Uudet ohjeet ajokyvyn arvioimiseen – Turvallisesti liikenteessä 

8615
Kuva: Mikko Karjalainen / Vastavalo

Teksti: Tuija Manneri

– On tärkeä tiedostaa, että jokainen ihminen on ensisjaisesti itse vastuussa ajoterveydestään. Ajaa saa vain kun siihen kykenee, Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka tähdentää.
Lääkärit saivat vuoden alussa liikenneturvallisuusvirasto Trafilta uudet ohjeet pitkäaikaissairaiden ajokyvyn arvioimiseen.

Diabetesta sairastavan ajokykyyn vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi verensokeritaso, lääkitykset, diabeteksen lisäsairaudet ja muut mahdolliset sairaudet. Myös vireystila, ikä, univaje ja päihteiden käyttö vaikuttavat. Siksi ajoterveyttä seurataan säännöllisesti lääkärin vastaanotolla.

– Ajatusmaailma on muuttunut erillisistä, toistuvista ajoterveystarkastuksista aktiiviseen neuvontaan ja liikenneturvallisuuden edistämiseen normaalien vastaanottokäyntien yhteydessä. Ajoterveyden edistäminen ja huomioiminen on osa pitkäaikaissairaan hoidonohjausta, hoitoa ja seurantaa, Pirjo Ilanne-Parikka selventää Trafin uusia ohjeita.

Erillisiä ajoterveyden lääkärintarkastuksia tehdään edelleen, mutta lääkärinlausuntoja tarvitaan aikaisempaa vähemmän. Hoitava lääkäri arvioi tilanteen yksilöllisesti.

– Ammattiautoilijoiden ja suurten ajoneuvojen kuljettajien ajoterveysedellytyksiä arvioidaan normaalilla vastaanottokäynnillä yhdestä kolmeen vuoden välein, muiden henkilöautoilijoiden ja esimerkiksi motoristien tai traktorinkuljettajien yhdestä viiteen vuoden välein.

– Muun muassa monisairaiden vanhusten ja insuliininpuutosdiabetesta sairastavien tilannetta tarkastellaan vuosittain. Harvempi tarkastusväli sopii hyvin esimerkiksi suhteellisen terveelle diabeetikolle, jolla on ruokavalio- tai tablettihoito ja jolla ei ole liian matalan verensokerin riskiä, Pirjo Ilanne-Parikka tarkentaa.

Tiheää seurantaa ammattiautoilijalle

Ajoterveystarkastusten tulokset kirjataan potilasasiakirjoihin. Erillinen lääkärinlausunto tarkastuksesta tarvitaan ensimmäisen ajokortin hakemiseen tai ajokorttiluokan korottamiseen sekä viimeistään 70-vuotiaana.

Terveysperusteisessa ajotestissä tarkkaillaan muun muassa sitä, miten kuljettaja huomioi muuta liikennettä. Kuva: Marja Haapio
Terveysperusteisessa ajotestissä tarkkaillaan muun muassa sitä, miten kuljettaja huomioi muuta liikennettä. Kuva: Marja Haapio

– Henkilö- ja pakettiautoilijoiden, mopoilijoiden, moottoripyöräilijöiden ja traktorinkuljettajien ajokortti on voimassa 15 vuotta kerrallaan. Ellei ole mitään erityistä syytä, sen uusimiseen tarvitaan lääkärinlausunto Trafille vasta 70-vuotiaana.

– Linja- ja kuorma-auton kuljettajien ja muiden ammattiautoilijoiden ajokortti puolestaan on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Heidän on toimitettava Trafille lääkärinlausunto kahden kuukauden kuluessa kuluessa siitä kun he täyttävät 45, 50, 55, 60 ja 65 vuotta, Pirjo Ilanne-Parikka kertoo.

Lääkäri voi myös kirjoittaa lääkärinlausunnon lyhyemmälle ajalle, jolloin tehdään aikaistettu ajoterveystarkastus. Myös poliisi voi määrätä hankkimaan ajoterveyslausunnon. Tällöin Trafista tulee pyyntö toimittaa uusi lausunto määräajassa.

Tarvittaessa ajotestiin

Kaikki kuljettajat tarvitsevat lääkärinlausunnon ajokortin uusimiseen 70-vuotiaana.

– Silloin tehdään laajennettu lääkärintarkastus, jossa kiinnitetään erityishuomiota ajattelu- ja toimintakykyyn ja esimerkiksi siihen miten ikä, sairaudet ja lääkitys niihin vaikuttavat, Pirjo Ilanne-Parikka sanoo.

Lisäksi lääkäri saattaa nyt aikaisempaa useammin ohjata ikäihmisen terveysperusteiseen ajokyvyn testaamiseen liikenneopettajalle. Testissä ajetaan tavallisessa liikenteessä, ja liikenneopettaja seuraa erityisesti lääkärin toivomia asioita, esimerkiksi havainnoiko kuljettaja riittävästi muuta liikennettä.

