Invalidivähennys poistuu – mitä tilalle?

Invalidivähennys poistuu verolainsäädännöstä vuoden 2023 alusta. Sote-uudistuksen myötä verolakeja muutettiin, ja samassa yhteydessä kumottiin tuloverolain kunnallisverotuksen ja valtionverotuksen invalidivähennystä koskevat säännökset. 

Invalidivähennys on tuloverolakiin perustuva oikeus saada vähennys verotuksessa vamman tai sairauden aiheuttaessa pysyvästi haittaa. Vähennystä on voinut saada henkilö, jonka pysyvä haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Vähennyksen määrä on lääkärintodistuksessa ilmoitetun pysyvän haitta-asteen mukainen prosenttiosuus täydestä vähennyksestä. Täysi vähennys on kunnallisverotuksessa ollut 440 euroa verotettavasta ansiotulosta ja valtionverotuksessa 114 euroa ansiotulon tuloverosta verovuodessa. 

Invalidivähennyksen poistosta on keskusteltu jo vuosia. Vähennyksen on katsottu kohdentuvan epätarkoituksenmukaisesti. Kaikkein pienituloisimmat eivät vähennystä ole saaneet, koska heillä ei ole veroja maksettaviksi. Eläkkeellä olevat taas eivät voineet saada vähennystä kunnallisverotuksessa, koska vähennystä ei kunnallisverotuksessa ole voinut tehdä eläketuloista.

Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttivat veroetuun riippumatta todellisesta invaliditeetista: täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavat ovat saaneet täydet vähennykset ilman eri selvitystä, ja he ovat säilyttäneet oikeutensa vähennykseen senkin jälkeen, kun työkyvyttömyyseläke on muuttunut vanhuuseläkkeeksi. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä vähennystä on saanut 50 prosentin mukaisesti. Etuus ei ottanut huomioon myöskään tulotasoa tai varallisuutta, vaan ainoa merkitsevä tekijä oli pysyvän haitan aste. Tätä voidaan pitää tulonjaon kannalta epätarkoituksenmukaisena. 

Vammaisten henkilöiden lisäksi invalidivähennyksen poistuminen koskettaa pitkäaikaissairaita. Esimerkiksi tyypin 1 diabeteksen perusteella vähennys on ollut 40 prosentin mukainen. Se on tarkoittanut rahassa 46 euron suuruista vähennystä valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa 176 euron suuruista vähennystä puhtaasta ansiotulosta verovuoden aikana. 

Vähennyksen poistumisesta koituvat tuotot on luvattu kohdentaa vammaispalveluihin. Pitkäaikaissairaille tämä jyvitys ei aina kohdennu. Esimerkiksi tyypin 1 diabeetikoissa on vain vähän henkilöitä, jotka käyttävät vammaispalveluja, mutta he kaikki ovat olleet oikeutettuja vähennykseen. Sairaudesta tai vammasta koituu joka tapauksessa ylimääräisiä kuluja, ja invalidivähennyksen symbolinen merkitys voi monelle olla rahallista säästöä suurempi.

Elinkustannusten noustessa rajusti pienilläkin helpotuksilla on merkitystä. Tärkeintä on alentaa sairastamisen kustannuksia eli lääkkeiden omavastuita, terveydenhuollon asiakasmaksuja ja matkojen omavastuita. Tällöin vaikutukset kohdentuvat suoraan palvelujen käyttäjille. Pitkäaikaissairaat maksavat terveydenhuollosta suuria summia vuodesta toiseen. Pohjoismaisessa vertailussa Suomessa maksetaan muita maita suurempia omavastuita terveydenhuollosta, eli sairastaminen on meillä kalliimpaa. Terveysmenot köyhdyttävät erityisesti ikääntyneitä ja katastrofaaliset terveysmenot (yli 40 prosenttia maksukyvystä) ovat Suomessa yleisempiä kuin muissa Pohjoismaissa ja monissa Länsi-Euroopan maissa.

Harkinnanvaraisesta veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä voi edelleen olla apua suurten sairauskulujen tai työttömyyden koetellessa. Sairauskulujen perusteella vähennyksen voi saada, jos verovelvollisen ja hänen perheenjäsentensä yhteenlasketut sairauskulut ovat vähintään 700 euroa vuoden aikana ja samalla vähintään 10 prosenttia puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä tulonhankkimiskustannusten jälkeen. Veronmaksukyvyn alentumisvähennys on kaikilla perusteilla enintään 1400 euroa ja se tehdään ansiotulosta, ei suoraan verosta.

Jos et ole saanut invalidivähennystä, vaikka sinulla olisi siihen oikeus, tai haitta-asteesi on edeltävien vuosien aikana muuttunut eli olisit oikeutettu suurempaan vähennykseen, voit toimittaa verottajalle lääkärintodistuksen vähennyksen saamiseksi takautuvasti oikeilla perusteilla. Tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Tarkemmat ohjeet saat verotoimistosta. Vuoden 2023 tuloista invalidivähennystä ei enää tehdä.

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozic, Diabetesliitto

Julkaistu Diabetes-lehdessä 5/2022