På akuten: tala om att du har diabetes

1157
Blodsockret bör testas på alla som kommer till en sjukhusjour med allmänna symtom, säger Saara Metso. Bild: Ari Korkala.

Av Mari Vehmanen

• Samjouren Acuta i Tammerfors har kommit på flera sätt att ge diabetiker bättre och snabbare vård på akutintaget. Tänk på att alltid tala om att du har diabetes när du uppsöker en jourmottagning.

På sistone har akutmottagningen Acuta på universitetssjukhuset i Tammerfors fokuserat lite extra på patienter med diabetes. Det är minsann ingen liten grupp personalen ska ta hand om.

– Upp till 40 procent av de som kommer in på sjukhuset har någon form av störning i sockeromsättningen. Det är en betydligt större andel än bland de tillfälligt förbipasserande på huvudgatan i Tammerfors, säger Saara Metso, avdelningsöverläkare inom ansvarsområdet invärtesmedicin.

Det finns många orsaker till att personer med diabetes hamnar in på akuten oftare än andra. För det första är de extra mottagliga för exempelvis infektioner och kärlsjukdomar. För det andra försvåras diabetesbehandlingen redan av en vanlig förkylning. Överlag består patienterna på akuten av äldre människor, och i den åldersgruppen finns det många med diabetes.

Det vore befogat att testa blodsockret på varje patient som kommer till sjukhusjouren med kraftigt illamående, feber, yrsel eller andra allmänna symtom, menar hon. Detsamma säger internationella rekommendationer, men blodsockertestning är än så länge inte rutin i Finland.

– Med rutintestning av blodsockret blir åtminstone inte hypoglykemi eller hyperglykemi oupptäckt. I dagsläget kan det i värsta fall gå så.

Om mätning av blodsockret blir rutin kan det hända att typ 1-diabetes kan diagnostiseras snabbare och fallen av syraförgiftning vid typ 1 reduceras.

När blodsockret hos en jourpatient ligger över 10 mmol/l, måste det enligt Saara Metso följas upp och insulinbehandling sättas in på sjukhuset, om det behövs.

Typ 1-diabetes brådskande fall

Personalen på Acuta har sett att i synnerhet personer med typ 1-diabetes måste få snabbare och mer förfinad vård.

– Också ketonerna måste undersökas varje gång blodsockret ligger över 14 mmol/l. Då finns det ingen risk för att det begås ett mänskligt fel och att en livshotande syraförgiftning tolkas som magsjuka eller något annat liknande, säger Saara Metso.

Jourpatienter med typ 1-diabetes som är illamående bör alltid tas in inom den specialiserade sjukvården, det vill säga de ska undersökas och läggas in på sjukhus så snabbt som möjligt.

– Typ 1-diabetiker med allmänna symtom ska betraktas som brådskande fall på samma sätt som hjärtinfarkt- och strokepatienter.

Snabb inläggning på sjukhus är viktigt också av det enkla skälet att patienten kan få något att äta på avdelningen. Acuta och andra stora samjourer har praktiskt taget inga möjligheter att ordna med mellanmål, enligt Saara Metso.

– På sjukhusavdelningen kan man dessutom sätta in flerdosbehandling. Det händer alltför ofta att diabetiker sitter och väntar på jourmottagningen och är hänvisade till bara måltidsinsulin, eftersom det är avbrott i tillförseln av basinsulin eller i pumpbehandlingen.

Problem på stora jourmottagningar

De nya, stora samjourerna har många fördelar, menar Saara Metso. Det finns läkare inom flera specialiteter och möjligheterna att ta laboratorieprover och röntgenbilder är bra. Dessutom kan patienternas slussas vidare inom vården.

Men stora människoströmmar och högt tempo ställer också till med besvär. Exempelvis kan personalen lättare missa diabetes än på små kommunala HVC-jourer, där patienter och personal känner varandra.

– Ett viktigt sätt att förbättra läget är att ge personalen utbildning och förtydliga anvisningarna. Alla som jobbar på en jourmottagning måste inse att diabetes och diabetiker inte hör till ovanligheterna, utan att de ska betraktas som vardagsmat.

Också diabetiker själva och deras närstående kan göra en insats. Saara Metso vill uppmuntra alla att kraftfullt understyrka att de har typ 1-diabetes genast när de uppsöker jouren.

– Och det skadar inte att påminna personalen om risken för syraförgiftning.

Kräkningar och typ 1-diabetes är alltid ett allvarligt symtom så länge ketoacidos inte har uteslutits.

Hon menar att det inte är någon dum idé att ha med sig Diabetesförbundets kort med texten ”Jag har diabetes” på akutmottagningen. Har man inte kortet, kan man ha med sig en lapp med texten ”Jag har typ 1-diabetes. Mät blodsocker och ketoner. Stoppa inte tillförseln av basinsulin och stäng inte av pumpbehandlingen.”

Informera din vårdenhet

Det är viktigt att personalen på din vanliga vårdenhet blir informerad om att du varit på akuten. I dagsläget är det inte säkert att informationen automatiskt går vidare från akuten, om du inte själv ber personalen skicka uppgifterna till enheten.

– Redan det att en diabetiker har ringt på ambulans på grund av symtom på hypoglykemi är viktig information för diabetessjukskötaren och diabetesläkaren. – För att inte tala om ännu allvarligare orsaker till ett besök på akuten.

Saara Metsos råd är att i lugn och ro prata igenom händelseförloppet som ledde till besöket på akuten med diabetessjukskötaren. Då är det lättare att förhindra att ett anfall av hypoglykemi eller hyperglykemi upprepas.

– Ett besök på akuten bör föranleda ett samtal med diabetessjukskötaren mellan de vanliga kontrollbesöken. Akuta sjukdomar kan göra att insulinbehovet ändras och det kan i så fall behövas goda råd från vårdpersonal.

Saara Metso säger att vår moderna teknik borde utnyttjas mer för att förbättra informationsförmedlingen. En sökrobot kunde söka fram alla med diabetes bland de som behandlats på akuten eller kommer till jourmottagningen och reagera på återkommande besök. Därefter kunde sjukskötaren med samordningsansvar kontakta patienten och diabetesmottagningen.

– I den hektiska vardagen på akuten är det omöjligt att ta reda på vårdenheten för varje patient med diabetes. Tekniken kunde vara till viss hjälp på den punkten.


Checklista för besök på jouren
  • Om det är möjligt: tala om att du har typ 1-diabetes genast när du kommer till jourmottagningen. Det är också bra om personalen på akuten känner till att patienten har typ 2-diabetes.
  • Påminn gärna personalen om vikten av att mäta blodsocker och ketoner.
  • Be om att personalen inte stoppar tillförseln av basinsulin eller stänger av insulinpumpen medan du väntar. Se till att få i dig ett mellanmål, om det går att ordna.
  • Kom ihåg att efteråt informera din diabetessjukskötare eller diabetesläkare om besöket på akuten.