Fritt fram att välja vårdenhet – var och när?

1242
Bild: Sosiaali- ja terveysministeriö

Av Katja Holopainen

• Lagen ger var och en rätt att byta hälsovårdscentral om servicen eller de personliga relationerna inte fungerar. Vi kan också själva välja på vilket sjukhus vi vill ha specialiserad sjukvård. Dessutom har vi rätt att söka vård på den ort där sommarstället finns eller rentav i utlandet.

Valfriheten betyder inte att det bara är att tuta och köra. Det finns många förbuds- och varningsmärken på vägen dit. I och för sig är principerna enkla och i bästa fall kan verkligheten vara ännu enklare. Men så är det stopp och ingenting fungerar.

Här hemma i Finland kan du byta enhet inom primärvården genom att lämna in en skriftlig anmälan. Du behöver inte heller byta specialistläkare om du flyttar till en ort inom ett annat sjukvårdsdistrikt. Det krävs dock att läkaren är införstådd.

De nya recept- och ersättningsreglerna underlättar resande i EU i många hänseenden. Med det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC; kallas europeiska sjukvårdskortet av FPA) kan du få hjälp av en husläkare om du råkar drabbas av till exempel sinuit på resa i ett EU-land. Om du måste bli inlagd på sjukhus för en maginfluensa är det bara att visa upp kortet. Du får ersättning för läkemedel direkt eller i efterskott från FPA.

Många är säkert intresserade av att söka vård utomlands, men än så länge är det få som tar steget ut. Språksvårigheter kan vara en orsak. De byråkratiska svängarna kring kostnaderna och osäkerheten om ersättningsnivåerna får också intresset att svalna betydligt.

Vad har jag rätt till?

Enligt en lag som trädde i kraft den 1 januari 2014 har du rätt att få följande:

Du får brådskande vård överallt inom offentlig hälso- och sjukvård, exempelvis på den ort där du har ditt sommarställe, men också i EU/EES-länder och i Schweiz. Du måste ha det europeiska sjukförsäkringskortet med dig i utlandet för att få vård som är nödvändig från medicinsk synpunkt. I Finland räcker det självfallet med det vanliga FPA-kortet. Du kan anlita vilken vårdenhet som helst för att få brådskande vård om du kan ta dig dit på egen hand. Däremot kan du inte välja vårdenhet om du blir transporterad med ambulans för vård eller fortsatt behandling.

I Finland kan du själv välja hälsovårdscentral. Vuxna med diabetes kan alltså välja var de vill få sin primärvård och sin diabetesvård. Bostadsorten spelar inte längre någon roll. Observera att du vid byte måste göra en skriftlig anmälan till både din nuvarande vårdenhet och den nya vårdenheten. Tänk också på att du samtidigt väljer vårdenhet för primärvården i sin helhet. Du väljer alltså också var du ska ta ut hjälpmedel, gå på laboratorium, besöka föräldra- eller mödrarådgivningen och få tandvård. Du väljer primärvårdsenhet för ett år i taget och du kan inte välja en annan enhet under samma tid. Inom hemsjukvården finns ingen valfrihet.

Du kan välja var du vill få specialiserad sjukvård. Det betyder att du exempelvis kan välja var du vill få dialys eller var ditt barn med typ 1-diabetes får sin vård. Du måste ha remiss från din läkare om du vill byta enhet inom den specialiserade sjukvården, och du ska välja ny enhet i samförstånd med den remitterande läkaren.

Du kan tillfälligt få vård som ingår i din vårdplan på någon annan hälsovårdscentral eller ett annat sjukhus, till exempel under semestern. Tänk dock på att kontakta enheten i god tid i förväg.

FPA ersätter resekostnader bara till den närmaste vårdenheten också när den enhet inom primärvården eller den specialiserade sjukvården som du väljer ligger längre bort.

Du kan anlita privatvård i Finland. FPA ger ut ersättning enligt sina egna taxor.

Du kan söka specialistvård i ett annat EU-land. När du söker vård utomlands utan förhandstillstånd, måste du först betala alla kostnader själv. Senare ger FPA ut ersättning enligt samma regler som gäller för privatvård i Finland. Resan ersätts enligt kostnaderna för resa till den närmaste vårdenheten i Finland.

Vill du inte betala alla kostnader själv, kan du vända dig till FPA och ansöka om förhandstillstånd för vård i ett EU-land. FPA begär utlåtande från det sjukvårdsdistrikt där din hemkommun är medlem. Utlåtandet är bindande för FPA. Du har rätt att få förhandstillstånd när den vård du behöver ingår i tjänsteutbudet här hemma och vård inte går att ordna i Finland inom en tidsfrist som är medicinskt motiverad. I dessa fall betalar patienten samma avgift som det vårdgivande landet tar ut och FPA ger ut ersättning för resorna i efterskott.

Med ett europeiskt recept kan du köpa insulin och andra läkemedel i alla EU-länder. Varje EU-land har sina egna pappersformulär för recept. Be din läkare skriva ut ett europeiskt recept på papper om du vet med dig att du kan behöva ta ut mediciner under en resa. Det går att få en papperskopia av e-recept, men det krävs underskrift av läkaren.

Om en läkare ordinerar läkemedel i utlandet och du inte får ersättning från sjukkassan i vistelselandet, kan du söka ersättning från FPA när du kommer hem.


 

Vad ingår i hälso- och sjukvård?

Vid diabetes får du följande inom primärvården på din hälsovårdscentral: besöka allmänläkare och diabetessjukskötare, ta ut hjälpmedel, gå på föräldra- och mödrarådgivning, ta laboratorieprover och anlita hemsjukvård.

Inom den specialiserade sjukvården får du följande: besöka specialister och annan specialiserad vårdpersonal, gå på diabeteskontroller för personer under sexton år, få dialys och ta ut hjälpmedel som ingår i sjukvården.