen hampaan poisto.

Glukagonisuihke hypoglykemiaan

Nenän kautta suihkeena otettava glukagoni saattaa pian helpottaa hypoglykemian eli liian matalan verensokerin hoitoa. Euroopan lääkeviranomainen EMA on suositellut myyntiluvan myöntämistä nenän kautta annosteltavalle Baqsimi-glukagonivalmisteelle. Euroopan komission pitää vielä hyväksyä myyntilupa, ennen kuin valmiste voi tulla myyntiin Suomessa.
Glukagonisuihkeen annostelu ei vaadi syvää sisäänhengitystä, ja sitä voi antaa myös tajuttomalle diabeetikolle.
Diabetesliiton ylilääkärin Pirjo Ilanne-Parikan mielestä nenäsuihke on kätevä hoitomuoto, mutta sen käyttö vaatii huolellisen ohjeistuksen.

Vuoden diabetesvaikuttaja Pirjo Ilanne-Parikka

Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit myönsivät marraskuussa Diabetesliiton ylilääkärille Pirjo Ilanne-Parikalle Vuoden Diabetesvaikuttaja-palkinnon. Ilanne-Parikka on kokenut diabeteskouluttaja, lehdistä ja televisiosta tuttu diabetesasiantuntija ja arvostettu luennoitsija diabetesalan kokouksissa. Diabetesliiton kurssityön ohessa hän on muun muassa ollut mukana kehittämässä Diabetestaloa ja ajanut diabetesrekisterin saamista Suomeen.

Kohonnut ferritiinitaso yhteydessä metaboliseen oireyhtymään

Koholla olevat hemoglobiini-, erytropoetiini- ja ferritiinitasot ovat yhteydessä metaboliseen oireyhtymään, kävi ilmi sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Päivi Hämäläisen väitöstutkimuksessa. Erytropoetiinitaso on yhteydessä metabolisen oireyhtymän osatekijöistä erityisesti keskivartalolihavuuteen. Myös kohonnut ferritiinitaso ennusti metabolisen oireyhtymän kehittymistä ja oli yhteydessä erityisesti kohonneeseen verensokeriin, korkeisiin triglyseridiarvoihin ja keskivartalolihavuuteen. Lisäksi korkea hemoglobiinitaso oli tutkimuksessa yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä kasvattavaan kolesteroliprofiiliin.

Varaudu pakkasiin

Hoitovälineet ja insuliini täytyy suojata pakkaselta, jotta ne toimivat moitteettomasti. Insuliini jäätyy nollan asteen lämpötilassa, eikä esimerkiksi käsilaukku tai reppu riitä insuliinin suojaksi pakkasella. Insuliini menee jäätyessään pilalle. Lämpötilan putoaminen pakkasen puolelle voi vaikuttaa myös insuliinipumpun, verensokerimittarin ja glukoosisensorin toimintaan. Talvella ulkona hoitovälineet kannattaa säilyttää lähellä kehoa paksun vaatekerroksen alla tai kylmyyden eristävässä säilytyspussissa tai -kotelossa.

Timo Otonkoski palkittiin

Euroopan diabetestutkimusseura EASD myönsi professori Timo Otonkoskelle Albert Renold -palkinnon tämän ansioista haiman saarekesolujen tutkimuksessa. Haiman Langerhansin saarekkeiden ja niiden insuliinia tuottavien beetasolujen kasvu ja kehitys ovat olleet Otonkosken kiinnostuksen kohteena vuonna 1989 ilmestyneestä väitöskirjasta saakka. Tutkija on tunnistanut useita beetasolujen erilaistumiseen ja rappeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Hänen ryhmänsä tutkimus on tuottanut merkittävää uutta tietoa myös hyperinsulinismista ja jo vauvaiässä puhkeavasta diabeteksesta.

Riskitesti kertoo sairastumisvaarasta tehokkaasti

Tyypin 2 diabeteksen riskitesti ennustaa sairastumisriskin tehokkaasti ilman laboratoriotestejä. Yli puolella niistä, jotka saivat testissä riskipisteet ja lähtivät mukaan StopDia-tutkimukseen, todettiin jo sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Viideltä prosentilta löytyi aikaisemmin tunnistamaton diabetes.
Tutkimuksessa todettiin, että terveydenhuolto tavoittaa vain pienen osan niistä, jotka hyötyisivät elintapaneuvonnasta.
Riskitestin löydät Diabetesliiton verkkosivuilta www.diabetes.fi/riskitesti.

Viljojen syönti altistaa tyypin 1 diabeteksen esiasteelle?

Elokuussa julkaistu suomalaistutkimus antoi viitteitä siitä, että niillä tyypin 1 diabeteksen perinnölliseen riskiryhmään kuuluvilla lapsilla, jotka syövät runsaasti kauraa, vehnää tai ruista, on muita suurempi todennäköisyys saada tyypin 1 diabeteksen esiaste.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Suvi Virtanen arvioi, että lisätutkimusta tarvitaan sen selvittämiseksi, altistaako viljojen käyttö todella diabetekselle vai onko kyseessä kenties sattuman seurauksena saatu väärä löydös tai selittääkö havaittua yhteyttä jokin ihan muu tekijä.
Tyypin 1 diabeteksen esiasteella tarkoitetaan sairauden kehittymiselle tyypillisten vasta-aineiden muodostumista vereen. Viljat ovat tärkeä osa lasten ruokavaliota. Ravitsemussuositukset perustuvat laajaan tutkimusnäyttöön, eikä tämä yksittäinen tutkimus muuta suosituksia.

Ennenaikainen kuolleisuus kansantauteihin vähentynyt

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan suomalaisten ennenaikainen kuolleisuus kansantauteihin on pienentynyt. Tärkein syy tähän on se, että tupakointi on vähentynyt ja verenpaine- ja kolesterolitasot ovat laskeneet. Sen sijaan sekä miesten että naisten painoindeksi on noussut ja vyötärönympärys kasvanut 25 vuodessa.
Sydän- ja verisuonitaudit, syövät, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet aiheuttavat Suomessa yli puolet työikäisten kuolemista.

Uusia ykköstyypin diabetesta ennustavia tekijöitä

Turun biotiedekeskuksen tutkijoiden johtama kansainvälinen tutkimus osoitti, että tiettyjen geenien joukko aktivoituu diabetekseen sairastuvilla lapsilla jo varhain, eli ennen kuin veressä näkyy tyypin 1 diabetekseen viittaavia vasta-aineita. Tulokset tarjoavat pohjan sille, että lapset, joille on kehittymässä ykköstyypin diabetes, voitaisiin tunnistaa jo ennen sairastumista.
– Seuraavaksi tutkimme näitä tekijöitä laajemmissa aineistoissa ymmärtääksemme niiden merkityksen taudin synnylle. Tavoitteena on kehittää keinoja ja työkaluja, jotka mahdollistaisivat taudin puhkeamisen estämisen näillä lapsilla, akatemiaprofessori Riitta Lahesmaa Turun yliopistosta kertoo.

Kännykkäsovellus auttoi muuttamaan elintapoja

Terveellisiä elintapoja tukevan Pienet teot -kännykkäsovelluksen käyttö yhdessä ryhmäohjauksen kanssa paransi StopDia-tutkimukseen osallistujien ruokavaliota ja kavensi heidän vyötäröään. Tutkittavat saivat sovelluksen avulla valita itselleen sopivia terveellisisä tekoja ja merkitä niitä tehdyiksi. Tutkimus kesti vuoden.
– Yllättäen sovelluksen käyttö oli aktiivisempaa hieman vanhemmissa ikäryhmissä, erikoistutkija Marja harjumaa VTT:ltä kertoo.
– Tulokset ovat lupaavia ja rohkaisevat jatkamaan mallin kehittämistä, StopDia-tutkimuksen varajohtaja, professori Timo Lakka Itä-Suomen yliopistosta lisää.

Kakkostyypin diabetes heikentää elämänlaatua

Itä-Suomen yliopiston ja Fimean äskettäin julkaisema yhteistyötutkimus kertoi, että suomalaisten kakkostyypin diabeetikoiden kokema terveyteen liittyvä elämänlaatu on merkittävästi alhaisempi kuin muulla väestöllä. Erityisen merkittävästi elämänlaatu oli heikentynyt ihmisillä, jotka olivat sairastuneet tyypin 2 diabetekseen nuorena ja joilla oli useampia aineenvaihduntaan ja diabetekseen liittyviä lisäsairauksia.
Suomalaisista kakkostyypin diabeetikoista yli 40 prosentilla on vähintään kolme lisäsairautta. Yleisimmät lisäsairaudet ovat verenpainetauti, kohonnut veren kolesteroli ja sydänsairaudet.
Tutkimuksen osallistui 5 305 ihmistä, joista 449:llä oli kakkostyypin diabetes.

Hertta testaa sydänkohtausriskisi

European Heart Journalissa julkaistu kansainvälinen tutkimus osoitti, että CERT-testi eli Hertta tunnistaa perinteisiä kolesterolitestejä tarkemmin potilaat, joilla on korkea riski saada vakava sydäninfarkti. Kaikilla sepelvaltimotauti ei ilmene tunnettuina riskitekijöinä kuten korkeana LDL-kolesterolina ja kohonneena verenpaineena. Kun suuren sairastumisriskin omaavat ihmiset tunnistetaan ajoissa, he voivat saada nopeasti tehokasta hoitoa, jolla ehkäistään kuolemaan johtava sydäninfarkti.
Hertta-testillä voidaan arvioida myös kakkostyypin diabetekseen sairastumisen riskiä. Tutkimus tehdään laboratoriossa verinäytteestä. Testiin voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Testi maksaa yksityisillä lääkäriasemilla 100–150 euroa.

Vyötärölihavuus rasvoittaa sydäntä

Helsingin yliopistossa kesällä tarkastetun väitöskirjan mukaan sydämen rasvoittuminen on yhteydessä vatsan alueen ihonalaisen rasvakudoksen ja erityisesti vatsaonteloon kertyneen rasvan määrään. Kaikista mitatuista metabolisista riskitekijöistä vyötärönympärys oli voimakkaimmin yhteydessä vatsaontelon sisäisen rasvan määrään ja sydämen rasvoittumiseen.
– Vyötärönympärysmitta on epäsuora, mutta luotettavaksi osoitettu vatsaonteloon kertyneen rasvan mittari. Sitä voidaan käyttää alustavana keinona arvioida riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä tyypin 2 diabetekseen, väitöstutkimuksen tehnyt Reijo Siren sanoo.
Tutkimustulokset osoittivat myös, että kun vyötärönympärys on 94 senttimetriä tai enemmän, riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen kasvaa.

Nouseeko verenpaineesi vastaanotolla?

Valkotakki-ilmiön taustalla on kaksi geeniä, sanoo ilmiötä tutkinut Jenni Rimpelä. Verenpaine ylittää suositusarvon vastaanotolla, mutta ei kotona peräti 38 prosentilla suomalaisista. Ilmiö lisää jonkin verran sydän- ja verisuonitautien riskiä, mutta ei ole tiedossa miksi ja millä mekanismilla näin käy.
Geeneistä toinen vaikuttaa yläpaineeseen ja sitä kautta verenpaine- ja sepelvaltimotautiin. Toinen on yhteydessä alapaineeseen. Tutkimuksessa kävi ilmi myös, että valkotakki-ilmiöön vaikuttavat geenit toimivat miehillä ja naisilla eri tavoin.

Kavenna vyötäröä hulaamalla!

Hulavanteen pyörittäminen kaventaa tehokkaasti vyötäröä ja vähentää vyötärörasvan määrää, osoittaa Helsingin yliopistossa tehty tutkimus.  Siinä 55 ylipainoista henkilöä satunnaistettiin ensin kuudeksi viikoksi pyörittämään 1,5 kilon painoista hulavannetta tai kävelemään noin 10 000 askelta päivässä. Tämän jälkeen ryhmät vaihtoivat liikuntalajia seuraaviksi kuudeksi viikoksi. Kehon koostumus ja joukko aineenvaihduntaa kuvaavia laboratorioarvoja mitattiin kokeen alussa ja liikuntajaksojen lopussa.
Hulavanteen pyörittämineen pienensi vyötärönympärystä selvästi enemmän kuin kävely: päivittäisellä 13 minuutin pyörityksellä vyötärönympäryksestä lähti keskimäärin kolme senttimetriä. Lisäksi hulavannetta pyörittäneiden keskivartalon rasvamäärä pieneni ja lihasmassa kasvoi merkittävästi.

Jussi Nousiainen Diabetesliiton viestintäjohtajaksi

FM Jussi Nousiainen, 45, on valittu Diabetesliiton viestintä- ja markkinointijohtajaksi. Hän toimii myös Diabetes-lehden päätoimittajana.
Nousiainen tuli Diabetesliittoon Tekniikan akateemisten viestintäjohtajan (TEKin) paikalta. Hän on työskennellyt TEKissä myös yhteisömanagerina, lobbarina ja projektipäällikkönä verkkopalveluprojektissa.
Nousiainen on innoissaan päästessään työskentelemään terveysasioiden parissa Diabetesliitossa, jolla on tärkeä rooli diabeetikoiden, heidän läheistensä ja asiantuntijoiden yhteisönä. Vapaa-ajalla hän valmentaa Ilveksen jalkapallojunioreita ja harrastaa kitaran soittoa, liikuntaa ja roolipelejä.

Ravitsemusterapiaa heikosti saatavilla

Viiden potilasjärjestön tekemä selvitys osoitti, että pitkäaikaissairaat saavat maassamme huonosti ravitsemusterapiaa, vaikka ruokavalio olisi tärkeä osa sairauden hoitoa.
Selvityksen mukaan vain noin 60 prosentille sairastuneista tai heidän perheenjäsenistään on ylipäänsä kerrottu mahdollisuudesta saada ohjausta ravitsemusterapeutilta. Pyytämättä lähetteen ravitsemusterapeutille sai vain 38 prosenttia. Yllättävää on, että lähetettä ei usein saa edes pyytämällä. Ravitsemusterapeutin käynnille lähetettä itse pyytäneistä vain 16 prosenttia sai lähetteen.
Potilasjärjestöjen mielestä ravitsemusterapeuttien resurssit ovat maassamme huolestuttavan matalat.
– Monet sairaudet, kuten diabetes, munuaissairaus ja keliakia, ilmenevät yksilöllisesti. Ravitsemusterapeutteja tarvitaan lisää, jotta he voisivat erikoistua eri sairauksien ravitsemukselliseen ohjaukseen, laillistettu ravitsemusterapeutti Eija Ruuskanen Diabetesliitosta sanoo.

Kuntien väliset erot sairastavuudessa kasvavat

THL:n sairastavuusindeksi kertoo, että terveimmät suomalaiset asuvat Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaan rannikkokunnissa. Sairastavuus on suurinta Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tässä vertailussa on otettu huomioon kuntien ikärakenne, eli se ei ole vaikuttanut tuloksiin.
Sepelvaltimotauti, tuki- ja liikuntasairaudet sekä mielenterveyden ongelmat ovat yleisempiä Itä- ja Pohjois-Suomessa, syöpätaudit vähän yleisempiä etelässä kuin Keski- ja Pohjois-Suomessa. Aivojen verisuonisairaudet ovat lähes yhtä yleisiä koko maassa.
Sairastavuus on vähentynyt koko maassa: kymmenessä terveimmässä kunnassa 36 prosenttia, kymmenessä sairaimmassa kunnassa viisi prosenttia. Erot sairastuvuudessa johtuvat elinoloista, elintavoista, perinnöllisistä tekijöistä ja terveydenhuollon palveluista.

Ravintolisä ei korvaa terveellistä ruokavaliota

Ravintolisillä ei voi korvata monipuolista ja terveellistä ravintoa. Tähän johtopäätökseen tultiin amerikkalaisessa tutkimuksessa, jossa tutkimuksen kohteena oli yli 27 000 amerikkalaista.

Ravintolisät eivät edistäneet terveyttä samalla tavalla kuin samat ravinteet ravinnosta saatuna. Kalsiumlisien kohdalla vaikutus oli tutkimuksessa jopa kielteinen. Kalsiumin liikakäyttö – yli 1 000 milligrammaa päivässä – saattaa purkista nautittuna kasvattaa syöpäkuoleman riskiä.  Ravinnosta saatua kalsiumia tämä riski ei sen sijaan koske.

Nuorten aikuisten elintavoissa parantamisen varaa

Nuoret aikuiset eli 18–29-vuotiaat ovat monelta osin terveempiä kuin heitä vanhemmat ikäryhmät. Kuitenkin kroonisten sairauksien keskeiset riskitekijät, kuten ylipainoisuus ja korkea LDL-kolesteroli, ovat verrattain yleisiä myös nuorilla aikuisilla. Tämä selviää laajasta FinTerveys 2017 -väestötutkimuksesta.

Tutkimus osoitti, että vain puolella nuorista aikuisista kaikki tai lähes kaikki keskeisimmät elintavat olivat terveyden kannalta suotuisia. Vajaalla viidesosalla nuorista miehistä ja reilulla kymmenesosalla nuorista naisista elintavat olivat terveyden kannalta huomattavan epäsuotuisat.

Diabetes voi altistaa D-vitamiinin puutokselle

Matala D-vitamiinipitoisuus on todennäköisemmin diabeteksen seuraus kuin syy. Tämä käy ilmi Oulun yliopiston johdolla tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimus osoitti, että sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksessa aktivoituvan mekanismin seurauksena D-vitamiinin muuttuminen kalsidioliksi estyi. Kalsidiolin muodostumisen estyminen voi olla diabeetikoilla pitkäkestoista, mikä johtaa D-vitamiinin puutteeseen.

Terveillä ihmisillä ihossa muodostuva ja ravinnosta saatava D-vitamiini muuttuu maksassa kalsidioliksi (25-OH-D-vitamiiniksi), jota pidetään D-vitamiinin varastomuotona. Nykykäsityksen mukaan kalsidiolin pitoisuus kuvastaa D-vitamiinin saantia ja pitoisuutta elimistössä.

