”Diabetesorganisationen har styrka och kan påverka”

945
Påverkansarbete försiggår också på alla andra nivåer och inte bara i rikspolitiken. Vi kan alla vara påverkare I diabetesfrågor, påpekar Janne Juvakka. Foto: Janne Viinanen

Av Mari Vehmanen

Inför riksdagsvalet har Diabetesförbundet aktivt hållit sig framme i samhällsdebatten. Verksamhetsledaren Janne Juvakka understryker att det gemensamma påverkansarbetet fortsätter mellan valen.

Janne Juvakkas första år som verksamhetsledare på Diabetesförbundet har präglats av förberedelserna inför riksdagsvalet i april. Kalendern har varit fullspäckad med inplanerade möten med bland annat företrädare för partierna.

– Ett av de främsta målen med samtalen har varit att partierna ska ta in god vård vid diabetes i sina valprogram. Den vägen kan temat komma in i regeringsprogrammet.

Janne Juvakka säger att det finns ett uppenbart intresse för diabetesfrågor bland politikerna. Han har fått träffa alla riksdagspartier och det visar att det finns ett intresse för att få information.

Diabetesförbundet har sammanfattat sitt budskap till politikerna i några slagfärdiga valteser. Det viktigaste budskapet är att vården och behandlingen av krävande diabetes ska koncentreras till multidisciplinära specialistcentra. Vidare understryker förbundet att de redan insjuknade måste tas hand om väl, men att det också gäller att satsa på effektiv prevention.

Diabetesförbundet samarbetar med en del andra förbund kring valarbetet, bland annat i partnerskap med Hjärnförbundet och Hjärtförbundet. Paraplyorganisationen SOSTE, Finlands social och hälsa rf, har sammanställt gemensamma mål inför regeringsprogrammet för förbund och föreningar inom social- och hälsovårdsområdet. Diabetesförbundet har alltså också deltagit i arbetet. SOSTE vill att nästa regeringsprogram engagerar sig för att minska social ojämlikhet och skillnader i hälsa.

– Vårt budskap har funnit glädjande mycket gehör i partierna, säger han.

Alla kan påverka

Påverkansarbete försiggår också på alla andra nivåer och inte bara i rikspolitiken, påpekar Janne Juvakka. Lokalföreningarna, likaså enskilda diabetiker och deras närstående, kan medverka till att forma attityderna till diabetes i samhället och öka kunskapen om diabetesfrågor. Han vill uppmana alla som berörs av diabetesfrågorna att vara aktiva i valrörelsen, både inför årets riksdagsval och i kommande val.

– För det första bör alla gå och rösta. Kandidattesten visar vad riksdagskandidaterna har för inställning till vården av diabetes och andra kroniska sjukdomar.
Det är bra att gå på paneldebatter och valtillställningar och fråga ut kandidaterna om deras synpunkter på hälso- och sjukvårdspolitiken.

– Våra beslutsfattare kan omöjligt vara experter inom alla områden, men de vill ha information och framför allt förslag till lösningar. Vi kan göra vår röst hörd när vi alla har ett gemensamt budskap som vi framför till kandidaterna.

Han tror att diabetiker och vårdpersonal har tagit till sig tanken att krävande vård måste koncentreras.

– Man förstår att det inte betyder att bra närservice försvinner. Primärvården måste självfallet fungera. Men därutöver behöver vi högspecialiserade enheter.

Fokus på vårdreformen

Diabetesförbundet fortsätter med sitt intensiva påverkansarbete när nästa regering har bildats. Förbundet vill delta aktivt i planeringen av vårdreformen.

– Vårt mål är att en modell med kompetenscentra för diabetesvård ska ingå i vårdreformen. Vården måste hålla lika hög kvalitet i alla vårdområden, understryker Janne Juvakka.

Diabetesförbundet och föreningarna måste vara på alerten och hålla ett öga på vårdreformen.

– Besluten är fattade så här långt och vårdområdena kommer antagligen att införas i en eller annan form. Vi får helt enkelt inte missa tåget.

Det kan hända att Diabetesförbundet och föreningarna får se över sin organisation när vårdreformen kommer. Krafter och resurser kan behöva centraliseras och slås samman.

– Vi måste alltså fundera på vem som ska föra diabetikers talan när besluten fattas i vårdsområdena.


 

Valteman

Diabetesförbundet

  • Vården vid krävande diabetes måste koncentreras.
  • Typ 2-diabetesepidemin måste stoppas. Det ska vara så lätt som möjligt för alla att ha hälsosamma levnadsvanor.
  • Vården vid typ 1-dibetes måste ses övers för att motsvara dagens möjligheter.

SOSTE Finlands social och hälsa rf

  • Ökningen i inkomstskillnader och ojämlikhet måste stoppas.
  • Större fokus på att förebygga problem och främja hälsa.
  • Översyn av rehabiliteringssystemet.

Nätverket Icke smittsamma sjukdomar

  • Vid politiska beslut måste konsekvenserna för välfärden bedömas i förväg.
  • Vårdreformen måste garantera rättvis finansiering och god tillgång till vård.
  • Det måste inrättas ett tvärsektoriellt program för prevention av icke smittsamma sjukdomar.