Välinställd typ 2-diabetes påverkar inte livslängden

3437
Bild: Antti Yrjönen

Av Riitta Ahonen

• Personer med typ 2-diabetes har ingen ökad risk för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller för tidig död, förutsatt att riskfaktorerna ligger inom målvärdena. Det visar Aidin Rawshani och hans arbetsgrupp i en studie. Resultaten publicerades i The New England Journal of Medicine i augusti.

En svensk forskningsgrupp ville ta reda på vilken roll förhöjt LDL-kolesterol, höga HbA1C-värden, högt blodtryck, rökning och mikroalbuminuri spelar för hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död vid typ 2-diabetes.

I studien deltog omkring 271 000 typ 2-diabetiker och i kontrollgruppen ingick 1,3 miljoner människor bosatta i Sverige. Studien pågick i nästan sex år.

Diabetiker som inte hade någon av riskfaktorerna hade nästan samma risk att dö i förtid som kontrollgruppen. Enligt forskarna löpte de rentav mindre risk att få akut hjärtinfarkt än befolkningen i övrigt. Däremot var risken för hjärtsvikt större hos typ 2-diabetiker än hos andra, också när de undersökta riskfaktorerna låg inom målvärdena.

Vidare visade studien att HbA1c-värden som är högre än målnivån är den faktor som mest ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Rökning var den största dödsrisken.

Typ 2-diabetiker under 55 år med alla de undersökta riskfaktorerna löpte extra stor risk att få hjärtinfarkt eller att dö i förtid. Följaktligen är det viktigt att följa upp och aktivt behandla riskfaktorer hos yngre med typ 2-diabetes.

Aidin Rawshani säger att resultaten visar klart och tydligt att ju fler riskfaktorer som ligger inom målvärdena desto mindre är risken för allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död.