Lääkkeiden pikatoimitus laajenee 

Apteekkien nopeat kotiinkuljetukset laajenevat jo alkukesästä usealle paikkakunnalle. Apteekkariliitto ja Eezery Enterprise Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka tarjoaa asiakkaalle nopeita toimituksia lähiapteekista kotiovelle ympäri Suomea. Kuljetuksista huolehtivat lääkekuljetuskoulutuksen suorittaneet lähetit. Pikatoimitusten lisäksi asiakkaat voivat tilata toimituksensa saapuvaksi johonkin tiettyyn aikaan.

Maarit Salminen vuoden diabeteshoitaja 

Diabeteshoitajat ry:n Vuoden Diabeteshoitaja -palkinnon on saanut Mikkelin keskussairaalan diabetesvastaanotolla työskentelevä Maarit Salminen.

Salmisen toimipisteen suurin kävijäryhmä ovat työikäiset tyypin 1 diabeetikot. Potilastyön lisäksi hän vastaa Mikkelin keskussairaalassa eri työyksiköiden sairaanhoitajien diabetesyhdyshenkilö-koulutuksesta. Hän kouluttaa säännöllisesti myös Etelä-Savossa toimivia diabeteshoitajia Diabeteshoitajien klubissa. Lisäksi hän on järjestänyt muun muassa suosittuja pumppuiltamia insuliinipumpun käyttäjille.

Palkitsemisperusteluissa todettiin, että Maarit Salmisen ykköstavoitteena on parantaa jokaisen diabeetikon elämänlaatua yksilöllisesti kaikilla mahdollisilla ja mahdottomilla keinoilla.

Suurapurahoilla tutkitaan useita diabetestyyppejä 

Diabetestutkimussäätiö myönsi tänä vuonna apurahan 24 tutkijalle tai tutkimusryhmälle. Apurahoja jaettiin yhteensä 550 000 euron edestä.

Suurimman, kaksivuotisen 100 000 euron apurahan saanut Turun yliopiston dosentti Jarna Hannukainen selvittää tutkimuksessaan muun muassa aivojen ja suoliston mikrobiston välistä vuorovaikutusta sokeriaineenvaihdunnan säätelyssä. Hannukaisen tutkimuksen tavoitteena on lisäksi kehittää menetelmä niiden henkilöiden tunnistamiseksi, joille säännöllisestä fyysisestä liikuntaharjoittelusta olisi erityistä hyötyä insuliiniresistenssin ja tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä.

Toiseksi suurimman apurahan 69 000 euroa saivat dosentti Tiinamaija Tuomi ja professori Riitta Veijola. Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Helsingissä työskentelevän Tuomen saama apuraha on tarkoitettu tutkimukseen, jossa selvitetään, kuinka diabeteksen jaottelu alatyyppeihin säilyy sairauden edetessä. Tyypin 1 diabeteksen ennustamiseen ja ehkäisyyn liittyvää DIPP-tutkimusta Oulussa johtavan Veijolan DIPP Novum -tutkimus puolestaan laajentaa DIPP-tutkimusta odotusaikaan ja vastasyntyneen ensimmäisiin kuukausiin. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan epigeneettistä periytymistä kolmen sukupolven aikana.

Liika lihansyönti pahaksi terveydelle 

Tuore Itä-Suomen yliopiston tutkimus vahvistaa aiempaa näyttöä siitä, että eläinkunnan tuotteisiin ja erityisesti lihaan painottuva ruokavalio ei ole terveydelle hyväksi. Tutkimuksessa runsaasti eläinperäistä proteiinia ruokavaliossaan saavia verrattiin niihin, joilla kasvi- ja eläinkunnan tuotteista saatava proteiinimäärä oli ruokavaliossa tasapainoisempi.

Miehillä, joilla ruokavalion proteiininlähteet olivat pääosin eläinperäisiä, oli 23 prosenttia suurempi riski kuolla seuranta-aikana verrattuna miehiin, joilla eläinproteiinin määrä suhteessa kasviproteiiniin oli kohtuullisin.

Henkilöillä, joiden ruokavaliossa oli runsaasti eli yli 200 grammaa lihaa päivässä, oli 23 prosenttia suurempi riski kuolla seuranta-aikana kuin henkilöillä, joiden ruokavalion lihamäärä oli alle 100 grammaa päivässä. Tutkittavien syömä liha oli pääasiassa punaista lihaa.

Nykyisissä suomalaisissa ravitsemussuosituksissa punaisen ja prosessoidun lihan käyttösuositus on enintään 500 grammaa kypsää lihaa viikossa.

Naudaninsuliinin valmistus päättyy, sianinsuliinia yhä saatavilla

Naudaninsuliinivalmisteiden Hypurin Bovine Lente ja Neutral valmistus päättyy kokonaan toukokuussa. Sianinsuliinivalmisteet Hypurin Porcine Isophane ja Neutral ovat Suomessa saatavilla Fimean myöntämän määräaikaisen erityisluvan turvin. Sianinsuliini on saanut myös erityiskorvattavuuden lääkkeiden hintalautakunnasta.

Diabetesliitto selvitteli sianinsuliinin saatavuuden turvaamista kevään aikana ja kirjelmöi hintalautakuntaan korvattavuuden myöntämiseksi. Korvattavuutta haettiin potilaskohtaisilla hakemuksilla, ja myönteiset päätökset käsiteltyihin hakemuksiin turvaavat korvattavuuden kaikille sianinsuliinia apteekista hankkiville. Hypurin Bovine Porcine Isophanen ja Neutralin korvattavuus on tällä hetkellä voimassa vuoden 2020 heinäkuun loppuun.

Diabeetikoiden varusmiespalvelus ei enää mahdollista

Pääesikunta on tehnyt päätöksen, että diabetes on jatkossa este varusmiespalveluksen suorittamiselle. Päätöstä perustellaan palvelusturvallisuuteen kohdistuvilla riskeillä. Päätös on tehty Sotilaslääketieteen keskuksen asiantuntijatyöryhmän raportin ja suosituksen perusteella.

Diabetesliitto on pettynyt päätökseen. Liitto on kirjelmöinyt Pääesikunnalle ja tuonut esiin maanpuolustuksesta kiinnostuneiden diabeetikoiden ja heidän perheidensä harmistuksen.

– Mahdollisuus suorittaa asepalvelus on ollut tärkeä tasa-arvon kannalta. Kategorinen päätös kaikkien diabeetikoiden varusmiespalveluskäytännön päättymisestä ei huomioi diabeteksen yksilöllisyyttä hoitomuodoissa ja hoidon vaativuudessa, Diabetesliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozic toteaa.

Puolustusvoimissa on palvellut tyypin 1 diabeetikoita vuodesta 2001 lähtien. Toistaiseksi viimeiset diabeetikot aloittivat palveluksensa tammikuussa 2018.

Diabetes ei haittaa lasten koulumenestystä

Tyypin 1 diabetes ei vaikuta lasten oppimistuloksiin lukemisessa tai matematiikassa. Vaikka glukoositaso joskus hetkellisesti tahmentaisi ajatuksenjuoksua, sillä ei ole vaikutusta lapsen koulumenestykseen. Tämä ilmenee laajasta tanskalaistutkimuksesta, jonka tulokset julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton lehdessä.

Pähkinät hyväksi sydämelle

Pähkinöiden syöminen alentaa sydäntautiriskiä myös diabeetikoilla. Tämä käy ilmi Harvardin yliopiston tutkimuksesta, jossa seurattiin yli 16 000 ihmistä vuosien 1980 ja 2014 välillä. Viikoittain pähkinöitä syöneet sairastuivat harvemmin sydän- ja verisuonitauteihin. Myös heidän riskinsä menehtyä näihin tauteihin pieneni.
Pähkinät kannattaa ottaa mukaan omaan ruokavalioon, vaikka diabetekseen sairastumisesta olisi jo aikaa. Tutkimuksessa pähkinöiden lisäys ruokavaliossa vähensi sydänriskejä myös diabetesdiagnoosin saamisen jälkeen.

Sydänystävällisiä pähkinöitä ovat erityisesti puupähkinät, kuten cashew-, hassel- ja saksanpähkinä.

Uutta lääkekorvattavuuksissa

Lääkkeiden hintalautakunta on tehnyt päätöksiä lääkevalmisteiden korvattavuuksista. Sanofin glargiini-insuliini 300 yksikköä/ml (kauppanimi Toujeo) on saanut rajoittamattoman perus- ja erityiskorvattavuuden maaliskuusta alkaen. Lisäksi verensokeria alentava GLP-1-lääkevalmiste Ozempic on ollut vuoden 2019 alusta alkaen rajoitetusti (40-prosenttisesti) peruskorvattava vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Maksuton opas sosiaaliturvaan

Diabetesliitto on päivittänyt Diabeetikon sosiaaliturvaoppaan vuodelle 2019. Diabeetikoiden eri elämänvaiheisiin soveltuvan maksuttoman oppaan voi ladata ilmaiseksi pdf-muodossa Diabetesliiton sivuilta tai tilata painettuna D-kaupasta d-kauppa.diabetes.fi.

Liity Diabetespaneeliin!

Panostasi tarvitaan Diabetesliiton vaikuttamistoiminnan vahvistamisessa ja diabeteksen hoidon kehittämisessä.
Liity vastaperustettuun Diabetespaneeliin ja vastaa sähköisiin kyselyihin, joita lähetetään sähköpostitse enintään 1–2 kertaa kuukaudessa. Osallistumalla Diabetespaneeliin saat raportin kyselyihin annetuista vastauksista ja olet mukana jokavuotisessa arvonnassa, jossa jaossa on lahjakortteja.
Lue lisää ja tule mukaan: www.diabetes.fi/diabetespaneeli.

Sensoroinnissa suuret kuntakohtaiset erot Pirkanmaalla

Diabeetikoilla on eri kunnissa hyvin erilaiset mahdollisuudet saada käyttöönsä glukoosisensorointi, paljastaa Pirkanmaalla tehty selvitys. Sensorointi parantaa tutkitusti sekä hoitotasapainoa että elämänlaatua.

Pirkanmaan diabetesyhdistysten sote-verkosto pyysi kaikista Pirkanmaan 24 kunnasta tiedot myönnettyjen sensorien määrästä. Vaihteluväli kunnissa oli suuri: Vesilahdella 61 prosenttia insuliininpuutosdiabeetikoista oli saanut jatkuvan sensoroinnin, mutta häntäpään kunnissa vain 7 ja 12 prosenttia. Ruovedellä kaikki halukkaat tyypin 1 diabeetikot saivat jatkuvan sensoroinnin laitteen (heitä oli 46 prosenttia ykköstyypin diabeetikoista), mutta monipistoshoitoisille tyypin 2 diabeetikoille sitä ei myönnetty. Tuoreen Käypä hoito -suosituksen mukaan kaikkia insuliininpuutosdiabeetikoita koskevat kuitenkin samat suositukset.

Sensorien myöntämisessä oli tapahtunut myönteistä kehitystä. Vuonna 2017 Pirkanmaan kuntien keskiarvo oli 27, viime vuonna 42 prosenttia.
Selvityksen tehnyt Marjatta Stenius-Kaukonen arvioi, että suuret erot johtuvat pääosin diabeteksen hoidon erilaisista järjestämistavoista kunnissa.

– TAYS:in lastenklinikan hoidossa olevista diabeetikkolapsista lähes kaikilla on jatkuva sensorointi. Niissä kunnissa, joissa on diabeteslääkäri tai kokeneita diabeteshoitajia, on paras tilanne. Kaikki terveyskeskukset ilmoittavat noudattavansa samoja PSHP:n suosituksia. Ylilääkäreiden tulkinnoilla suositusten soveltamisesta on myös huomattava vaikutus.

Diabetesliitto katsoo, että nykyaikaisen verensokerisensoroinnin tulee olla kaikkien sitä tarvitsevien diabeetikoiden saatavilla. Liitto vaatii myös, että kaikkien diabeetikoiden pitää tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta.
Pirkanmaalla tehdyn selvityksen perusteella voidaan olettaa, että kuntakohtaiset erot ovat suuria myös muualla maassa. Vastaukset saatiin vain flash-sensoreiden osalta, joten selvitys ei kata muita jatkuvan sensoroinnin laitteita.

Hyvä ihmissuhde voi auttaa painonhallinnassa

Puolison tai muun läheisen ihmisen sosiaalisella tuella voi olla vaikutusta painoon. Lämmin ihmissuhde ja hyväksyvä, kannustava ilmapiiri voivat auttaa painonhallinnassa etenkin miehillä, brittitutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin Journal of Epidemiology & Community Health -lehdessä.
Tutkimuksessa seurattiin kahdenkymmenen vuoden ajan 5 500 tervettä henkilöä. Heidät punnittiin viidesti. Miehet, jotka saivat paljon hyväksyntää sekä positiivista ja kannustavaa henkistä tukea, lihoivat vähemmän. Kielteiset kommentit, negatiivinen ilmapiiri ja vähäinen henkinen tuki liittyivät painon kertymiseen. Aiemmissa tutkimuksissa puolisoiden on havaittu usein myös lihovan ja laihduttavan samaa tahtia.

Vauvojen diabeteksen mekanismi selvisi

Kun lapsi sairastuu diabetekseen alle puolivuotiaana, taustalla on yleensä mutaatio. Usein mutaatio löytyy insuliinia koodaavasta geenistä, jolloin kyseinen geeni tuottaa virheellistä insuliinia. Koska mutaatio on vain toisessa geenialleelissa, puolet solun tuottamasta insuliinista on normaalia, mutta silti tilanne johtaa muutamassa kuukaudessa täydelliseen insuliinin puutokseen.
Professori Timo Otonkosken johtama tutkimusryhmä on nyt selvittänyt, millä mekanismilla mutatoituneen geenin tuottama virheellinen insuliini vahingoittaa beetasoluja. Tutkimus osoittaa, että kantasolu- ja genominmuokkausteknologioita käyttämällä on mahdollista tunnistaa mekanismeja, jotka johtavat diabeteksen kehittymiseen.
– Voimme jatkossa käyttää samaa lähestymistapaa myös yleisempien diabeteksen muotojen tutkimisessa. Tavoitteena on tietysti löytää uusia täsmähoitoja, joilla diabetesta voidaan hoitaa tai sen puhkeaminen ehkäistä, Otonkoski sanoo.

Suun hoitaminen voi parantaa hoitotasapainoa

Hampaiden kiinnityskudoksen tulehdus olisi syytä hoitaa kunnolla. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä voisi parantaa myös glukoositasoja. Tulokset julkaistiin Lancet Diabetes & Endocrinology -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 260 tyypin 2 diabetesta sairastavaa, joilla oli todettu myös hampaiden kiinnityskudoksen tulehdus eli parodontiitti. Puolet heistä sai intensiivistä hammashoitoa ja puolet pintapuolisempaa.

Vuoden seurannan jälkeen intensiivistä hoitoa saaneiden HbA1c oli 62 mmol/mol ja verrokkien 67 mmol/mol. Ero ei ollut kovin suuri, mutta silläkin voi olla merkitystä.

Parodontiittiin liittyy usein laaja tulehdustila, joka on yhdistetty muun muassa sydänoireiden riskiin. Parodontiittia voi ehkäistä puhdistamalla hampaat säännöllisesti ja käymällä hammastarkastuksissa.

Uusi geenitutkimus: kakkostyyppi jakautuu viiteen alaryhmään

Uusi tutkimus osoittaa, että tyypin 2 diabetes voidaan jakaa geenien perusteella ainakin viiteen erilaiseen alaryhmään. Tulokset viitoittavat tietä yksilöllisempään tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Tutkimus on eri kuin aiemmin tänä vuonna julkaistu ehdotus diabeteksen uusista tyypeistä, jotka perustuivat sairauden oireisiin.

Professori Markku Laakson johtamassa tutkimuksessa kaksi alaryhmistä liittyy insuliinineritykseen ja kolme insuliiniresistenssiin.
– Tutkimusmenetelmien kehittyessä päästään koko ajan lähemmäksi sairastumista sääteleviä perintötekijöitä ja elintapatekijöitä. Tyypin 2 diabeteksen monimuotoisuuden ja syntymekanismien parempi tunteminen auttaa sairauden luonteen ymmärtämisessä ja hoidon yksilöllisessä räätälöinnissä, toteaa Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka.

Tyypin 2 diabetes on tähän asti ollut poissulkudiagnoosi: jos diabetekseen sairastuvalla ei ole todettu autoimmuunitulehdusta, yksittäistä geenivirhettä tai jotain muuta insuliininpuutosta aiheuttavaa sairautta, hänellä on arveltu olevan tyypin 2 diabetes. Diabetesammattilaiset ovat käytännön työssä kuitenkin todenneet, että erilaiset hoitovalinnat toimivat eri ihmisiillä eri tavalla.

MANF-kasvutekijä uudistaa insuliinia tuottavia soluja

Haimassa insuliinia tuottavien solujen kuolema on tavallista tyypin 1 diabeteksessa ja tyypin 2 diabeteksen myöhemmissä vaiheissa. Solujen kuolemaa edeltää jatkuva solustressi, joka johtuu väärin tai huonosti laskostuneiden proteiinien kertymisestä beetasoluihin. Yksi tärkeimmistä tavoitteista diabeteksen hoidon parantamisessa on löytää keinoja suojata beetasoluja stressiltä ja aktivoida niiden uudistumista.

Hermokasvutekijäksi luokitellun MANF:in on aiemmin havaittu olevan tärkeä sekä ihmisen että hiiren beetasolujen eloonjäämiselle ja lisääntymiselle soluviljelmissä. Nyt tulos on vahvistettu hiirimallilla. Maria Lindahl ja hänen tiiminsä Helsingin yliopistosta on osoittanut, että MANF:n poistaminen aikuisten hiirten haiman beetasoluista johti solujen tuhoutumiseen ja sitä kautta diabeteksen syntyyn.