Lääkäri voi pyytää kuljettajaa myös antamaan ajonäytteen, jossa varmistetaan vaikkapa kyky käyttää hallintalaitteita. Lääkäri voi myös ehdottaa kuljettajan määräämistä ajokokeeseen, joka vastaa autokoululaisten ”inssiä”.

Ikäihmisten ajokyvyn huolelliselle arvionnille on Ilanne-Parikan mukaan todellinen tarve, sillä iäkkäiden kuljettajien määrä lisääntyy, ja heillä on usein monia sairauksia ja lääkityksiä.

– Joka toisen ikäihmisen kuolonkolarin taustalta löytyy sairauskohtaus, joka liittyy usein sydän- tai  aivoverenkiertohäiröön.

Hypo vie arvostelukyvyn

Ajokykyä arvioidessaan lääkäri kiinnittää huomiota erityisesti diabetesta sairastavan verensokerin tasapainoon. Liian korkea ja matala verensokeri heikentävät keskittymis-, ajattelu-,  havainto- ja toimintakykyä.

Jos matala verensokeri yllättää kesken matkan, syö jotain hiilihydraattipitoista ja lepää hetken aikaa, ennen kuin jatkat matkaa. Kuva: Marja Haapio
Jos matala verensokeri yllättää kesken matkan, syö jotain hiilihydraattipitoista ja lepää hetken aikaa, ennen kuin jatkat matkaa. Kuva: Marja Haapio

– Jos verensokeri on jatkuvasti liian korkea tai liian matala tai insuliinihoitoinen diabeetikko ei lainkaan mittaa verensokeriaan, lääkäri voi esittää arvion, että ajoterveys ei tilapäisesti täyty, Pirjo Ilanne-Parikka mainitsee.

Lääkäri seuraa myös hypoglykemioita eli liian matalaa verensokeria.

– Toistuvat, vakavat hypoglykemiat eivät luonnollisestikaan kuulu nykyaikaiseen hoitoon. Tietyt lääkkeet ja insuliinihoito voivat kuitenkin joskus aiheuttaa vakavankin hypoglykemian, joka johtaa toimintakyvyttömyyteen ja jopa tajuttomuuteen.

– Tajunnan heikentymiseen johtava hypoglykemia on onneksi nykyisillä uusilla lääkkeillä ja tasaisemmin imeytyvillä ja vaikuttavilla insuliinijohdoksilla aikaisempaa selvästi harvinaisempaa. On kuitenkin tiedostettava, että jo hypoglykemian rajoilla arvostelukyky heikkenee. Hypojen aiheuttamat ”läheltä piti” -liikennetilanteet ovat ilmeisen tavallisia, joten ajonaikaiseen verensokeritasoon kannattaa suhtautua vakavasti, Ilanne-Parikka korostaa.

Tavalliset diabetestablettilääkket kuten metformiini, suolistohormonitabletit ja -pistokset ja sokerinpoistajat eivät aiheuta vaarallisen matalaa verensokeria. Sen sijaan insuliini altistaa hypoglykemialle, samoin insuliinineritystä lisäävät pitkävaikutteiset sulfonyyliureat ja lyhytvaikutteiset ateriatabletit, glinidit. Sulfonyyliureat ovat käyttäjille tuttuja esimerkiksi kauppanimillä Glimepirid ja Amaryl ja glinidit Repaglinid- ja NovoNorm-ateriatabletteina.

Ajokielto määräajaksi

Vakava hypoglykemia eli sellainen verensokerin lasku, joka vaatii glukagonipistoksen tai sokeritiputuksen ensihoidossa, kirjataan sairauskertomukseen. Jos henkilö- tai pakettiauton, moottoripyörän, mopon tai traktorin kuljettajalla on vuoden sisällä kaksi vakavaa hypoglykemiaa, lääkäri antaa hänelle puolen vuoden ajokiellon ja ilmoittaa sen poliisille.

– Kuorma- ja linja-auton kuljettajilla ja muilla ammattikuljettajilla näiden ajoneuvojen ajokieltoon johtaa jo yksi vakava hypoglykemia vuodessa. Tällöin myös ammattikuljettajan työkyky on arvioitava työterveyshuollossa, Pirjo Ilanne-Parikka huomauttaa.

Vakavan hypoglykemian jälkeen selvitetään siihen johtaneet tekijät ja tarpeen mukaan muutetaan diabeteksen hoitoa ja seurantaa. Ajokielto voidaan määräajan jälkeen myös purkaa.