– MANF-geenin ilmentymistä tarvitaan siis hiirten haiman beetasolujen eloonjäämiseen, ylläpitoon ja toimintaan. MANF:in huomattiin myös suojaavan rasittuneita beetasoluja kuolemalta sekä käynnistävän beetasolujen jakautumisen jopa vanhoilla hiirillä, Maria Lindahl sanoo.

– Havainto viittaa siihen, että MANF voisi tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa pystyä parantamaan ja uudistamaan beetasoluja, sanoo aiheesta väitöskirjaa tekeväTatjana Danilova.

Tutkimus on jatkoa aiemmille professori Mart Saarman ja professori Timo Otonkosken tutkimusryhmien tutkimuksille.

Lähde: Helsingin yliopiston tiedote

Huonokuntoisilla lapsilla suurempi kakkostyypin diabeteksen riski

Kakkostyypin diabeteksen ja valtimotautien riskitekijät kasautuvat lapsille, joilla on huono kestävyyskunto, osoittaa tuore Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Tutkimuksessa havaittiin myös, että yleinen tapa suhteuttaa kestävyyskunto kehon kokonaispainoon yliarvioi kestävyyskunnon roolia näiden sairauksien riskitekijänä. Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksessa saadut tulokset julkaistiin arvostetussa Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehdessä.

Tutkimuksessa tuotettiin tytöille ja pojille kestävyyskunnon raja-arvot, jotka auttavat tunnistamaan kohonneen kakkostyypin diabeteksen ja valtimotautien riskin. Tutkimukseen osallistui 352 kuopiolaista 9–11-vuotiasta lasta. Lapsille tehtiin maksimaalinen kuormituskoe, jonka aikana heiltä määritettiin kestävyyskunto mittaamalla hapenottokyvyn huippuarvo. Lisäksi heiltä mitattiin kehon rasvapitoisuus ja rasvaton massa bioimpedanssimenetelmällä sekä laskettiin aikuistyypin diabeteksen ja valtimotautien riskiä kuvaava summamuuttuja vyötärönympäryksestä, veren insuliinista, verensokerista, HDL-kolesterolista ja triglyserideistä sekä verenpaineesta.

Nyt julkaistussa kuopiolaisessa tutkimuksessa lapsilla, joilla oli huono kestävyyskunto suhteutettuna kehon kokonaispainoon, oli huomattavasti suurempi kakkostyypin diabeteksen ja valtimotautien riski kuin parempikuntoisilla lapsilla. Kun kestävyyskunto suhteutettiin kehon lihasmassaan, kestävyyskunnon yhteys aikuistyypin diabeteksen ja valtimotautien riskiin säilyi, mutta se oli huomattavasti heikompi kuin kehon kokonaispainoon suhteutetulla kestävyyskunnolla.

– Kehon kokonaispainoon perustuvat kestävyyskunnon mittarit ennustavat aikuistyypin diabeteksen ja valtimotautien riskiä paremmin kuin kehon lihasmassaan perustuvat mittarit, mutta liioittelevat kestävyyskunnon merkitystä lasten terveydelle. Kehon kokonaispainoon suhteutettuja kestävyyskunnon mittareita koskevia tuloksia onkin syytä tulkita varovasti, jotta tunnistettaisiin lapset, joiden elintapoihin ja terveyteen puuttuminen on tarpeen, toteaa tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja tohtorikoulutettava Andrew Agbaje Itä-Suomen yliopistosta.

Lähde: Itä-Suomen yliopiston tiedote

Sydänmerkki palkittiin

Sydänmerkki on vuoden 2018 Ravitsemusteko. Valinnan teki Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry ja se julkistettiin Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 1.10.

Sydänmerkki-järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2000. Merkin tarkoitus on auttaa kuluttajaa ruokavalinnoissa: terveellisemmät vaihtoehdot niin kaupan hyllyssä kuin ravintolan tarjonnassa tunnistaa helposti Sydänmerkki-logosta.

Sydänmerkki on ainoa Suomessa käytössä oleva symboli, joka kertoo ruuan ravitsemuslaadusta. Sydänmerkki-järjestelmä perustuu kriteereihin, joiden taustalla on tutkimustieto. Kriteerejä on kuidun, suolan ja sokerin määrälle sekä rasvan määrälle ja laadulle.
Sydänmerkki on Diabetesliiton ja Sydänliiton tavaramerkki, jota hallinnoidaan Sydänliitossa.

Raskaudet sujuvat paremmin kuin ennen

Aiempaa parempi diabeteksen hoito on kohentanut tyypin 1 diabetesta sairastavien naisten lisääntymisterveyttä. Vuosittain noin 300 synnyttäjää sairastaa ykkösin diabetesta.

– Hyvä ja säännöllinen verensokerin seuranta ja paremmat hoitokeinot sekä parempi lääketieteellinen asiantuntemus diabeteksen vaikutuksista lisääntymisterveyteen ovat parantaneet diabeetikoiden mahdollisuuksia hankkia lapsia ilman komplikaatioiden pelkoa, aiheesta väitellyt terveydenhuollon erikoislääkäri Lena Sjöberg toteaa.

Tyypin 1 diabetesta sairastavat naiset saavat vähemmän lapsia ja heille tehdään enemmän raskaudenkeskeytyksiä ja sterilisaatioita kuin muille naisille. Erot ovat kuitenkin ajan mittaan pienentyneet.

FinnDiane-tutkimus täytti 20 vuotta

Professori Per-Henrik Groopin johtama suomalainen FinnDiane-tutkimus selvittää geeniperimän ja ympäristötekijöiden osuutta tyypin 1 diabeteksen lisäsairauksien synnyssä. Ensimmäinen potilas tutkittiin vuonna 1998, ja sen jälkeen jo lähes 9000 suomalaista on osallistunut tutkimukseen.
FinnDianesta on vuosien saatossa kehittynyt maailman johtava diabeteksen komplikaatioita selvittävä tutkimus. Väitöstutkimuksia on syntynyt 16 ja kansainvälisiä artikkeleita yli 250.

Tutkimus on tuonut uutta tietoa sairauden kulusta, lisäsairauksien kehittymisestä, ennusteesta ja siihen liittyvistä taustekijöistä, kuten liikunnasta ja ruokavaliosta. Erityisenä tutkimuskohteena on diabeettinen munuaissairaus.
Lue myös juttu FinnDiane-tutkija Carol Forsblomista.

Raskausdiabetes voi altistaa masennusoireille

Tuoreen tutkimuksen mukaan äideillä, joilla on todettu raskausdiabetes, on kohonnut riski saada synnytyksen jälkeisiä masennusoireita.
Laajaan suomalaiseen tutkimukseen osallistui 1 066 synnyttänyttä äitiä, jotka eivät olleet ilmoittaneet raskautta edeltävistä mielenterveyden ongelmista.
Tutkimuksessa raskauden jälkeistä masennusoireilua havaittiin 16 prosentilla äideistä, joilla oli todettu raskausdiabetes. Muista äideistä masennusoireilua esiintyi noin yhdeksällä prosentilla.
Tutkijoiden mukaan psykologiset mekanismit voivat osaltaan selittää yhteyttä. Sairauden diagnoosi raskausaikana saattaa olla stressaava kokemus, joka voi altistaa masennusoireille. Yhteyden taustalla voi olla myös fysiologisia mekanismeja. Aiemmin on havaittu tyypin 2 diabeteksen ja masennuksen välillä kaksisuuntainen yhteys.

Oletko maksanut turhaan lääkkeen b-lausunnosta?

Hallinto-oikeus on päättänyt, että mikäli kunta on perinyt perusterveydenhuollossa maksun b-lausunnosta, joka tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista varten, maksusta voi saada palautuksen.

Hallinto-oikeuden päätös koski tapausta, jossa Tampereen kaupunki velvoitettiin palauttamaan diabeetikolle hänen b-lausunnosta maksamansa maksu. Kaupunki teki alun perin kielteisen päätöksen, kun diabeetikko haki takautuvasti maksua. Diabetesliitto valitti kielteisestä päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Erikoissairaanhoidossa kirjoitettu b-lausunto on yhä maksullinen. Tällä hetkellä lääkärin b-lausunnosta voidaan periä enintään 50,80 euron suuruinen maksu.

Lääkkeen b-lausunnon maksua voi hakea takautuvasti viiden vuoden ajalta. Diabetesliiton verkkosivuilta www.diabetes.fi löytyy esimerkkihakemus.

Securitas syyllistyi työsyrjintään irtisanoessaan diabeetikon

Hovioikeus tuomitsi vartiointialan yritys Securitaksen syrjinnästä. Vartijan työsuhde purettiin vuonna 2013 koeajalla. Työnantaja ilmoitti työsuhteen purkuperusteeksi tyypin 1 diabeteksen.
Yrityksen toiminta oli hovioikeuden mukaan lähtökohtaisesti varsin moitittavaa. Työsuhteen purkaminen oli vastoin yhdenvertaisuuslakia ja suoranainen seuraus syrjinnästä. Securitas myös loukkasi tuomion mukaan vartijaa työntekijänä.
Yrityksessä oli tuomion mukaan linjaus, jonka mukaan ykköstyypin diabetes ja epilepsia olivat este vartijana toimimiselle Securitaksessa.
Diabetes ei puolustuksen mukaan ollut vaikuttanut vartijan kykyyn suoriutua töistään. Hän oli tehnyt vastaavaa työtä useita vuosia. Hän oli ollut vuorotöissä, ja diabetes oli ollut hyvässä hoitotasapainossa.
– Diabetes ei näin ollen ole aina merkki siitä, että työntekijä olisi kykenemätön vartijan työhön ja, sitä ei voi ilman tarkempaa yksilöllisistä arviointia koeaikanakaan käyttää työsuhteen päättämisen perusteena, ammattiliitto PAMin ratkaisupäällikkö Anja Pohjola toteaa.
Securitas on hakenut valituslupaa tuomiosta.

Humalogin korvattavuus muuttuu

Joidenkin Humalog-valmisteiden KELA-korvattavuus päättyy 30.9.2018 Muutos koskee Humalog 100 yksikköä/ml KwikPen ja Humalog 100 yksikköä/ml kynänsäiliö -valmisteita.
Näitä valmisteita käyttäviä kehotetaan ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai terveydenhuollon yksikköön ennen korvattavuuden päättymistä, jotta lääkityksen jatkuvuus voidaan turvata keskeytyksettä.
KELA-korvaus säilyy Humalog Junior KwikPenissä, Humalog 200 yksikköä/ml KwikPenissä ja Humalog-injektiopullossa.
Humalog on pikavaikutteinen lispro-insuliini. Lispro-insuliinista on saatavilla biosimilaari nimeltä Insulin lispro Sanofi.

Tietoa diabeteslääkkeiden korvausleikkausten seurauksista

Diabetesliitto on tehnyt yhteenvetoa tutkimuksista, joissa on selvitetty diabeteslääkkeiden korvausten alentamisen vaikutuksia.
Diabeteslääkkeistä korvausta saaneiden määrä kasvoi vuonna 2017. Samalla diabeteslääkkeiden kulutus väheni lääkettä ostanutta diabeetikkoa kohden keskimäärin 4 prosenttia. KELA:n simuloinnissa osalla diabeetikoista omavastuun nousulla näytti olevan todennäköinen vaikutus lääkkeiden käyttöön.

Diabetesliiton ja AstraZenecan yhteistyössä 30. marraskuuta 2017 – 3. tammikuuta 2018 tekemä jatkokysely (n = 227) selvitti diabeetikoita hoitavien erikois-, yleis-, työterveys- ja diabetesvastuulääkäreiden näkemyksiä. Vastanneiden mielestä korvattavuusmuutoksella on ollut jonkinlainen vaikutus lähes puoleen heidän hoidossaan olevista diabeetikoista.

Lue koko uutinen osoitteessa www.diabetes.fi/yhteiso/ajankohtaista/mita_diabeteslaakkeiden_korvausleikkausten_seurauksista_tiedetaan.20592.news.

Ilmansaasteet lisäävät tyypin 2 riskiä pieninäkin pitoisuuksina

Washingtonin yliopiston tutkimuksen mukaan ilmansaasteilla oli toissa vuonna vaikutusta maailman mittakaavassa noin 14 prosenttiin uusista diabetestapauksista eli 3,2 miljoonan ihmisen sairastumiseen.
Tutkimuksen aineistona olivat 1,7 miljoonan Yhdysvaltain asevoimien entisen sotilaan terveystiedot. Heidän terveyttään seurattiin keskimäärin 8,5 vuotta. Tutkijat laativat saastealtistuksen vaikutuksista tilastollisen mallin yhdistämällä terveystiedot ilman laadun seurantaan.
Turvaraja pienhiukkasille on EU:ssa 25 mikrogrammaa kuutiometrissä hengitysilmaa. Tutkimuksessa diabetesriskin todettiin alkavan kasvaa jo silloin, kun pienhiukkasten määrä yltää 2,4 mikrogrammaan kuutiometrissä. Kun pienhiukkasia oli 5–10 mikrogrammaa kuutiometrissä, 21 prosentilla sairauksien vuoksi hoidetuista sotilaista todettiin diabetes.

Stressioireyhtymät saattavat altistaa ykköstyypin diabetekselle

Tyypin 1 diabetes ja muut autoimmuunisairaudet kehittyvät ruotsalaisen tutkimuksen mukaan tavallista useammin henkilöille, jotka sairastavat stressioireyhtymiä. Stressioireyhtymät syntyvät useimmiten traagisen elämäntapahtuman seurauksena. Suurin riski liittyi traumanjälkeiseen stressireaktioon.
Stressioireyhtymiä potevien riski sairastua autoimmuunisairauteen oli noin 40 prosenttia suurempi kuin terveiden verrokkien. Yhteys näkyi kaikissa ikäryhmissä, mutta se oli suurin alle 33-vuotiailla.
Tutkijat eivät vielä tiedä, mistä yhteys johtuu. Yksi mahdollinen selitys ovat pitkäkestoisen stressin vaikutukset immuunipuolustukseen ja kortisolitasoihin, mitkä kiihdyttävät tulehduksellisia prosesseja ja sitä kautta autoimmuunisairauksien kehittymistä.

Theresa Mayn sensori herättää huomiota

Iso-Britannian pääministeri Theresa May sairastaa tyypin 1 diabetesta. Nyt brittimedia on pohtinut, mikä mahtaa olla Mayn iholla näkyvä laite. Glukoosisensori vilahti uutiskuvissa muun muassa silloin, kun May vastaanotti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.
Mayn glukoosisensori on tehnyt paitsi diabetesta näkyväksi, myös nostanut Iso-Britanniassa keskusteluun sensoroinnin saatavuuden alueellista eriarvoisuutta.
Tarkkasilmäisin media on huomannut, että sensorin vieressä näkyi liimajälkiä edellisestä sensorista. Diabeetikoiden haasteet ovat näemmä universaaleja.

Tresiballe rajoittamaton erityiskorvattavuus

Lääkkeiden hintalautakunta on myöntänyt Tresiba-valmisteelle (degludekinsuliini) rajoittamattoman erityiskorvattavuuden (100 %) aikuisten, nuorten ja yksivuotiaiden sekä sitä vanhempien lasten tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoitoon.

Rajoittamaton erityiskorvattavuus on voimassa 1.9.2018 alkaen. Erityiskorvattavuuteen riittää jatkossa, että diabetesta sairastavalle on myönnetty normaali korvausoikeus diabeteksen insuliinihoitoon (Diabetes, insuliinihoito 103).

Tresiba on pitkävaikutteinen perusinsuliini.

Diabeetikoiden varusmiespalvelusta päätetään syksyllä

Diabetes-lehdessä 2/2018 uutisoitiin diabetesta sairastavien vapaaehtoisen asepalveluksen päättymisestä. Diabetesliitto lähetti puolustusvoimille avoimen kirjeen, jossa kysyttiin lisätietoja tulevaisuudesta.

Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg kertoo vastauksessaan, että sodan ajan kenttäoloissa diabeetikoille elintärkeää hoitoa ei voida varmistaa.

Pääesikunta on käynnistänyt puolustusvoimien lääkintähuollon johdolla selvitystyön diabeetikkojen varusmiespalvelun kokemuksista sekä toiminnan jatkoedellytyksistä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Selvityksen tekee Sotilaslääketieteen keskuksen asettama työryhmä. Päätös diabeetikoiden vapaaehtoisen asepalveluksen jatkosta tehdään selvityksen valmistumisen jälkeen syksyllä 2018.

Puolustusministeri Jussi Niinistö toivoo eduskunnan diabetesryhmälle antamassaan kirjallisessa vastauksessa, että selvityksen valmistuttua diabeetikot voivat jatkossakin palvella isänmaataan suorittamalla varusmiespalveluksen.

Kysely: sensorointi parantaa elämänlaatua

Tiedetään, että sensorointi kohentaa diabeteksen hoitotasapainoa. Nyt Diabetesliitto selvitti sensoroinnin vaikutuksia elämänlaatuun. Verkkokyselyyn vastasi 745 diabeetikkoa tai diabeetikkolapsen huoltajaa.

Lähes kaikki vastanneet kokivat, että päivittäinen hoito sujui laitteen käyttöönoton jälkeen aiempaa helpommin. Elämänlaadun kannalta erityisen suuri merkitys oli turvallisuudentunteen lisääntymisellä: yli 80 prosenttia vastanneista koki olonsa aiempaa turvallisemmaksi ja yönsä nukkui paremmin noin 60 prosenttia vastaajista.

Huolestuneisuus liian korkeista ja liian matalista verensokereista väheni. Yli puolet vastaajista ilmoitti, että hiilihydraattien arviointi oli helpottunut. Joka toinen koki, että diabetes rajoitti elämää entistä vähemmän.

Eduskunnassa kirjallinen kysymys sensoroinnista

Eduskunnan diabetesryhmä teki maaliskuussa kirjallisen kysymyksen perhe- ja peruspalveluministerille jatkuvan glukoosisensoroinnin epäyhdenvertaisesta saatavuudesta.

Ministeri Annika Saarikko muistuttaa vastauksessaan, että ”oikeus terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen koskee kaikkia Suomessa asuvia henkilöitä. Terveydenhuoltolain mukaan kuntien on osoitettava riittävästi voimavaroja terveydenhuollon palveluihin. Jokaisella diabetesta sairastavalla on oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä”.

Saarikko nostaa esiin tuoreen diabeteksen Käypä hoito -suosituksen. Sen mukaan yksilöllisesti asetettuihin verensokeritavoitteisiin tulee pyrkiä aktiivisesti, ja diabeetikolle pitää aktiivisesti tarjota nykyaikaisen hoidon tarjoamia mahdollisuuksia.

Liraglutidin korvattavuutta laajennettiin

Liraglutidia sisältävä Victoza-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan ollut 1.5.2018 lähtien rajoitetusti peruskorvattava (40 %) ja rajoitetusti erityiskorvattava (65 %), kun kyseessä on vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoito, eikä riittävää hoitotasapainoa ole saavutettu suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä tai perusinsuliinilla yhdistettynä suun kautta otettaviin diabeteslääkkeisiin tai ilman niitä. Molemmissa tapauksissa hoitoa aloitettaessa painoindeksin pitää olla vähintään 30, kun sen aiemmin piti olla vähintään 35.

Iäkkäät diabeetikkonaiset kärsivät kivusta

Suurimmalla osalla kotona asuvista 65 vuotta täyttäneistä, diabetesta sairastavista naisista on kipua useammin kuin kerran viikossa. Kolmasosalla heistä kipu on päivittäistä. Kipu on yleisempää kuin saman ikäisillä verrokeilla, osoitti Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Miehillä ei havaittu vastaavaa eroa diabeetikkojen ja verrokkien välillä.

Hyvässä hoitotasapainossa olevilla diabeetikoilla kivun haittaavuus oli vähäisempää. Kipua selittävinä tekijöinä diabetesta tärkeämpiä olivat sairauksien kuorma kokonaisuudessaan ja masennusoireet. Tutkimuksen tulokset tukevat diabeteksen hyvän hoidon merkitystä.

Tutkimukseen osallistuneista diabetesta sairastavista naisista 63 prosentilla ja verrokeista 50 prosentilla oli kipua useammin kuin verran viikossa. Miesten joukossa kipua esiintyi näin usein 47 prosentilla diabeetikoista ja 42 prosentilla verrokeista.

Diabetestutkimukseen yli puoli miljoonaa euroa

Diabetestutkijat hakivat Diabetestutkimussäätiön apurahoja kaikkiaan 3,6 miljoonan euron arvosta, mikä oli miljoona euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tukea jaettiin yhteensä 550 000 euroa 23 diabetestutkijalle.

111 hakemuksesta lähes neljännes tuli Turun yliopistossa työskenteleviltä tutkijoilta. Tyypin 1 diabetekseen kohdistuva tutkimus on muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen kirinyt tyypin 2 diabeteksen tutkimuksen rinnalle: molempiin kohdistuvia hakemuksia oli lähes yhtä paljon.
– Hakemuksissa näkyi nuorten diabetestutkijoiden vahva halu edetä. Tutkimusaiheissa korostuivat muun muassa suolistomikrobien ja enterovirusten merkitys tyypin 1 diabeteksessa, apurahahakemukset arvioineen tieteellisen valiokunnan puheenjohtaja apulaisprofessori Sanna Lehtonen kertoo.

Suurin apuraha tukee tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä

Suurimman apurahan, 90 000 euroa, sai dosentti Vanessa de Mello Laaksonen Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta. Hänen tutkimuksensa tavoitteena on auttaa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä henkilöillä, joiden sairastumisriski on suuri. Tutkija selvittää mikrobiperäisen indoli-propionihapon merkitystä maksan ja rasvakudoksen sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnassa.

Kaksivuotiset apurahat tyypin 1 diabeteksen tutkimukseen

Kaksivuotisista 60 000 euron apurahoista toisen sai dosentti Tuure Kinnunen Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta ja toisen akatemiaprofessori Riitta Lahesmaa Turun yliopistosta.

Kinnunen tutkii haiman insuliinia tuottavia soluja vastaan hyökkääviä immuunijärjestelmän soluja. Hänen tutkimuksensa lisää ymmärrystä tyypin 1 diabeteksen syntymekanismeista ja voi näin parantaa mahdollisuuksia ehkäistä tyypin 1 diabetesta. Lisäksi tutkimus voi helpottaa kohonneessa sairastumisriskissä olevien lasten tunnistamista.

Lahesmaa selvittää tutkimuksessaan kroonisia enterovirusinfektioita ja tyypin 1 diabeteksen syntymekanismeja. Tutkimuksen oletus on, että krooninen virusinfektio aiheuttaa haimassa muutoksia, jotka mahdollistavat viruksen piileskelyn haimakudoksessa ja edesauttavat tyypin 1 diabeteksen syntyä. Kun ymmärretään, miten virusinfektio muokkaa ihmisen haimasoluja, on mahdollista löytää uusia keinoja tilanteen korjaamiseksi.

Diabetestutkimussäätiö jakoi myös pienempiä apurahoja. Kaikki apurahan saajat löytyvät täältä.

Insuliinipumppuhoito voi vähentää hermovaurioita

PLOS ONE -lehdessä julkaistu ruotsalaistutkimus osoitti, että insuliinipumppuhoito voi vähentää lasten ja nuorten jalkojen hermovaurioita. Skånessa tehtyyn tutkimukseen osallistui 72 lasta ja nuorta. Kahdeksallatoista prosentilla heistä löytyi merkkejä perifeerisestä neuropatiasta, joka ilmeni huonontuneena jalkojen ihotuntona. Pumppuhoidossa olevilla hermomuutoksia oli vähemmän kuin monipistoshoidossa olevilla.
Tutkijat pitävät tärkeänä, että merkkejä hermovaurioista tutkitaan ykköstyypin diabeetikoilla lapsuudesta lähtien.

Lihavuusleikkauksista hyviä tuloksia

Lihavuuskirurgialla saatiin eri leikkaustekniikoilla hyviä tuloksia viiden vuoden seurannassa, kun tarkasteltiin painonlaskua ja lisäsairauksia. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, jota johdettiin Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.
Mahalaukun kavennusleikkaus (sleeve) on mahalaukun ohitusleikkausta (bypass) uudempi toimenpide. Viiden vuoden seurannassa potilaiden ylipainosta väheni sleeve-leikkauksessa 49 prosenttia ja bypass-leikkauksessa 57 prosenttia. Molemmilla leikkausmenetelmillä päästiin yhtä hyviin tuloksiin diabeteksen ja kohonneiden rasva-arvojen suhteen. Verenpainetautia sairastavista potilaista suurempi osa pystyi jättämään lääkityksen pois bypass-leikkauksen jälkeen kuin sleeve-leikkauksen jälkeen. Elämänlaatu koheni molemmissa ryhmissä merkittävästi.
Suomessa lihavuusleikkausten määrä on väestöön suhteutettuna Länsi-Euroopan pienimpiä.
– Suomessa tulisikin lähettää ylipainoisia nykyistä herkemmin leikkausarvioon, toteaa ylilääkäri Paulina Salminen.

Diabeteksen sairaanhoidon kustannukset laskivat

Tuoreen Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011 -tutkimuksen mukaan diabeteksen sairaanhoidon kustannusten nousu on suurelta osin pysähtynyt ja osittain jopa kääntynyt laskuun.
Tampereen yliopiston ja Suomen Diabetesliiton rekisteritutkimuksen mukaan avohoidon ja lääkkeiden kustannukset ovat pysyneet tarkasteluajanjaksolla suurin piirtein samalla tasolla ja vuodeosastohoidon kustannukset laskeneet.

– Diabeteksen hoito näyttää siirtyneen vuodeosastohoidosta avohoitoon, mikä vaikuttaa positiivisesti myös diabetesta sairastavien elämänlaatuun. Tuloksista voidaan päätellä, että hoidon toteuttamisen painopiste siirtyy yhä enemmän omahoitoon ja diabeetikon omaan päätöksentekoon. Lisäksi voidaan päätellä, että vaikka ikääntyneiden diabeetikoiden määrä kasvaa, he pärjäävät kotona aiempaa pidempään, toteaa Diabetesliiton projektipäällikkö Sari Koski.
Tämä julkaisu on ensimmäinen osa Diabetesliiton sarjaa Diabetes lukuina (2017:1). Julkaisu löytyy osoitteesta www.diabetes.fi/kustannustutkimus. Seuraava osa käsittelee lääkehoidon kustannuksia, ja se julkaistaan joulukuussa.

Samalle sivustolle kerätään kaikki tutkimuksesta tehtävät, myös muualla julkaistut, artikkelit, tiedotteet ja muu materiaali. Sivustolta löytyy tarkempi kuvaus tutkimuksen toteutuksesta.
Tutkimuksessa selvitettiin diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannuksia sekä diabeteksen aiheuttamia kustannuksia vuosina 2002-2011. Lisäksi tarkasteltiin diabeteksesta aiheutuvia tuottavuuskustannuksia samalta ajanjaksolta.

Laadun seuranta välttämätöntä terveydenhuollon valinnanvapaudessa

Diabetesliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eli soteuudistuksen valinnanvapausmallista.

Diabetesliiton näkemyksen mukaan esitetty valinnnanvapausmalli on liian monimutkainen, eikä uudistuksessa saada sosiaali- ja terveyspalveluja yhtenäisiksi ketjuiksi. Odotettavissa on, että valinnanvapauden toteutumiseen vaikuttaisivat asiakkaan kyky ymmärtää monimutkaista järjestelmää, hänen taloudellinen tilanteensa ja liikunta- ja toimintakyky.

Diabetesliitto pitää sote-uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita oikein hyvinä: tarkoitus on pienentää väestön terveys- ja hyvinvointieroja ja hillitä kustannusten kasvua. Tavoitteena on ollut myös parantaa palvelujen saatavuutta ja antaa ihmisille mahdollisuus valita palveluntuottaja.

Diabeetikoiden näkökulmasta valinnanvapauden toteuttamiseen tarvitaan kuitenkin välttämättä ohjausta: kaikkien palveluntarjoajien tulee noudattaa yhteisiä, koko maata koskevia diabeteksen hoidon laatukriteerejä. Hoidon laatua tulee myös seurata järjestelmällisesti ja seurannan tulosten tulee olla julkisia, kaikkien saatavilla.

Diabeteksen hoidon laatua voidaan parantaa laatukriteerien ja julkisen laadunseurannan lisäksi keskittämällä tyypin 1 diabeteksen ja muu vaativa diabeteksen hoito osaamiskeskuksiin ja niihin liittyviin verkostoihin. Hyviä malleja on jo olemassa. Diabeteksen hoidon laadun turvaaminen vaatii riittävästi osaavaa henkilöstöä. Nykyisellään diabeteksen hoidon osaavasta hoitohenkilöstöstä on huolestuttava pula.

Koko lausunto on luettavissa täällä” rel=”noopener” target=”_blank”>täällä.

Kylmä rasittaa diabeetikon terveyttä

Kylmä vuodenaika aiheuttaa oireita tyypin 2 diabetesta sairastaville. Tämä käy ilmi Oulun yliopiston johtamasta tutkimuksesta, johon osallistui yli 5 000 iältään 45–74-vuotiasta suomalaista.
Diabetesta sairastavat oireilivat kylmässä selvästi terveitä enemmän. Diabeetikot kärsivät rytmihäiriöistä ja rintakivusta. Sydänoireiden lisäksi diabeetikot kärsivät hengitystieoireista, joita olivat hengityksen vaikeutuminen, yskä, vinkuminen ja limaneritys. Lisäksi havaittiin, että oireet lisääntyivät sokeriaineenvaihdunnan häiriön pahenemisen myötä.
Oireilu voi johtua muuntuneista hermoston, sydämen, verenkierron sekä aineenvaihdunnan toiminnoista, jolloin kylmään liittyvät tavanomaiset kehon fysiologiset vasteet voivat olla diabeetikoille haitallisia. Tarkkoja syitä diabeetikkojen kokemille terveyshaitoille ei kuitenkaan vielä tunneta.

Verensokeria mittaavat piilolinssit askelta lähempänä

Verensokeria sensoroivista piilolinsseistä on puhuttu jo vuosia, mutta projektit ovat kaatuneet vähin äänin teknisiin ongelmiin. Linssien kova materiaali on haitannut näköä ja saattanut jopa vaurioittaa silmää.
Nyt uusi teknologia saattaa olla askelta lähempänä. Science Advances -lehdessä julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että sensoroivia piilolinssejä on kokeiltu onnistuneesti kaneilla. Tutkimusryhmä on kehittänyt joustavan materiaalin, johon tarvittava teknologia upotetaan saarekkeiksi.
Eläinkokeissa mittaustulokset kyynelnesteestä olivat luotettavia, eikä sivuvaikutuksia havaittu. Matkaa arkikäyttöön teknologialla kuitenkin riittää. Monet yritykset, esimerkiksi Samsung, Sony ja Apple ovat ilmoittaneet tuovansa pian markkinoille jonkinlaisia älypiilolinssejä.

Diabetes ei aikaistanut eläkkeelle jäämistä

Tuoreen suomalaisen tutkimuksen mukaan diabeetikot siirtyivät harvemmin ennenaikaisesti eläkkeelle kuin sitä sairastamattomat. Lisäksi ennenaikaiselle eläkkeelle jääneet diabeetikot olivat töissä keskimäärin kaksi vuotta pidempään kuin muut.
– Tulos osoittaa, että kokonaisvaltainen diabeteksen hoito kannattaa sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Tutkimuksemme tuloksia tukee ajankohtainen tanskalaisten havainto siitä, että tyypin 2 diabetes ei alentanut elinikää, kunhan sitä hoidettiin hyvin, Helsingin yliopiston professori Johan Eriksson kommentoi.
Suomalaistutkimus seurasi vuosina 1934–1944 Helsingissä syntyneitä henkilöitä 20–30-vuotiaista lähtien. Mukana oli lähes 13 000 henkilöä. Tulokset olivat samanlaisia naisilla ja miehillä.

Lehmänmaidon välttäminen ei ehkäise tyypin 1 diabetesta

Viisitoista vuotta kestänyt kansainvälinen TRIGR-tutkimus osoitti, että äidinmaidonkorvike, jossa lehmänmaidon proteiinit on pilkottu pieniksi osiksi, ei estä tyypin 1 diabeteksen puhkeamista perinnöllisesti alttiilla lapsilla.
Tutkimuksessa oli mukana 2 159 imeväisikäistä lasta, joilla oli ykköstyypin diabetesta sairastava perheenjäsen.
– Tulokset osoittavat, että pitkälle pilkotun kaseiinikorvikkeen saanti vauvaiässä ei vähentänyt tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuutta verrattuna tavalliseen lehmänmaitopohjaiseen korvikkeeseen 11,5 vuoden keskimääräisen seurannan aikana. Tulosten perusteella ei ole syytä muuttaa nykyisiä ravitsemusohjeita vauvoille, joilla on lisääntynyt riski tyypin 1 diabetekselle, tutkimusta johtanut professori Mikael Knip Helsingin yliopistosta toteaa.
Knip toimii myös Diabetesliiton ja diabetesyhdistysten perustaman Diabetestutkimussäätiön puheenjohtajana.

Glukagoni suihkeena nenään tehokas apu hypoglykemiaan

Dagens Medicin kertoi syyskuussa 2017 kanadalais-amerikkalaisesta tutkimuksesta, jossa testattiin nenään suihkautettavaa glukagonia.
Testissä oli mukana 69 tyypin 1 diabetesta sairastavaa aikuista, joilla oli testin aikana yhteensä 157 keskivaikeaa tai vaikeaa hypoglykemiaa. Lähes kaikkien verensokeri palasi normaaliksi 30 minuutin kuluessa glukagonisuihkeen jälkeen. Joissakin yksittäisissä tapauksissa aikaa verensokerin normalisoitumiseen kului 30–45 minuuttia. Kenenkään hypoglykemia ei vaatinut ensihoidon toimenpiteitä.

Osallistujien verensokeri oli hypoglykemian aikana keskimäärin 1,2–4,1 mmol/l. 30 minuutin kuluessa ensimmäisestä glukagonisuihkeesta verensokeri oli kohonnut keskimäärin tasolle 6,3 mmol/l (2,4–14,8 mmol/l) ja jatkoi kohoamista. Testiin osallistujista seitsemällä oli yhteensä 12 vakavaa hypoglykemiaa, mutta kaikki toipuivat siitä 15 minuutin kuluessa nenäsuihkeen otosta.

Useimmissa tapauksissa glukagonin annostelu nenään kesti puoli minuuttia. Tutkijoiden mukaan osallistujat olivat tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä tähän tekniikkaan.
Tutkimus osoitti, että nenään suihkautettava glukagoni voi olla vaihtoehto pistoksena annettavalle glukagonille. Aikaisempien tutkimusten mukaan tämä menetelmä on varma ja turvallinen myös lasten ja nuorten hypoglykemian hoidossa.

Eli Lilly on ostanut nenäsuihkeglukagonia kehittävän yrityksen. Valmisteelle ei ole vielä haettu EMA:n (European Medicine Agency) myöntämää myyntilupaa. Luvan myöntämisen jälkeen tuotetta voidaan alkaa markkinoida Euroopassa.

Tyypin 1 diabeetikot alttiimpia eteisvärinälle

Ruotsalaistutkimuksen mukaan tyypin 1 diabeetikot sairastuvat tavallista herkemmin sydämen eteisvärinään. Riski on suurempi naisilla kuin miehillä: tyypin 1 diabeetikkonaisen riski sairastua eteisvärinään on 50 prosenttia suurempi ja miehen 13 prosenttia suurempi kuin terveen saman ikäisen. Aineistossa oli mukana 36 000 diabeetikkoa ja 180 000 verrokkia.
Eteisvärinä eli flimmeri on varsin yleinen rytmihäiriö: sitä potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Se lisää aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä.