– Kun tilannetta on korjattu, eikä vakavaa hypoglykemiaa esiinny puolen vuoden tai ammattiajoluvassa vuoden seurannassa, ajoluvan palauttamista voi hakea uudella lääkärinlausunnolla. Se edellyttää kuitenkin, että ajoterveys on myös muuten kaikin puolin kunnossa, eikä kuljettajalla esimerkiksi ole muita ajoterveyttä heikentäviä sairauksia, Ilanne-Parikka selventää.

Diabetesta sairastavan tulee tunnistaa verensokerin laskun oireet, ymmärtää matalan verensokerin aiheuttama riski ja seurata säännöllisesti verensokeriaan.

– Insuliineja  käyttävien pitää aina varmistaa, että liikenteessä verensokeri on turvallisella tasolla eli käytännössä 5–10 millimoolia litrassa. Verensokeri pitää mitata ennen ajoa ja pitkillä matkoilla myös parin tunnin välein. Kannattaa myös varmistaa, että verensokerimittarin aika-asetukset ovat oikein, jotta mittaukset tallentuvat oikein mittarin muistiin, Ilanne-Parikka neuvoo.

Apua ajopolilta

Lääkäreillä on vasta tämän vuoden alusta ollut velvollisuus ilmoittaa yli puolen vuoden ajokiellot poliisille. Aikaisemmin vastaavissa tilanteissa riitti ajokielto, jonka lääkäri antoi ja joka merkittiin vain sairauskertomukseen.

-Toistuvasti vakavia hypoglykemioita saavat insuliinihoitoiset diabeetikot ovat oikeasti liikenneturvallisuusriski, ja heidän tilanteeseensa ja hoitonsa muuttamiseen tartutaan nyt varmasti aikaisempaa tomerammin. Vaikeissa tilanteissa avuksi ovat tulleet erityiset ajopoliklinkat, joita on perustettu Turun ja Helsingin yliopistollisiin keskussairaaloihin, Pirjo Ilanne-Parikka kertoo.

Lääkäri voi määrätä myös tilapäisiä, alle puolen vuoden ajokieltoja esimerkiksi sydänoireiden tai diabeteksen hoidon tai seurannan toistuvan laiminlyönnin vuoksi. Tällaista ajokieltoa lääkärin ei tarvitse ilmoittaa poliisille, vaan se kirjataan potilaskertomukseen.

– Esimerkiksi päivystystilanteessa sokin jälkeen lääkärin tulisi arvioida verensokerin liialliseen laskuun johtaneet syyt ja tilapäisen ajokiellon tarve sekä ohjata henkilö tilanteen tarkempaan selvittelyyn vastaanotolle, Pirjo Ilanne-Parikka sanoo.

Ajokieltoon voivat johtaa myös diabeteksen lisäsairaudet. Retinopatia eli silmän verkkokalvosairaus saattaa heikentää näköä ja neuropatia eli hermojen toimintahäiriö vaikeuttaa jalkojen toimintakykyä ja siten auton hallintalaitteiden käyttämistä.

Moni sairaus vaikuttaa

Lääkäri kiinnittää ajoterveyden arvioinnissa huomiota kuljettajan kaikkiin sairauksiin ja niiden lääkityksiin. Esimerkiksi jotkut lääkkeet saattavat vaikuttaa keskushermostoon. Tyypin 2 diabetekseen usein liittyvä uniapnea voi aiheuttaa väsymistä ja liikenteessä nukahtamista. Vakavat psyykkiset sairaudet tai sydän- ja verisuonisairaudet voivat nekin johtaa liikenneonnettomuuksiin.

– Myös muistisairauden oireita on seurattava. Ammattiautoilussa ja isoilla kulkuvälineillä ajettaessa jo lievä muistisairaus estää ajamisen. Muilla kuljettajilla keskivaikea muistisairaus johtaa ajokieltoon.

Aina muistisairas ei itse huomaa sairauttaan, mutta myös läheiset voivat puhua asiasta hänen omalääkärilleen tai viedä omaisen neurologin vastaanotolle.


Ajokunnossa
  • insuliinia käyttävän muistilista
  • Mittaa verensokeri ennen autolla ajoa ja syö välipala, jos arvo on alle viisi. Jos et pysty mittaamaan verensokeria ennen lähtöä, nauti välipala, jossa on viidestä kymmeneen grammaa hiilihydraattia.
  • Mittaa verensokeri pitkillä matkoilla parin tunnin välein.
  • Jos matkalla tulee matalan verensokerin tuntemuksia, syö tai juo heti nopeaa hiilihydraattia ja pysähdy sitten turvalliseen paikkaan mittaamaan verensokeri.
  • Pidä autossa aina mukana jotakin nopeasti verensokeria nostavaa hiilihydraattia, esimerkiksi tuoremehua tai glukoosia geelinä tai tabletteina.