Sankarikoirat auttoivat matalan verensokerin yllättäessä

Kennelliitto palkitsi Nupun, Juuson ja 16 muuta koiraa Sankarikoiran arvonimellä joulukuussa Koiramessuilla. Nuppu ja Juuso ovat hälyttäneet apua diabeetikolle.
Tiibetinspanieli Nupun omistajan puoliso sairastaa tyypin 1 diabetesta. Eräänä yönä hän heräsi erittäin matalan verensokerin tuntemuksiin ja lähti syömään, mutta menetti tajuntansa olohuoneessa. Nuppu huomasi tilanteen ja herätti omistajansa, joka soitti ambulanssin.
Papillon Juuso haukkui ja tökki omistajaansa, eikä lopettanut, ennen kuin omistaja heräsi. Verensokerin mittaus osoitti, että verensokeri oli todella matala. Koiranomistaja ei olisi pysynyt hereillä, mutta Juuson ansiosta hän virkosi juomaan pillimehun ja sai verensokerin nousemaan.

Insuliinipumppu vähensi nuorten hypoja

Nuorilla diabeetikoilla tehdyssä tutkimuksessa insuliinipumppuhoito vähensi sekä liian matalia verensokereita että ketoasidooseja. Ketoasidoosi eli happomyrkytys johtuu yleensä insuliininpuutoksesta.
Insuliinipumppua käyttävillä nuorilla myös pitkäaikaisverensokeri oli keskimäärin parempi kuin monipistoshoitoa käyttävillä verrokeilla, vaikka insuliiniannokset olivat pienempiä.
Tutkimuksessa oli mukana noin 30 000 tyypin 1 diabeetikkoa Saksasta, Itävallasta ja Luxemburgista, ja heidän keskimääräinen ikänsä oli 14 vuotta.

Enterovirusrokote esti viruksen aiheuttaman ykköstyypin diabeteksen hiirillä

Kehitteillä olevasta enterovirusrokotteesta on saatu lupaavia tutkimustuloksia, tiedottaa Tampereen yliopisto. Yliopiston tiedotteessa kerrotaan juuri julkaistusta tutkimuksesta, jonka tulosten mukaan prototyyppirokote estää enteroviruksen aiheuttaman tyypin 1 diabeteksen hiirillä. Jos jatkotutkimukset vahvistavat virusten merkityksen taudin synnyssä, voitaisiin rokotteella estää osa tyypin 1 diabetestapauksista.
Tällä hetkellä ei ole saatavilla rokotetta, joka suojaisi ihmisiä tyypin 1 diabetekseen liitetyiltä enteroviruksilta. Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen, jossa osoitettiin, että on mahdollista estää viruksen aiheuttama diabetes rokotteen avulla. Rokote suojasi hiiriä myös muilta viruksen aiheuttamilta kudosvaurioilta, eikä se aiheuttanut sivuvaikutuksia.
– Tutkimustulokset ovat lupaavia ihmisille annettavan rokotteen kehitystyön näkökulmasta, arvioi professori Heikki Hyöty Tampereen yliopistosta.

Lähde: Tampereen yliopiston tiedote 20.11.2017

Etenevä rasvamaksatauti pitäisi todeta nykyistä varhemmin

Kolmen rasvamaksatautia koskevan väitöstutkimuksen tulosten perusteella terveyskeskuksissa tulisi ottaa käyttöön yksinkertainen verikoe rasvamaksataudin etenevien muotojen varhaiseksi toteamiseksi, professori Hannele Yki-Järvinen esittää Helsingin yliopiston tiedotteessa.
Rasvamaksatauti, joka ei johdu alkoholista, on yleisin maksasairaus länsimaissa. Tautia on kaksi tavallista muotoa, joista toinen johtuu lihavuudesta ja alentuneesta insuliiniherkkyydestä (insuliiniresistenssistä) ja toinen yleisestä tautia aiheuttavasta PNPLA3-rasvamaksageenistä.
Noin viidellä prosentilla 45–74-vuotiaista suomalaisista on edennyt rasvamaksatauti. Heillä on moninkertainen maksakirroosin riski verrattuna potilaisiin, joilla on pelkkä rasvamaksa. Nämä ihmiset voidaan tunnistaa yksinkertaisella verestä tehtävällä testillä, johon kuuluvat maksan toimintakoe, insuliiniresistenssin mittaus ja geenitesti. Pelkkä rasvamaksa voidaan tunnistaa luotettavasti insuliiniherkkyyttä mittaavalla testillä.
Suomessa on tehty viimeisten vuosien aikana jo 20 maksansiirtoa rasvamaksataudin vuoksi, ja ongelma pahenee koko ajan.

Omega-6-rasvahapot voivat auttaa ehkäisemään diabetesta

Mitä suurempi elimistön linolihappopitoisuus on, sitä pienempi on riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, havaittiin juuri julkaistussa, kymmenen eri maata ja lähes 40 000 tutkittavaa kattaneessa tutkimuksessa. Linolihappo on yleisin monityydyttymätön omega-6-sarjan rasvahappo. Tulokset julkaistiin erittäin arvostetussa Lancet Diabetes & Endocrinology -tiedelehdessä.
Tutkimuksessa oli mukana 20 eri väestötutkimusta kymmenestä eri maasta, yhteensä 39 740 tutkittavaa. Suomesta mukana olivat Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study) ja METSIM (Metabolic Syndrome in Men) -tutkimus Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkittavat olivat tutkimusten alussa 49–76-vuotiaita. Tutkimusten seuranta-aikoina yhteensä 4 347 tutkittavaa sairastui tyypin 2 diabetekseen. Tutkimuksessa havaittiin, että tutkittavilla, joilla elimistön linolihappopitoisuus oli suurin, oli 35 prosenttia pienempi riski sairastua diabetekseen verrattuna tutkittaviin, joilla oli vähiten linolihappoa elimistössä. Sen sijaan toinen omega-6-rasvahappo, arakidonihappo, ei ollut yhteydessä tyypin 2 diabeteksen riskiin.
Tutkimuksen yhtenä suurena vahvuutena on se, että omega-6-rasvahapot määritettiin verestä tai rasvakudoksesta. Tällöin tutkittavien itsensä raportoimiin ruokavaliotietoihin liittyvät harhat, kuten muistamisvirheet, eivät vaikuta tuloksiin.
Linolihapon saanti ruokavaliosta vaikuttaa merkittävästi elimistön linolihappopitoisuuteen.

Linolihapon pääasiallisia lähteitä ruokavaliossa ovat kasviöljyt, kasvimargariinit, pähkinät ja siemenet.

Lähde: Itä-Suomen yliopiston tiedote

Sikainfluenssarokote ei lisännyt lasten diabetesriskiä

Pandemrix-sikainfluenssarokote ei lisännyt suomalaislasten riskiä sairastua tyypin 1 diabetekseen, vaan pikemminkin päinvastoin, kertoo Diabetologia-lehdessä julkaistu tutkimusartikkeli.
Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten ja ruotsalaisten Pandemrix-rokotteen saaneiden lasten sairastumista tyypin 1 diabetekseen. Tutkimustulosten mukaan rokote vähensi suomalaislasten sairastumisriskiä. Rokotteita annettiin lokakuun 2009 ja maaliskuun 2010 välisenä aikana.
– Nyt tehty tutkimus on ensimmäinen, jossa selvitettiin tyypin 1 diabeteksen puhkeamiseen liittyvien autovasta-aineiden ilmaantumisen yhteyttä Pandemrix-rokotteeseen, kertoo tutkija Helena Elding Lundin yliopistosta.

Lue lisää tutkimuksesta (ruotsiksi): diabetesportalen.se

Sikainfluenssa saattoi laukaista tyypin 1 diabeteksen

Norjalaisen tutkimuksen mukaan tyypin 1 diabeteksen ja vuosien 2009–2010 sikainfluenssan välillä saattaa olla yhteys. Sikainfluenssan sairastaneet ja sairaalahoitoon joutuneet lapset saivat diabeteksen kaksi kertaa muita samanikäisiä todennäköisemmin. Yhteys oli voimakkaampi alle 15-vuotiailla. Tulokset perustuvat 2,3 miljoonan alle 30-vuotiaan norjalaisen terveystietoihin vuosilta 2009–2014.
Tyypin 1 diabeteksen aiheuttavia syitä ei vielä täysin tunneta. Virustautien osuudesta tyypin 1 diabeteksen synnyssä on myös aiempaa tutkimusnäyttöä. Viitteet sikainfluenssan yhteydestä vaativat lisätutkimuksia.

Lupaavaa hermokasvutekijää tutkitaan tyypin 1 diabeteksen hoidossa

Helsingin yliopistossa on tutkittu hermokasvutekijöihin kuuluvan MANF-proteiinin käyttöä tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Hermokasvutekijä MANF:in on todettu ylläpitävän ja lisäävän insuliinia tuottavien solujen uudistumista tyypin 1 diabeteksen hiirimallissa.
Yksi tärkeimmistä tavoitteista tyypin 1 diabeteksen hoidossa on etsiä uusia menetelmiä, joilla haimassa insuliinia tuottavia beetasoluja saataisiin jakautumaan ja uudistumaan.
– Huomasimme MANF-proteiinin suojaavan beetasoluja ja lisäävän niiden uudistumista tyypin 1 diabeteksen hiirimallissa. MANF myös lisää beetasolujen jakautumista haiman saarekesoluista koostuvissa soluviljelmissä, FT Maria Lindahl kertoo.

Trafi päivitti ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille

Päivitettyjen ajoterveyden arviointiohjeiden muutokset liittyvät erityisesti suhtautumiseen R1-ajokortin omistavien mataliin verensokereihin ja ilman ennakkovaroitusta valveilla ilmenneisiin vakaviin (toisen henkilön apua vaativiin) hypoglykemioihin.

Jos sinulla on mopon, moottoripyörän ja henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava R1-ajokortti ja saat hereillä ollessasi toisen vakavan hypoglykemian vuoden sisällä, lääkäri kieltää sinua ajamasta ja kirjaa sen potilaskertomukseen. Sen jälkeen selvitätte yhdessä, mistä tilanteet ovat johtuneet, ja tarvittaessa hoitoasi tehostetaan tai muutetaan. Aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua lääkäri arvioi tilanteen uudelleen, ja jos uutta vakavaa hypoglykemiaa ei ole ilmaantunut, saat palata ratin taakse.

Vakava hypoglykemia aiheuttaa R2-ajokortin omistaville eli ammattiautoilijoille edelleen heti ajokiellon, jonka lääkäri ilmoittaa poliisille. Jos tilanne ei uusiudu 12 kuukauden aikana, ajoluvan voi saada takaisin.

Diabeteslääkärillä on velvollisuus kirjata potilaspapereihisi kaikki ajoterveyteen vaikuttavat sairautesi ja hoitosi 1–5 vuoden (R1) tai 1–3 vuoden (R2) välein. Jos lääkärisi arvioi, että diabeteksen (ja mahdollisten muiden sairauksien) vuoksi et pysty turvallisesti toimimaan liikenteessä seuraavan puolen vuoden aikana, hän antaa sinulle ajokiellon, joka on ilmoitettava poliisille (R1 ja R2).

Parhaiten turvaat ajoterveystesi huolehtimalla hyvin omahoidosta ja käymällä säännöllisesti lääkärintarkastuksissa.

Naudaninsuliinin valmistus loppuu vuonna 2019

Hypurin Bovine Lente -eläininsuliinin valmistus lakkaa lopullisesti toukokuussa 2019. Syynä valmisteen tuotannon lopettamiseen on raaka-aineen puute. Hypurin Bovine Lente on naudaninsuliini.
Ihmisinsuliinit ja insuliinianalogit ovat syrjäyttäneet eläininsuliinien käytön ensisijaisena diabeteksen hoitona. Suomessa on vuoden 2016 lopussa saanut korvausta naudaninsuliinista kymmenen henkilöä.
Naudaninsuliinia käyttävien tulisi nyt keskustella lääkärinsä kanssa naudaninsuliinin hallituksi ja turvalliseksi vaihtamiseksi toiseen valmisteeseen.

Diabetesrokotetta päästään testaamaan ihmisillä

Suomalaisen tutkijaryhmän ykköstyypin diabeteksen ehkäisyyn kehittämää rokotetta päästään testaamaan ihmisillä seuraavan kahden vuoden aikana. Rokotetutkimusta johtaneiden professorien Mikael Knipin ja Heikki Hyödyn perustama Vactech-yritys on solminut yhdysvaltalaisen ProventionBio-yrityksen kanssa sopimuksen rokotteen jatkokehityksen ja -tutkimuksen rahoittamisesta.
Jos rokote osoittautuu testeissä turvalliseksi ja tehokkaaksi, se voisi olla käytössä jo kahdeksan vuoden kuluttua.
– Jo tässä vaiheessa tiedetään, että rokote on tehokas ja turvallinen hiirillä, professori Heikki Hyöty kertoo Tampereen yliopiston tieotteessa.
Rokotteen on tarkoitus antaa suojaa tiettyjen enterovirusten aiheuttamia infektioita vastaan. Suomalaistutkimuksissa on saatu vahvaa näyttöä joidenkin enterovirusten yhteydestä ykköstyypin diabetekseen johtavan autoimmuuniprosessin käynnistymisessä.
Ensimmäisessä vaiheessa rokotetta testataan pienellä ryhmällä aikuisia. Sen tavoitteena on varmistaa rokotteen turvallisuus. Toisessa vaiheessa tutkimukseen otetaan mukaan lapsia, ja turvallisuuden lisäksi tutkitaan rokotteen tehoa enteroviruksia vastaan. Kolmannessa vaiheessa selvitetään, voidaanko rokotteella vähentää tyypin 1 diabetekseen sairastumista.
Diabetesyhteisössä rokoteuutinen otettiin ilolla vastaan.
– Olemme valitettavasti lasten tyypin 1 diabeteksen sairastuvuudessa johtava maa maailmassa. On hienoa, että tässä rokotetutkimuksessa vihdoin päästään käytännön töihin ja mahdollisesti kyetään ehkäisemään diabetekseen sairastuminen osalla lapsista, Diabetesliiton erikoislääkäri Anu-Maaria Hämäläinen sanoo.

Ensimmäinen Joslin-mitali Suomeen

Kala- ja Pyhäjokilaakson diabetesyhdistyksen jäsen Arto Lukkari on ensimmäinen suomalainen Joslin 50 vuotta -mitalisti. Yhdysvaltalaisen diabeteskeskuksen mitalia voi hakea sairastettuaan insuliinihoitoista diabetesta 50 vuotta. Vuodesta 1970 lähtien tunnustuksen on saanut 3 500 diabeetikkoa eri puolilta maailmaa.

Joslin Diabetes Center on kansainvälisesti tunnettu diabetesalan hoito-, tutkimus- ja koulutuskeskus. Se toimii Bostonissa yhteistyössä Harvardin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Keskus jakaa mitaleita myös 75 vuotta diabeteksen kanssa eläneille. 25 sairastamisvuoden jälkeen voi anoa kunniakirjaa.

Tunnustukset myönnetään hakemuksesta sairaushistoriansa luotettavasti dokumentoineille. Lisätietoa hakemismenettelystä: www.joslin.org.

HuimaHiilari-mobiilipeli neuvoo lapsia hiilihydraattien laskennassa

Terveyskylä.fi-palvelussa on julkaistu HuimaHiilari-mobiilipeli. Pelin avulla diabetesta sairastavat lapset ja nuoret voivat oppia ruokien hiilihydraattien laskentaa.
Pelin sisältö on kehitetty HUS:n ravitsemusterapiayksikön ja Terveyskylän Lastentalon asiantuntijoiden voimin.

Ensimmäiset diabeteshoitajat ovat testanneet peliä potilaillaan, ja palaute on ollut rohkaisevaa.
– Ideaa on pidetty loistavana. Teknisesti peliä voi vielä kehittää, mutta nykyiselläänkin se antaa lapselle mahdollisuuden oppia hiilihydraattien laskentaa uudella tavalla, pelin sisältöjä kehittämässä ollut HUS:n ravitsemusterapeutti Minna Similä kertoo.

Lähde: Terveyskylä.fi:n tiedote

Sydänmerkki-tuotteilla merkittäviä terveysvaikutuksia

Sydänmerkki-kriteerit täyttävien elintarvikkeiden suosiminen tavanomaisten sijaan vähentää suolan ja kovan rasvan määrää ruokavaliossa merkittävästi. Tämä selviää THL:n ja Sydänliiton tekemästä tutkimuksesta.

Finravinto 2012 -aineistoon perustuvassa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka tavanomaisten elintarvikkeiden korvaaminen Sydänmerkki-tuotteilla vaikuttaa 25–64-vuotiaiden työikäisten suomalaisten natriumin, rasvan, kovan rasvan, sokerin ja kuidun saantiin.
Sydänmerkki-kriteerit täyttävissä elintarvikkeissa rasvan laatu on hyvä, ja suolan määrää on vähennetty. Joissakin tuoteryhmissä kriteereissä huomioidaan myös, että kuitua on enemmän ja sokeria vähemmän.

Elintarvikkeiden korvaaminen muutti eniten kovan rasvan ja natriumin saantia. Kovan rasvan osuus väheni alle kymmeneen prosenttiin energiansaannista. Suolan saanti väheni keskimäärin 10 prosenttia.
– Huomionarvoista on, että jo pienet laatumuutokset arjen ruokavalinnoissa vaikuttavat ruokavalioon kokonaisuudessaan suotuisasti. Leivän ja leivänpäällisten vaihtaminen vastaaviin Sydänmerkki-tuotteisiin muokkaa ruokavaliota terveellisempään suuntaan, ravitsemusasiantuntija Anna Kara toteaa.

Laskelmat tehtiin neljässä tuoteryhmässä, jotka ovat kovan rasvan, suolan ja kuidun päälähteitä: maito- ja maitovalmisteet, lihavalmisteet, ravintorasvat ja viljavalmisteet. Laskennallisissa mallinnuksissa vaihdettiin tuote, mutta käyttömäärä pidettiin ennallaan.
Korvaamisen jälkeenkin kovan rasvan tärkeimmät lähteet olivat sekä miehillä että naisilla ravintorasvat ja juustot. Suolan tärkein lähde oli korvaamisen jälkeen miehillä lihaleikkeleet ja naisilla leipä, kun ilman korvaamista myös miesten tärkein suolan lähde oli leipä.
Sydänmerkki-järjestelmä on Sydänliiton ja Diabetesliiton yhteinen.

Entistä nopeampi insuliini markkinoille Suomessa

Uusi, entistä nopeampi ateriainsuliini sai hyväksynnän tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoille Euroopassa tammikuussa. Novo Nordiskin Fiasp -insuliini (faster-acting insulin aspart) on tullut markkinoille muun muassa Iso-Britanniassa ja Saksassa ja pian myös Suomessa. Suomessa valmiste on 1.7. alkaen perus- ja erityiskorvattu yli 18-vuotiaille.
Nopeampi ateriainsuliini on kliinisissä tutkimuksissa auttanut parantamaan aterian jälkeisiä verensokeriarvoja. Tulokset olivat lupaavimpia insuliinipumpun käyttäjillä. Nopeampi ja lyhyempi vaikutusaika vähensi myös hypoglykemioita aterioiden välillä.
– Nykyiset aterialla pistettävät pikavaikutteiset insuliinijohdokset olivat aikanaan mullistus monipistos- ja pumppuannostelussa. Ne pitäisi kuitenkin annostella verensokeritasosta riippuen 10–30 minuuttia ennen ateriaa parhaimman vaikutuksen saamiseksi, ja se on käytännössä vaikeaa. Aikaisempaa pikavaikutteisempi ateriainsuliini on tervetullut uudistus arjen helpottamiseen, Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka sanoo.

Flash-sensorointi paransi hoitotasapainoa

Diabeteksen uusi omahoidon apuväline, kudosglukoosia mittaava flash-sensorointi paransi laitetta koekäyttäneiden, suomalaisten tyypin 1 diabeetikoiden hoitotasapainoa. Hyvät tulokset eivät johtuneet vain uuden laitteen aiheuttamasta alkuinnostuksesta, vaan näkyvät yhä puolen vuoden käytön jälkeen.
FreeStyle Librellä tehty flash-sensorointi paransi sekä monipistos- että insuliinipumppuhoidossa olleiden aikuisten HbA1c-arvoa. Tulokset säilyivät laitetta käyttäneillä ja olivat tilastollisesti merkitseviä vielä 6–9 kuukauden kuluttua käytön aloittamisesta. Sen sijaan sensoroinnin lopettaneiden HbA1c palasi tutkimusta edeltäneelle tasolle.
Edellytyksenä hyville tuloksille on tutkijoiden mukaan, että laitteen käyttäjä lukee glukoosipitoisuuden riittävän usein ja osaa säätää hoitoaan tuloksen perusteella.
Tutkijat arvioivat suuntaa-antavasti myös verensokerin mittausmenetelmien kustannuksia. Flash-sensorointi osoittautui muita jatkuvan veren- tai kudosglukoosin seurantamenetelmiä huomattavasti edullisemmaksi. Sormenpäämittauksiin verrattuna vuosikustannukset olivat 2–3 kertaa suuremmat.

Kasvisproteiinin suosiminen voi ehkäistä tyypin 2 diabetesta

Itä-Suomen yliopiston tutkimus antaa lisää viitteitä siitä, että ruokavalion proteiinin lähteillä voi olla merkitystä tyypin 2 diabeteksen riskin kannalta. Kasviproteiinin suosiminen ruokavaliossa voi auttaa ehkäisemään tyypin 2 diabetesta. Runsaasti lihaa syövien riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on sen sijaan suurentunut.
Itä-Suomen yliopistossa toteutetussa noin 19 vuoden seurantatutkimuksessa oli mukana yli 2 000 miestä. Runsaimmin kasviproteiinia syövillä oli 35 prosenttia pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin vähiten kasviproteiinia syövillä. Laskennallisella mallilla arvioitiin, että jos päivittäin noin 5 grammaa eläinproteiinista korvattaisiin kasviproteiinilla, diabetesriski pienenisi 18 prosenttia.
Ruokavalion kokonais- tai eläinproteiinin määrällä tai kalasta tai maitotuotteista saatavilla proteiineilla ei havaittu yhteyttä tyypin 2 diabeteksen riskiin.

Odottavan naisen tyypin 1 diabetes haittaa sikiön sydämen toimintaa

Raskaana olevan tyypin 1 diabetesta sairastavan naisen korkea verensokeri lisää istukan vajaatoimintaa sekä sikiön sydämen toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, jotka näkyvät myös sydänsolujen geenien ilmentymisessä. Asia käy ilmi lääketieteen lisensiaatti Lara Lehtorannan Turun ja Oulun yliopistolle tekemästä väitöskirjatutkimuksesta.

Lääketieteen lisensiaatti Lara Lehtoranta halusi tutkia korkean verensokerin vaikutusta sikiön sydämen ja verenkierron toimintaan, sillä seurantamenetelmistä huolimatta tyypin 1 diabetesta sairastavien naisten sikiöillä on lisääntynyt kohdunsisäisen hapenpuutteen ja kuoleman riski. Lisäksi vastasyntyneet tarvitsevat terveiden synnyttäjien lapsia useammin tehohoitoa. Vaikka onnistunut insuliinihoito parantaa sikiön ja vastasyntyneen vointia, tyypin 1 diabeetikon sikiö voi huonommin kuin terveen naisen.

– Tyypin 1 diabeteksessa sokeriaineenvaihdunta on poikkeava jo ennen raskautta, toisin kuin raskausajan diabeteksessa, joka kehittyy raskauden edetessä. Raskausaikana tyypin 1 diabeetikon sikiön riski kärsiä vartalon ja sydämen liikakasvusta, liiallisesta hapenkulutuksesta ja punasolujen muodostuksesta sekä lisääntyneestä hapenpuutteesta on kohonnut. Ultraäänitutkimuksen avulla voimme tutkia sikiön verenkiertoa ja päätellä sen säätelystä sikiön vointia, Lehtoranta kertoo.
Hän havaitsi tutkimuksessaan, että korkealle verensokerille altistuneilla sikiöillä oli keskiraskaudessa sydämen supistus- ja rentoutumisvaiheen läpi kestäviä läppävuotoja sekä sydämen vajaatoimintaa.

Hoitamattoman korkean verensokerin vaikutusta sikiön hyvinvointiin tutkittiin koe-eläinmallilla. Niissä sairaan emon sikiöt pystyivät kuitenkin parantamaan sydämen toimintakykyä siten, että loppuraskaudessa sikiön sydämen toiminta poikkesi terveen emon sikiöstä vain sydämen rentoutumisvaiheen toimintaa mitattaessa. Emon korkea verensokeri johti kuitenkin sikiön sydämen kudostason muutoksiin: sydänsolujen määrä oli runsaampi ja sydämen supistuvuuteen, kasvuun, rakenteeseen ja aineenvaihduntaan liittyvien geenien ilmentyminen poikkeava. Myös istukan toiminta oli heikentynyt korkean verensokerin johdosta. Poikkeava rakenne ja verenkierron vajaatoiminta olivat keskeiset löydökset.
– Mielenkiintoista on, että sydänsolujen geenien muutokset näkyivät vielä syntymän jälkeenkin vastasyntyneillä ja vähän vanhemmillakin poikasilla. Äidin diabeteksella on kauaskantoisia vaikutuksia, Lehtoranta sanoo.

Loppuraskaudessa tyypin 1 diabeetikkoäidin sikiön sydämen molempien kammioiden minuuttitilavuus oli alentunut terveiden verrokkinaisten sikiöihin verrattuna. Lisäksi muitakin sydämen toiminnan keskeisen verenkierron muuttujien poikkeavuuksia havaittiin. Napaverinäytteistä mitatut biokemialliset sydänlihasrasituksen merkit olivat myös diabeetikoiden vastasyntyneillä koholla. Toisaalta istukan verenkierron vajaatoiminnan merkkejä ei ollut, ja vastasyntyneet voivat kohtuullisesti.

Väitöstutkimus: Simvastatatiini lisää diabetesriskiä

Master of Science Nagenda Yaluri selvitti väitöstutkimuksessaan Itä-Suomen yliopistossa mekanismeja, joiden kautta statiinit vaikuttavat riskiin sairastua diabetekseen. Statiineilla on tässä eroja, sillä pravastatiini vaikuttaa diabetesriskiin vähiten, kun taas rosuvastatiini, atorvastatiini ja simvastatiini lisäävät diabetesriskiä eniten.

Statiinihoidon vaikutuksia tyypin 2 diabetesriskiin selvitettiin METSIM-väestötutkimuksessa (Metabolic Syndrome in Men), jonka osallistujat ovat kuopiolaisia ja lähikunnassa asuvia miehiä. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi niitä mekanismeja, joilla insuliinieritys häiriintyy haiman insuliinia erittävissä saarekkeissa ja joilla insuliiniherkkyys vähenee luurankolihassoluissa statiinihoidon aikana. Haima- ja lihassoluja käsiteltiin simvastatiinilla ja tuloksia verrattiin pravastatiiniin, joka ei lisää diabetesriskiä.

Kuuden vuoden METSIM-seuruututkimuksessa statiinihoito lisäsi tyypin 2 diabeteksen riskiä 46 prosentin verran sekä vähensi insuliiniherkkyyttä 24 prosenttia ja insuliinieritystä 12 prosenttia. Simvastatiini heikensi insuliinin eritystä haimasoluissa useiden ionikanava- ja reseptorivälitteisten mekanismien välityksellä, ja myös insuliiniherkkyys väheni lihassoluissa. Sen sijaan pravastatiinilla ei ollut haitallisia vaikutuksia insuliinin eritykseen tai insuliiniherkkyyteen.

Simvastatiinin insuliinin eritystä heikentävä vaikutus pystyttiin kumoamaan aktivoimalla solukalvolla sijaitsevia reseptoreja (GLP-1R, GPR119). Tulosten perusteella voidaan olettaa, että näiden reseptorien kautta vaikuttavat diabeteslääkkeet voisivat olla hyödyllisiä diabetesriskin vähentämisessä tai diabeteksen hoidossa henkilöillä, jotka käyttävät simvastatiinia.

Statiinit ovat tehokkaita lääkkeitä kohonneen kolesterolin hoidossa sekä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä.

Insuliiniresistenssi voi olla muistisairauksien riskitekijä

Jo insuliiniresistenssi saattaa olla riskitekijä muistisairauksille. Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uuden seurantatutkimuksen mukaan tyypin 2 diabetekseen liittyvä ja sitä edeltävä insuliiniresistenssi ennustaa heikompaa kielellistä sujuvuutta. Insuliiniresistenssin yhteyttä muistiin ja muihin tiedonkäsittelytoimintoihin selvitettiin tutkimuksessa, johon osallistui 3 695 ihmistä vuosina 2000 ja 2011.

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että tyypin 2 diabetes on itsenäinen riskitekijä muistin heikkenemiselle ja muistisairauksista yleisimmän eli Alzheimerin taudin kehittymiselle. Lisäksi tiedetään, että keski-iän korkea verenpaine ja kohonneet kolesteroliarvot lisäävät muistisairauden riskiä.
– Tässä tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että myös tyypin 2 diabetesta edeltävä insuliiniresistenssi on itsenäinen riskitekijä tiedonkäsittelytoimintojen heikentymiselle, mikä saattaa ennakoida muistisairauden kehittymistä, Turun yliopiston tohtorikoulutettava, lääketieteen lisensiaatti Laura Ekblad kertoo.

Muistia ja muita tiedonkäsittelytoimintoja mitattiin kolmella eri testillä, joita käytetään yleisesti muun muassa muistiongelmien selvittelyssä perusterveydenhuollossa. Kielellistä sujuvuutta mitattiin testillä, jossa pitää luetella minuutin aikana mahdollisimman monta eri eläintä. Kielellistä sujuvuutta mittaava testi kuvastaa muun muassa aivojen otsalohkojen säätelemiä toimeenpanotoimintoja sekä ohimolohkojen säätelemää asia- ja tietomuistia.
Tutkimus paljasti, että mikäli tutkittavalla havaittiin vuonna 2000 insuliiniresistenssi, hänen kielellinen sujuvuutensa oli vuonna 2011 heikompi kuin niille tutkituilla, joilla ei resistenssiä ollut. Lisäksi insuliiniresistenssi oli yhteydessä voimakkaampaan kielellisen sujuvuuden heikentymiseen vuosien 2000 ja 2011 välillä. Sen sijaan yhteyttä insuliiniresistenssin ja välittömän muistiin painamisen tai viivästetyn muistin välillä ei todettu.

Tutkimuksessa huomioitiin laaja joukko aiemmin todettuja tiedonkäsittelyn heikentymisen riskitekijöitä, kuten ikä, koulutusvuodet, masennusoireet, verenpaine, painoindeksi, kohonnut kolesteroli ja tyypin 2 diabetes.
– Tutkimuksen perusteella terveillä elintavoilla voitaisiin todennäköisesti vähentää muistisairauden riskiä. Verenpaineen ja kolesteroliarvojen lisäksi insuliiniresistenssin riskitekijöihin kuten lihavuuteen puuttuminen olisi tärkeää, Ekblad kertoo.

Korjaako paastodieetti insuliinintuotantoa?

Helmikuussa uutisoitiin tutkimuksesta, jonka mukaan säännöllinen paaston kaltainen dieetti sai diabeetikkohiirten haimasolut valmistamaan insuliinia. Sama saatiin aikaan myös ihmisen soluissa.
Tutkimuksessa käytetty FDM-dieetti eli 1 090–725 kilokalorin niukkaenerginen jakso kesti viisi päivää kuukaudessa. Tutkimukseen osallistui sata koehenkilöä, joista 71 noudatti kaavaa kokeen loppuun.
Tulokset viittaavat siihen, että FMD edistää haiman solujen uudelleen ohjelmoitumista niin, että ne tuottavat insuliinia. Ongelmana on kuitenkin autoimmuniteetti, joka tuhoaa insuliinia tuottavat solut.
– Odotan innolla jatkotutkimuksia. Ennen kuin tämän tyyppistä ruokavaliota voidaan suositella, täytyy saada tietoa sen pitkäaikaisvaikutuksista verisuoniterveyteen sekä sokeriaineenvaihduntaan. Ei kannata siis muuttaa vielä ruokavaliotaan, mutta toki voi miettiä syökö yli oman energiantarpeensa, toteaa Diabetesliiton erikoislääkäri Anu-Maaria Hämäläinen.

Uusien insuliinien lääkekorvauslausunnot helpottuivat hieman

Glargininsuliinin (Toujeo 300 yksikköä/ml) ja degludekinsuliinin (Tresiba) lääkekorvausoikeutta on haettu lääkärinlausunto B:llä, jonka laatijan tulee joko toimia diabeetikoita hoitavassa yksikössä erikoissairaanhoidossa tai olla sisätautien tai endokrinologian erikoislääkäri.
Diabetesliitto kirjelmöi asiasta Kelalle, sillä diabeetikoiden ensisijainen hoitovastuu on usein perusterveydenhuollolla. Erikoislääkärin vastaanotolle pääseminen vaihtelee eri puolilla Suomea ja voi olla erityisen hankalaa Pohjois- ja Itä-Suomessa pitkien matkojen vuoksi.
Kela muutti käytäntöä siten, että maaliskuun alusta alkaen myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto on hyväksytty, kun siihen on liitetty potilasasiakirjoihin perustuva erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin kirjallinen vastaus lääketieteellisten edellytysten täyttymisestä.
Kelan myöntämän korvauksen kriteerit löytyvät Kelan ohjeistuksesta.

PURE-tutkimus ei muuta ravitsemussuosituksia

Maailman sydänjärjestöjen entisen puheenjohtajan, professori Salim Yusufin esitys kardiologian konferenssissa Davosissa on herättänyt hämmennystä. Hän kertoi, että PURE-tutkimuksen mukaan hiilihydraattien syönti on yhteydessä suurempaan riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja rasvan syönti yhteydessä pienempään riskiin.
Suomalaiset ravitsemuksen asiantuntijat huomauttavat, että tutkimus ei muuta suomalaisten yleisten ravitsemussuositusten linjauksia. Sydänliitonkaan suosituksiin ei ole tulossa muutoksia. Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala tähdentää, että Yusufin esitys ei edusta kardiologien nykykäsitystä, eikä mies ole ravitsemuksen asiantuntija.
– Terveyden kannalta on edelleen tärkeää suosia pehmeitä, tyydyttymättömiä rasvoja, kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä täysjyväviljaa. Samalla on hyvä vähentää kovan, tyydyttyneen rasvan, sokerin ja vähäkuituisen viljan sekä suolan saantia, Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa muistuttaa.

www.antidootti.fi kokoaa luotettavan terveystiedon

www.antidootti.fi on idea ja nettiosoite, jolle toivotamme menestystä ja pitkää ikää. Osoitteessa on joukko terveydestä ja hyvinvoinnista kertovia blogeja, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuun tietoon.
Lääketieteen professori Juhani Knuutin ideoimassa portaalissa on mukana laadukkaina tunnettuja blogeja, esimerkiksi Reijo Laatikaisen Pronutritionist, Pauli Ohukaisen Tervettä skeptisyyttä, Anja Nystenin Kemikaalikimara ja Patrik Borgin Pöperöproffa.
– Tavoitteemme on tuoda myönteisellä tavalla esiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa. Pyrimme ennakkoluulottomuuteen, objektiivisuuteen ja neutraaliuteen, Antidootin sivuilla kerrotaan.

Opiskelijat kehittivät tarramittarin

Vaasan yliopiston opiskelijat kehittivät innovaatiokurssilla elektronisen tarran, jonka avulla voi seurata verensokeria. Keksintö palkittiin huippuyliopisto MIT:n tukeman kurssin innovatiivisimpana.
Printattava elektroninen tarra pysyy ihossa kiinni paremmin kuin tällä hetkellä käytössä olevat sensorit, kertovat palkitut opiskelijat. Tarra on yhteydessä mobiilisovellukseen, jossa verensokerilukemia voi seurata.
Innovaation luonut opiskelijaryhmä rakensi keksinnöstään prototyypin. Ryhmän tavoitteena on kaupallistaa innovaatio.

Arvostettu palkinto lapsuusiän diabeteksen tutkijalle

Lastentautien professori, Diabetestutkimussäätiön puheenjohtaja Mikael Knip sai vuoden 2017 Matti Äyräpään palkinnon. Knip on yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa tehnyt merkittäviä löydöksiä lapsuusiän diabeteksen syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Palkinnon myöntää Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
Knipin elämäntyö lasten ja nuorten diabeteksen ehkäisemiseksi on ollut merkittävä. Hän on toteuttanut ja johtanut useita laajoja lasten ja nuorten diabetesta koskevia tutkimushankkeita ja myös johdonmukaisesti testannut mahdollisia ehkäisykeinoja sairauden pysäyttämiseksi.

Voimaharjoittelu voi auttaa tyypin 2 ehkäisyssä

Voimaharjoittelun havaittiin tuoreessa tutkimuksessa kasvattavan humaniiniksi kutsutun proteiinin määrää lihaskudoksessa miehillä, joilla oli kohonnut tyypin 2 diabeteksen riski. Kohonnut humaniinin pitoisuus veressä oli yhteydessä parantuneeseen sokerinsietoon, ja siksi sillä voi olla merkitystä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.
Tutkimuksen osallistujat jaettiin kuntosali-, sauvakävely- ja verrokkiryhmiin, ja tarkastelujakso oli 12 vikkoa.
Yliopistonlehtori Mika Venojärvi Itä-Suomen yliopistosta tähdentää, että monenlaisesta liikunnasta on hyötyä diabeteksen ehkäisyssä.
– Aikaisemmin olemme osoittaneet myös sauvakävelyn saavan aikaan lukuisia metaboliselta oireyhtymältä suojaavia muutoksia.
Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen biolääketieteen yksikön, Turun yliopiston Paavo Nurmi -keskuksen, Karoliinisen instituutin ja Uppsalan yliopiston yhteistyönä.

Itä-Suomen yliopiston tutkimus: ravinnosta saatu kolesteroli ei lisää muistisairauksien riskiä

Juuri julkaistun Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan kohtuullisen runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta tai yhden kananmunan syönti päivässä ei ollut yhteydessä suurentuneeseen dementian tai Alzheimerin taudin riskiin. Yhteyttä ei havaittu myöskään niillä tutkittavilla, joilla oli perimässään elimistön kolesteroliaineenvaihduntaan vaikuttava ja muistisairauksien riskiä lisäävä APOE4-tyyppi, joka on Suomessa yleinen. Tulokset julkaistiin arvostetussa American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä.

Itä-Suomen yliopistossa toteutetun Sepelvaltimotaudin vaaratekijät-tutkimuksen alussa vuosina 1984–1989 selvitettiin ravitsemustottumukset 2 497 mieheltä, joiden ikä oli 42–60 vuotta ja joilla ei ollut diagnosoitua muistisairautta. Tutkimuksen 22 vuoden seurannan aikana 337 miehellä todettiin muistisairaus, joista 266 oli Alzheimerin tautitapauksia. APOE4-tyyppi oli 32,5 prosentilla tutkittavista.

Tutkimuksessa havaittiin, että runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta ei ollut yhteydessä dementian tai Alzheimerin taudin riskiin koko tutkimusaineistossa eikä miehillä, joilla oli APOE4-tyyppi. Myöskään ravinnon merkittävän kolesterolin lähteen, kananmunien, syönti ei ollut yhteydessä riskiin.

Tulosten perusteella runsaasti kolesterolia sisältävä ruokavalio tai runsas kananmunien syönti ei näyttäisi lisäävän muistisairauksien riskiä edes niillä henkilöillä, joilla perinnöllisen alttiuden vuoksi ravinnon kolesteroli vaikuttaa enemmän veren kolesterolipitoisuuteen kuin muilla.

Yhdysvalloissa testataan maksaan ohjautuvaa insuliinia

Uuden HDV-insuliinin kehittäminen on edennyt Yhdysvalloissa kliinisiin testeihin diabeetikoilla. HDV-insuliini (Hepatocyte Directed Vesicle) on pikainsuliini, joka ohjautuu pistämisen jälkeen molekyylien avulla erityisesti maksaan. Terveillä ihmisillä maksa käyttää jopa 80 prosenttia haiman tuottamasta insuliinista, joten kehitteillä oleva uutuus matkii kehon luontaista toimintaa.
Maksa varastoi glukoosia, jota se vapauttaa myöhemmin verensokerin laskiessa. Vain maksan solut pystyvät sekä varastoimaan että vapauttamaan glukoosia. Muiden kudosten solut ainoastaan käyttävät sitä. Pistoksena annetusta insuliinista vain pieni osa saavuttaa maksan. HDV-insuliinin toivotaan vähentävän hypoglykemioita ja painonnousua.

Tutkimus: Antibioottien ja tyypin 1 diabeteksen välillä ei yhteyttä

Tanskassa tehty tutkimus kumoaa aiemman hiirillä tehdyn tutkimuksen päätelmän: yhteyttä antibioottien käytön ja tyypin 1 diabeteksen välillä ei voitu osoittaa.
Tanskalaistutkijat vertasivat tyypin 1 diabetekseen sairastuneita lapsia terveisiin lapsiin. Mukana oli noin 14 000 lasta. Vertailututkimus osoitti, että yhteyttä lasten 1–16-vuotiaana saamien antibioottihoitojen ja tyypin 1 diabetekseen sairastumisen välillä ei voitu osoittaa.
Aivan pienimmät lapset olivat kuitenkin poikkeus: jos alle 2-vuotias oli saanut useita kertoja laajakirjoista antibioottihoitoa, hänen diabetesriskinsä kohosi. Tutkimuksessa oli kuitenkin mukana niin pieni joukko tämän ikäisiä lapsia, että tulos on epävarma.

Samat geenit vaikuttavat syntymäpainoon ja aikuisiän terveyteen

Poikkeavaan syntymäpainoon on tuoreen tutkimuksen mukaan usein geneettinen syy. Samat geneettiset tekijät lisäävät riskiä sairastua aikuisiällä tyypin 2 diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin. Havainto voi avata uusia näkökulmia näiden sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon.
Tutkimukseen osallistui tutkimusryhmiä 17 maasta. Itä-Suomen yliopistosta mukana oli biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus noin 450 kuopiolaislapsen aineistolla.
Tulosten perusteella vähintään kuudesosa syntymäpainon vaihtelusta selittyy geneettisillä eroilla. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsilla, joiden syntymäpaino on huomattavasti keskimääräistä pienempi tai suurempi, on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen aikuisena.
– Terveelliset elintavat ovat erityisen tärkeitä lapsille, joilla on ollut poikkeava syntymäpaino, toteaa Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen johtaja professori Timo Lakka.

Järjestöjen kysely: Moni tinkii lääkkeiden ostosta

Kuluttajaliiton koordinoiman Kuluttajaparlamentin järjestöt eivät hyväksy hallituksen vähävaraisiin ja sairastaviin kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Hallitusohjelmaan on merkitty yhdeksi hyvinvointiin ja terveyteen liittyväksi tavoitteeksi terveyserojen kaventaminen. Nyt toteutetut ja suunnitellut leikkaukset ovat räikeässä ristiriidassa tavoitteen kanssa.
Kuluttajaparlamentti selvitti kuluttajakyselyllä, miten säästötoimet vaikuttavat ihmisten elämään ja terveydenhoitoon. Kyselyn kohderyhmänä olivat erityisesti pitkäaikaissairaat, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja vammaiset.
Puolet kyselyyn vastanneista on joutunut taloudellisten syiden vuoksi tinkimään terveydenhoidostaan. Joka toinen vastaaja on jättänyt rahan puutteen vuoksi käyttämättä terveydenhuollon palveluita kuten lääkäriä, ja 42 prosenttia on jättänyt lääkkeitä ostamatta. 64 prosenttia vastaajasta tinkii ruokamenoissa rahan puutteen vuoksi.
Hallituksen säästötoimenpiteistä kaikkein ongelmallisimmiksi vastaajat kokivat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset (60 %), lääkekorvausten 50 euron alkuomavastuun (33 %) ja Kelakorvausten leikkaukset hammaslääkärillä käynnin kustannuksista (32 %).

Lisätietoa kyselystä löytyy Kuluttajaliiton verkkosivulta.

Sydäninfarktin estolääkitys tehoaa

Lääkärin määrämät sydäninfarktin estoon tarkoitetut lääkkeet kannattaa ottaa ohjeen mukaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan lääkkeet paitsi suojaavat infarktilta myös vähentävät sairauden vakavuutta, jos se kuitenkin yllättää.

Sydäntä suojaavia lääkkeitä ovat aspiriini, kolesterolilääkkeet, beeta-salpaajat ja angiotensiinireseptorin salpaajat. Kiinalaistutkijat selvittivät näiden lääkkeiden tehoa tutkimuksessa, jossa oli mukana lähes 15 000 äkillisten sydänoireiden vuoksi sairaalaan tullutta potilasta. Joka toisella oli ennestään sydän- ja verisuonitauti.

Tutkijat havaitsivat, että estolääkitystä saaneilla potilailla sairaus oli lievempioireinen, heillä oli vähemmän rytmihäiriöitä ja vähemmän merkittäviä sydäntapahtumia. Tulokset pätivät kaikkiin potilaisiin riippumatta siitä, oliko taustalla sydän- ja verisuonitautia vai ei. Jo yksi lääke näytti vähentävän merkittävien sydäntapahtumien vaaraa viidenneksellä, kaikki neljä lääkettä yli 40 prosentilla.

Tutkijat korostavat, että estolääkitystä kannattaa jatkaa myös sydäntapahtuman jälkeen.
Tutkimus julkaistiin PLOS ONE -lehdessä. Uutisen välitti Sydänliitto.

Milloin lääkärintodistus on maksuton?

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa 23.9. antamassaan lausunnossa, että terveyskeskuksessa laadittava lääkärintodistus tai -lausunto on maksuton silloin, kun sitä tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi. Tällöin on kyseessä sairauden hoitoon liittyvä todistus, josta terveyskeskukset eivät saa periä maksua.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään lääketieteellisin perustein vaikeiksi tai pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista korvataan 65 tai 100 prosenttia. Kela päättää kriteerit, joiden on täytyttävä, jotta lääkkeiden erityiskorvaaminen on lääketieteellisesti perusteltua. Potilas tarvitsee lääkärinlausunnon, jolla hän voi osoittaa Kelalle lääkehoidon tarpeensa ja saada lääkkeensä erityiskorvattuina.

Erilaisten maksujen perimiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen on asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta tarpeellista.
Linjauksella ei ole vaikutusta erikoissairaanhoidon yhteydessä annettujen lääkärintodistusten tai -lausuntojen maksullisuuteen tai muihin tarkoituksiin annettujen B-lausuntojen maksuttomuuteen. Kunta saa periä maksuja terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista silloin, kun ne eivät liity potilaan hoitoon.

Lisäävätkö marjasoseiden pektiini ja kyslaani riskiä saada tyypin 1 diabetes?

Rohini Emani tutki Turun yliopistossa tekemässään väitöstutkimuksessa lehmänmaidon proteiinien, viljan gluteiinin sekä täysin uutena ravintoaineena marjasoseiden pektiinin ja ksylaanin vaikutusta diabeteksen ilmaantuvuuteen ykköstyypin diabeteksen eläinmallissa.

– Toisin kuin altistuminen lehmänmaidon proteiineille tai viljan gluteenille, altistuminen pektiinille ja ksylaanille lisäsi merkitsevästi diabeteksen ilmaantumista nuorissa hiirissä. Havaitsimme myös, että pektiini ja ksylaani lisäsivät suoliston stressitekijöitä ja vaikuttivat immuunijärjestelmän toimintaan tavalla, joka edisti haimasaarekkeiden tulehdusreaktion etenemistä, Emani kertoo.

Hänen väitöstutkimukisessaan saatiin näyttöä suoliston immuunijärjestelmän ja mikrobistotasapainon muutoksista tyypin 1 diabeteksen varhaisen kehityksen aikana ja osoitettiin, että käytetyssä eläinmallissa pektiinin ja ksylaanin varhainen liittäminen ruokavalioon edesauttoi diabeteksen kehittymistä.

Ravinnon merkitystä tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen on tutkittu runsaasti, mutta tutkimusnäyttö on ristiriitaista. Suolistolla ja sen immuunipuolustuksen kehittymisellä saattaa olla merkitystä ainakin niillä lapsilla, jotka sairastuvat varhain tyypin 1 diabetekseen.

– Pektiinin ja ksylaanin yhteys autoimmuunidiabetekseen löytyi ensimmäistä kertaa tässä tutkimuksessa. Ennen kuin mitään ravintosuosituksia voi antaa, tulos täytyy toistaa ja tutkia vielä ihmisillä. Suosittelen edelleen turvallisin mielin antamaan vauvoille lisäruokia nykyisten ravitsemussuositusten mukaan, Diabetesliiton lastenlääkäri Anu-Maaria Hämäläinen toteaa.

Monien allergioiden ja autoimmuunitautien ilmaantuvuus on nykyisin paljon yleisempää kuin 50 vuotta sitten. Tiedemaailma on yksimielinen siitä, että tämä johtuu tavalla tai toisella muuttuneista ympäristötekijöistä. Tutkijoiden mielenkiinnon kohteena on nyt erityisesti lapsen varhainen mikrobisto, etenkin suolistomikrobisto, ja sen tasapainon vaikutus erilaisiin immuunivälitteisiin sairauksiin.

Uusi suomalainen älypuhelinsovellus tunnistaa eteisvärinän

Turun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet älypuhelinsovelluksen eteisvärinän tunnistukseen. Sovellus ei vaadi mitään lisälaitteita, sillä se hyödyntää puhelimen omaa kiihtyvyysanturia ja gyroskooppia. Sovellus pyritään tuomaan kuluttajien saataville vuoden 2017 aikana.
Puhelin, johon on ladattu kyseinen sovellus, asennetaan rinnan päälle ja käynnistetään mittaus. Sovellus tekee analyysin ja antaa välittömästi kyllä/ei -vastauksen siihen, onko henkilöllä eteisvärinä vai ei.

Verensokerilääkkeellä suotuisa ”sivuvaikutus”

Diabeteksen hoidossa käytettävä liraglutidi-valmiste eli Victoza vähensi lumehoitoon verrattuna merkitsevästi sydän- ja verisuoniperäisen kuoleman, sydäninfarktin ja aivohalvauksen ilmaantumista, kun sitä käytettiin riskiryhmään kuuluvilla tavanomaisen diabeteslääkityksen lisänä. Lääkkeen vaikutusta selvittäneen LEADER-tutkimuksen tulokset on julkaistu New England Journal of Medicine -lehdessä.
Tutkimuksessa ei havaittu merkitsevää eroa haittatapahtumien ilmaantumisessa potilasryhmien välillä. Yleisin hoidon keskeyttämiseen johtanut haittatapahtuma liittyi ruuansulatuskanavan häiriöihin liraglutidia käyttäneillä.
LEADER alkoi syyskuussa 2010 ja siihen osallistui 9 340 tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta 32 maasta. Tutkimuspotilaita seurattiin 3.5–5 vuotta. Suomesta mukana oli 132 potilasta.

Pohjois-Karjalassa selvitettiin tyypin 1 diabeteksen hoidon tila

Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidon seuranta on Pohjois-Karjalassa varsin hyvällä tolalla, mutta tuloksissa on parantamisen varaa. HbA1C-arvo ja veren LDL-kolesteroli oli mitattu viimeisen vuoden aikana yli 90 prosentilla diabeetikoista.
Mutta: vain joka viides tyypin 1 diabetesta sairastava pääsee tavoiteltuun sokeritasapainoon. Yli 60-vuotiaiden tilanne oli hieman parempi: joka neljäs oli hyvässä hoitotasapainossa.
Pohjois-Karjalassa on muuhun Suomeen nähden ainutlaatuinen mahdollisuus seurata ja arvioida hoidon onnistumista, koska koko alueella on käytössä yhtenäinen potilastietojärjestelmä.

Suomalaistutkimus: Verisuonten kasvattamisesta rasvakudokseen voi olla hyötyä tyypin 2 diabeteksen hoidossa

Uusien hiusverisuonien kasvattaminen rasvakudokseen voi olla hyödyksi lihavuuteen liittyvän tyypin 2 diabeteksen hoidossa, osoittaa tuore suomalaistutkimus. Tutkijat havaitsivat, että uusien verisuonten välityksellä pystytään vaikuttamaan tyypin 2 diabeteksessa esiintyvään aineenvaihdunnan häiriöön ja kudostulehdukseen. Tutkimus on julkaistu Cell Metabolism -tiedelehdessä.

Keskeinen rooli tyypin 2 diabeteksen kehittymisessä on niin sanotulla valkoisella rasvalla. Helsingin yliopiston ja Wihurin tutkimuslaitoksen tutkijat ovat nyt osoittaneet hiirillä tehdyssä tutkimuksessa, että liikalihavuuteen liittyvän tyypin 2 diabeteksen hoidossa voi olla hyötyä kasvutekijästä, jonka avulla rasvakudokseen voidaan kasvattaa pieniä verisuonikapillaareja, hiussuonia.
– Aluksi rasvakudos pystyy varastoimaan rasvaa tehokkaasti, mutta kun varastot ovat täynnä, rasvaa alkaa kertyä myös aineenvaihdunnan kannalta tärkeisiin kudoksiin kuten maksaan ja lihaksiin. Silloin nämä kudokset menettävät kyvyn reagoida insuliiniin, joka normaalisti auttaa verensokerin siirtymisessä kudoksiin, selittää tutkija Marius Robciuc.

Tutkijat käyttivät verisuonikasvutekijä VEGF-B:tä lisäämään pienten verisuonten tiheyttä rasvakudoksessa ja havaitsivat, että tämä johti suotuisiin muutoksiin insuliinin toiminnassa liikalihavilla hiirillä. Hiirien valkoisen rasvakudoksen toiminta muuttui niin että parhaimmillaan se alkoi käyttää sokeria ja rasvoja lämmöntuotantoon, mitä normaalisti tapahtuu vain ruskeassa rasvakudoksessa. Ihmisessä ruskeaa rasvakudosta on vain vähän.

Hiussuonien lisääntyminen rasvakudoksissa paransi liikalihavien hiirien aineenvaihduntaa, pienensi niiden rasvakudoksen määrää ja näytti estävän myös aineenvaihduntahäiriöön liittyvää tulehdustilaa kudoksissa.

– Tulokset ovat erittäin rohkaisevia ajateltaessa uusia mahdollisuuksia hoitaa liikalihavuuteen ja tyypin 2 diabetekseen liittyviä aineenvaihdunnan häiriöitä ja tulehdusta. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan, ennen kuin hoitomuotoa voidaan yrittää soveltaa potilaisiin, Robciuc toteaa.

Diabeetikoiden määrä kasvaa hälyttävää vauhtia maailmassa

Vuonna 2014 diabetesta sairasti koko maailmassa 422 miljoonaa aikuista, mikä on lähes nelinkertainen määrä vuoteen 1980 verrattuna. Sairauden aiheuttamat vuotuiset kustannukset olivat 825 miljardia dollaria (sairauden vuoksi menetetyt työpäivät eivät ole mukana luvussa).
Tämä käy ilmi tiedelehti The Lancetin julkaisemasta laajasta kansainvälisestä tutkimuksesta: ”Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants”. Diabeteksen maailmanlaajuisia trendejä selvittänyttä tutkimusta on ollut tekemässä lähes viisisataa tutkijaa eri puolilta maailmaa, myös Suomesta.
Mikäli diabeteksen lisääntyminen jatkuu nykyistä tahtia, vuonna 2025 diabetesta sairastavia aikuisia on maailmassa jo yli 700 miljoonaa.
”Diabetesmaiden” viiden kärki oli Kiina, Intia, Yhdysvallat, Brasilia ja Indonesia. Suurimmat kustannukset diabetes aiheuttaa Kiinassa, USA:ssa ja Intiassa.

Diabeteksen Käypä hoito -suositus päivitettiin

Diabeteksen Käypä hoito -suositus on päivitetty. Suosituksessa on kiinnitetty huomiota muun muassa psykososiaalisen tuen merkitykseen ja hoidon yksilöllisyyteen. Diabetesliiton psykologi Helena Nuutinen on ollut mukana psykososiaalista tukea koskevan osuuden laatimisessa.
Diabeteksen Käypä hoito -suositus on luettavissa verkossa.

Tutkimus: diabeteksen ja lisäsairauksien vaikutus työkyvyttömyyteen

Työterveyslaitoksen koordinoimassa tutkimushankkeessa havaittiin, että diabetesta sairastavilla on muita suurempi mielenterveyden häiriöiden, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä sydän- ja verisuonitautien aiheuttaman työkyvyttömyyden riski. Näitä sairauksia esiintyy erityisesti heikossa sosioekonomisessa asemassa olevilla. Paljon sairastavien elämää varjostavat usein myös yksinäisyys, työstressi ja epäterveelliset elämäntavat.

Työterveyslaitoksen koordinoimassa tutkimushankkeessa seurattiin yli 16 000:n diabetesta sairastavan työikäisen työkykyä ennen ja jälkeen sairauden toteamisen. Tutkimushankkeessa oli analysoitavana suomalainen, ruotsalainen, englantilainen ja ranskalainen kohorttiaineisto.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että että diabetekseen sairastuvilla oli verrokkeja enemmän sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyseläkepäiviä jo kolme vuotta ennen diabetesdiagnoosia. Seitsemän vuoden seurannassa diabetesta sairastavilla oli keskimäärin 95 vuotuista työkyvyttömyyspäivää, kun vertailuryhmässä niitä oli 35.

Tutkituista 30-40 prosentilla vuotuisia työkyvyttömyyspäiviä oli hyvin vähän tai ei lainkaan. Työkyvyttömyyden riski kasvoi kohti diagnoosin toteamista, mutta tasaantui sen jälkeen pysyen kuitenkin verrokkeja korkeammalla tasolla.

Ei diabetes, vaan lisäsairaudet
Ruotsalaisaineistossa diabetesta sairastavilla oli noin 20 päivää enemmän mielenterveysperusteisia poissaoloja kuin henkilöillä, joilla ei ollut diabetesta. Vastaava ero tuki- ja liikuntaelinsairastavuudessa oli noin 12 päivää ja sydän- ja verisuonitautisairastavuudessa noin kuusi päivää vuodessa.

Diabetes itsessään oli harvoin työkyvyttömyyden syy. Siitä aiheutui keskimäärin vain kaksi ylimääräistä poissaolopäivää vuodessa.
Diabetesta sairastavien riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle oli kolminkertainen vertailuryhmään verrattuna. Tämäkin riski selittyi suurelta osin lisäsairauksilla, kuten mielenterveyden häiriöillä, tuki- ja liikuntaelinsairauksilla ja sydän- ja verisuonitaudeilla.

Liikunta tukee terveyttä ja hoitaa sairautta

Lääkäriseura Duodecim on julkaissut päivityksen liikunnan Käypä hoito -suosituksesta. Suositus korostaa, että liikunnan avulla voi ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa monia pitkäaikaissairauksia, kuten tyypin 2 diabetesta, kohonnutta verenpainetta, lihavuutta, sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimintaa ja monia syöpäsairauksia.
Kaikille aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa (esimerkiksi reipasta kävelyä) ainakin 150 minuuttia viikossa tai raskasta liikuntaa (esimerkiksi juoksua) 75 minuuttia viikossa. Lisäksi suositellaan lihasvoimaa ja -kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa vähintään kahtena päivänä viikossa. Kaikki liikunta voidaan toteuttaa vähintään 10 minuutin pätkissä. Ikääntyneiden olisi hyvä harjoittaa lisäksi liikuntaa, joka ylläpitää ja kehittää nivelten liikkuvuutta ja kehon tasapainoa.

Pitkä metformiinilääkitys saattaa aiheuttaa B-vitamiinin puutosta ja anemiaa

Diabeteksen hoidossa käytettävä metformiini saattaa yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan haittavaikutuksena aiheuttaa potilaille B12-vitamiinin puutosta ja anemiaa. Yhteydet havaitaan, kun lääkitys kestää vuosikausia.
Metformiini on aiemminkin yhdistetty B12-vitamiinin vajaukseen, mutta tätä ennen on ollut epäselvää näkyykö yhteys myös pitkäkestoisissa lääkityksissä.

Yhdysvaltalaisten havainnot perustuvat tutkimukseen, jossa runsaat 2 000 potilasta satunnaistettiin metformiini- tai lumelääkitykselle kolmeksi vuodeksi. Alkuperäistä tutkimusta seuraavassa jatkotutkimuksessa metformiinilääkityksiä jatkettiin vielä yhdeksän vuotta.
Mittausten perusteella B12-vitamiinitasot laskivat viidessä vuodessa alhaisiksi runsaalla 4 prosentilla metformiiniryhmäläisistä ja runsaalla 2 prosentilla lumeryhmäläisistä. B12-vitamiinin vajaus oli sitä todennäköisempää mitä pitempään metformiinilääkitys jatkui, tutkijat havaitsivat.

Vuosikausia metformiinilääkityksellä olleilla oli myös muita enemmän anemiaa.
Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka suosittelee, että B12-vitamiinin pitoisuus mitataan ainakin ikäihmisiltä ennen metformiinihoidon käynnistämistä. Hänen mukaansa pitoisuus voi olla matalahko myös ravitsemuksen puutteiden, erilaisten imeytymishäiriöiden tai jatkuvan happosalpaajalääkkeiden käytön vuoksi. B12-vitamiinia saa mm. lihasta, kalasta, maitotuotteista ja kananmunasta.

– Mittausta suositellaan pitoisuudesta riippuen muutaman vuoden välein, kun metformiinilääkitys kestää pitkään. Jos tavallisen B12-vitamiinikokeen tulos on laboratorion ilmoittamalla viitealueella, mutta sen alakantissa, suositellaan aktiivisen B12-vitamiinin mittausta, mikä on selvästi kalliimpi tutkimus. Hoidoksi osalle riittää B12-vitamiinitabletti päivittäin tai ajoittaisena kuurina, osa tarvitsee vitamiinipistosta 3-4 kk välein, Ilanne-Parikka sanoo.

Diabeteksen lisäsairauksilta suojaava geenimutaatio löydetty

Diabetekseen liittyy useita erilaisia lisäsairauksia, mutta joillakin potilailla niitä esiintyy enemmän kuin toisilla. Eroja eivät selitä pelkästään erot diabeteksen hoidon onnistumisessa.
Suomalaistutkimus on paljastanut kaksi geenimutaatiota, joiden kantajilla näyttää olevan muita pienempi riski saada diabeettinen verkkokalvosairaus ja munuaissairaus.
Pienten verisuonten vaurioitumista aiheuttaa eniten korkea verensokeri. Se ei kuitenkaan selitä komplikaatioriskiä kokonaan, vaan taustalla on myös geneettisiä tekijöitä. Solu- ja eläintutkimuksissa on havaittu, että solun sisäinen B1-vitamiini estää vahinkoja, joita korkea verensokeripitoisuus aiheuttaa.

FinnDiane-tutkimushanketta Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa johtava professori Per-Henrik Groop ryhmineen selvitti yhteistyössä Turinin yliopiston professori Massimo Portan kanssa yleisten pistemutaatioiden vaikutuksia niissä geeneissä, jotka koodaavat B-vitamiinia soluihin siirtäviä proteiineja.
Tutkimuksen lähtökohtana oli oletus, että tutkitut mutaatiot vaikuttavat yksilön kykyyn siirtää B1-vitamiinia soluihin ja siten myös alttiuteen saada diabetekseen liittyviä lisäkomplikaatioita.

Tulokset osoittivat, että kaksi tutkituista SLC19A3-geenin pistemutaatiosta oli vahvasti yhteydessä retinopatiaan sekä retinopatian ja nefropatian yhdistelmään siten, että mutaation kantajilla näitä komplikaatioita esiintyi vähemmän. Mutaation suojaava vaikutus säilyi, vaikka muut yleiset riskitekijät huomioitiin.
Tutkimus toistettiin pohjoisamerikkalaisessa potilasaineistossa, ja tulokset vahvistivat näiden kahden mutaation suojaavan retinopatian ja nefropatian yhdistelmältä.

– Tulosten perusteella näyttää siltä, että SLC19A3-geenillä on jonkinlainen rooli diabeettisen nefropatian ja diabeettisen retinopatian synnyssä. Tulokset voivat myös osaltaan selittää sitä, miksi osa tyypin 1 diabetesta sairastavista saa herkemmin lisäkomplikaatioita kuin toiset, sanoo tutkimusdatan analysoinnista vastannut tutkija Iiro Toppila.
– Pistemutaatioiden biologisista vaikutuksista tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta.

B-lausunnosta ei saa periä maksua perusterveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut Diabetesliitolle, että lääkärin antamasta ns. B-lausunnosta ei saa periä maksua perusterveydenhuollossa. B-lausuntoa tarvitaan Kelan erityiskorvauksen hakemiseksi pitkäaikaissairauden lääkehoidon kustannuksiin, Kelan kuntoutukseen haettaessa ja kun pitää osoittaa pitkäaikaisen sairausloman tarve.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto otti lokakuussa kantaa B-lausunnon maksuttomuuteen saamansa asiakaspalautteen vuoksi. Aluehallintovirasto katsoi, että B-lausunnot ovat sairaudenhoitoon liittyvä todistuksia, joista ei kansanterveystyössä saa asiakasmaksulain mukaan periä maksua.
Kerroimme asiasta Diabetes-lehdessä 6/2015. Kerroimme, myös että väärin perityn asiakasmaksun voi vaatia takaisin kirjallisella valituksella laskun lähettäneelle taholle. Sen jälkeen olemme saaneet runsaasti palautetta lukijoilta, joille ei ole palautettu väärin perittyä maksua.
Tämän vuoksi Diabetesliitto pyysi sosiaali- ja terveysministeriöltä kantaa aluehallintoviraston ja kuntien erilaisesta tulkinnasta liittyen virheellisesti perittyjen asiakasmaksujen palautukseen.

Naisilla miehiä enemmän aivoverenkierohäiriöitä

Aivoliiton mukaan joka viides nainen sairastaa aivoverenkiertohäiriön (AVH), miehistä joka kuudes. Myös naisten AVH-kuolleisuus on suurempi kuin miehillä. Pääsyy on se, että naiset elävät pidempään ja myös sairastuvat miehiä iäkkäämpinä. Lisäksi kohonnut verenpaine ja eteisvärinä ovat tavallisempia naisilla. Sukupuoleen liittyviä riskitekijöitä ovat raskausmyrkytys, yhdistelmäehkäisypillerit ja vaihdevuosien hormonikorvaushoito.

TYKS tehostaa kroonisten haavojen hoitoa

Turun yliopistollinen keskussairaala tehostaa kroonisten haavojen hoitoa. Tavoitteena on sekä ehkäistä haavojen syntyä että nopeuttaa niiden paranemista. Tähän uskotaan päästävän paremmalla tietojenvaihdolla potilasta hoitavien välillä, parantamalla diagnostiikkaa ja lisäämällä ammatillista osaamista. Haavapotilaiden määrä lisääntyy erityisesti eliniän kasvun sekä diabeteksen ja verenkiertosairauksien yleistymisen myötä.

Aivot tykkäävät pohjoismaisesta ruokavaliosta

Suositusten mukainen pohjoismainen ruokavalio – eli Itämeren ruokavalio – on yhteydessä pienempään metabolisen oireyhtymän riskiin sekä parempaan tiedonkäsittelykykyyn ikääntyvillä naisilla ja miehillä. Myös hyvä kestävyyskunto pienentää merkittävästi metabolisen oireyhtymän riskiä, osoitti Reija Männikön väitöstutkimus.
Suositeltavaan ruokavalioon kuuluvat päivittäinen kasvisten ja täysjyväisten viljavalmisteiden käyttö, kalan syöminen vähintään kahdesti viikossa sekä pehmeiden kasvirasvojen suosiminen kovien eläinperäisten rasvojen sijaan. Kestävyyskuntoa taas voi ylläpitää ja parantaa säännöllisellä kohtuukuormitteisella tai rasittavalla liikunnalla.

Kun mieli ja keho sairastavat

Tuula Heiskasen väitöstutkimuksesta on käynyt ilmi, että avohoidon masennuspotilailla ja pitkään skitsofreniaa sairastaneilla on yleisesti myös metabolinen oireyhtymä.
Tutkimuksen mukaan masennuksen vuoksi hoidetuista potilaista 36 prosentilla oli metabolinen oireyhtymä. Painon nousun riski oli suurin erityisesti niillä, joilla oli seurannan alussa vaikeammat masennus- ja ahdistuneisuusoireet. Masennuksen on myös todettu lisäävän tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä ja vaikuttavan niiden etenemiseen.
Skitsofreniaa sairastavista 37 prosentilla oli metabolinen oireyhtymä. Heillä todettiin 2–3 kertaa enemmän sydän- ja verisuonisairauksia ja 4–5 kertaa enemmän tyypin 2 diabetesta kuin väestössä yleensä.

Suomalaistutkimus: Insuliiniresistenssi heikentää naisten kielellisiä taitoja

Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uuden tutkimuksen mukaan insuliiniresistenssi on yhteydessä heikompaan suoriutumiseen kielellistä sujuvuutta mittaavassa testissä naisilla. Miehillä vastaavaa yhteyttä ei todettu.
Turun yliopiston ja THL:n tutkimuksessa selvitettiin insuliiniresistenssin yhteyttä muistiin ja muihin tiedonkäsittelytoimintoihin 5 935 tutkittavalla. Tutkimukseen osallistuneet olivat iältään 30–97 -vuotiaita.
Laajan ikäjakauman takia voitiin todeta, että yhteys on havaittavissa jo nuorilla aikuisilla. Tutkimuksessa huomioitiin laaja joukko aiemmin todettuja tiedonkäsittelyn heikentymisen riskitekijöitä, kuten ikä, koulutusvuodet, masennusoireet, verenpaine ja kohonnut kolesteroli.
– Sukupuolten välinen ero voi johtua esimerkiksi jo aiemmin todetusta sukupuolierosta aivojen verisuoniperäisten valkean aineen muutosten määrässä. Naisilla on todettu valkean aineen muutoksia miehiä enemmän ja metabolisen oireyhtymän, jolla on vahva yhteys insuliiniresistenssiin, tiedetään altistavan valkean aivoaineen muutoksille, kertoo tohtorikoulutettava, lääkäri Laura Ekblad Turun PET-keskuksesta.
Tutkimuksessa kielellistä sujuvuutta mitattiin laajasti käytössä olevalla testillä, jossa tutkittavaa pyydetään luettelemaan mahdollisimman monta eri eläintä minuutin aikana. Testi mittaa kielellisen sujuvuuden lisäksi muun muassa toimeenpanotoimintoja ja asia- ja tietomuistia.
Tyypin 2 diabeteksen on osoitettu olevan itsenäinen riskitekijä Alzheimerin taudin kehittymiselle. Nykyisin ajatellaan, että erityisesti tyypin 2 diabetekseen liittyvä insuliiniresistenssi olisi tärkeä laukaiseva tekijä Alzheimerin taudin kehittymiselle.