Säker i trafiken

1523
Bild: Mikko Karjalainen / Vastavalo

Av Tuija Manneri

• – Det är viktigt att tänka på att var och en i första hand själv svarar för sitt hälsotillstånd i trafiken. Man får bara köra bil när man är kapabel till det, understryker Pirjo Ilanne-Parikka, överläkare på Diabetesförbundet.
I början av året kom Trafiksäkerhetsverket (Trafi) med nya anvisningar för hur läkare ska bedöma körförmågan hos långtidssjuka.

Hos personer med diabetes påverkas körförmågan av många olika faktorer, bland annat blodsockernivå, medicinering, följdsjukdomar och alla andra sjukdomar de eventuellt har. Också vakenhetsgrad, ålder, sömnbrist och användning av droger eller alkohol inverkar. Därför följs hälsotillståndet upp regelbundet på läkarmottagningen.

– Inställningen har förändrats. Förr satsade man på särskilda, återkommande kontroller. I dag är det aktiv rådgivning och trafiksäkerhetsfrågor som gäller vid de normala besöken på mottagningen. Frågor kring medicinska krav i trafiken ingår i undervisningen, behandlingen och uppföljningen för personer med kroniska sjukdomar, säger Pirjo Ilanne-Parikka om de nya anvisningarna från Trafiksäkerhetsverket.

Det görs fortfarande särskilda läkarundersökningar för de medicinska kraven i trafiken, men läkarutlåtanden behövs inte längre i samma utsträckning som tidigare.  Den behandlande läkaren bedömer i stället läget individuellt.

– De medicinska förutsättningarna för yrkesförare och förare av stora fordon bedöms vid normala besök på mottagningen med ett till tre års intervaller. För andra personbilsförare och exempelvis motorcykelförare eller traktorförare är intervallet ett till fem år.

– Exempelvis multisjuka äldre och personer med insulinberoende diabetes kontrolleras årligen. Glesare kontroller räcker gott och väl för relativt friska människor med diabetes som har kost- eller tablettbehandling och inte löper risk att drabbas av för lågt blodsocker, förklarar hon.

Täta kontroller av yrkesförare

Resultaten från kontrollerna skrivs in i journalhandlingarna. Ett särskilt läkarutlåtande om kontrollen behövs när man ansöker om körkort första gången, när man vill uppgradera sig till en högre körkortskategori och senast när man är sjuttio år.

– Körkort för personbil och lätt lastbil (paketbil), moped, motorcykel och traktor gäller femton år i taget. Läkarintyg behöver lämnas in till Trafiksäkerhetsverket först när man är sjuttio, om det inte finns något särskilt skäl som kräver intyg.

– Körkort för buss och lastbil och för annan yrkestrafik gäller i fem år åt gången. Förarna ska lämna in ett läkarutlåtande till Trafiksäkerhetsverket senast två månader efter att de fyllt 45, 50, 55, 60 och 65, säger Pirjo Ilanne-Parikka.

Läkaren kan också skriva utlåtandet för en kortare tid och då måste kontrollen göras tidigare. Dessutom kan polisen förordna förare att skaffa ett läkarutlåtande om sitt hälsotillstånd. Det kommer en förfrågan om nytt utlåtande från Trafiksäkerhetsverket med en sista inlämningsdag.

Körprov i vissa fall

Alla förare måste ha ett läkarutlåtande för förnyat körkort när de är sjuttio år.

– Då görs en omfattande läkarundersökning med fokus på tanke- och funktionsförmågan. Läkaren gör en bedömning av hur de påverkas av exempelvis ålder, sjukdomar och medicinering, säger Pirjo Ilanne-Parikka.

Vid hälsorelaterade körprov testas det bland annat hur uppmärksam föraren är på den övriga trafiken. Bild: Marja Haapio
Vid hälsorelaterade körprov testas det bland annat hur uppmärksam föraren är på den övriga trafiken. Bild: Marja Haapio

Dessutom händer det numera oftare att läkaren hänvisar äldre förare till hälsorelaterad testning av körförmågan hos en trafiklärare. Testet går ut på att man kör i vanlig trafik och trafikläraren är extra uppmärksam på det som läkaren vill ha svar på, exempelvis om föraren är tillräckligt uppmärksam på den övriga trafiken.

Vidare kan läkaren be föraren ge ett prov på körförmåga, där föraren ska visa att han eller hon klarar av att manövrera bilen. Dessutom kan läkaren föreslå att föraren ska genomgå ett körkortsprov, som motsvarar slutprovet i bilskolan.

Det behövs verkligen en genomgående bedömning av körförmågan hos äldre, menar Ilanne-Parikka, eftersom de äldre förarna blir fler och de ofta har många sjukdomar och använder läkemedel.

– Varannan kollision med dödlig utgång beror på en sjukdomsattack och ofta är de akuta attackerna relaterade till hjärtat eller cirkulationen i hjärnan.

Hypo och omdömesförmåga

Vid en bedömning av körförmågan tittar läkaren extra noga på glukoskontrollen. För höga och för låga blodsockervärden försämrar koncentrationsförmågan, tankeförmågan, observationsförmågan och funktionsförmågan.

– Läkaren kan göra bedömningen att de medicinska kraven för att köra bil inte är uppfyllda, om blodsockret ständigt ligger för högt eller för lågt eller om en insulinberoende diabetiker inte mäter blodsockret, påminner Pirjo Ilanne-Parikka.

Vidare håller läkaren ett öga på hypoglykemier, det vill säga episoder av lågt blodsocker.

– Återkommande, allvarliga hypoglykemier hör självfallet inte hemma i modern diabetesbehandling. Men vissa läkemedel och insulinbehandling kan ibland ge upphov till allvarliga hypoglykemier med förlust av funktionsförmågan och rentav medvetslöshet som följd.

– Lyckligtvis förekommer hypoglykemier med medvetanderubbningar mer sällan i dag. Det är tack vare moderna läkemedel och insulinanaloger som sugs upp och verkar jämnare än de preparat som diabetiker använde tidigare. Man bör emellertid komma ihåg att omdömesförmågan försämras redan när blodsockret är på gränsen till hypoglykemi. Incidenter i trafiken till följd av hypoglykemi är synnerligen vanliga. Det finns alltså all anledning att ta blodsockerläget under körning på allvar, säger hon.

Vanliga diabetestabletter, exempelvis metformin, inkretinläkemedel – tabletter eller sprutor, eller SGLT2-hämmare för blodsockersänkning, ger inte upphov till farligt låga blodsockervärden. Däremot ökar risken för hypoglykemi vid insulinbehandling. Detsamma gäller långverkande sulfonureider och kortverkande måltidstabletter, glinider, som ökar insulinutsöndringen. Sulfonureider (SU-preparat) saluförs bland annat under handelsnamnen Glimepirid och Amaryl och glinider som måltidstabletter under handelsnamnen Repaglinid och Novonorm.

Körförbud för viss tid

Allvarlig hypoglykemi, det vill säga blodsockerfall som kräver en glukagonspruta eller sockerdropp på akutmottagningen, skrivs in i patientjournalen. Om förare av personbil, lätt lastbil (paketbil), motorcykel, moped eller traktor har två allvarliga hypoglykemier inom ett år, meddelar läkaren körförbud i ett halvår och anmäler det till polisen.

– För lastbils- och bussförare och andra yrkesförare ger redan en allvarlig hyoglykemi om året körförbud. Då måste arbetsförmågan bedömas av företagshälsovården, påpekar Pirjo Ilanne-Parikka.

Ät något som innehåller kolhydrater och vila en stund innan du fortsätter, om du drabbas av lågt blodsocker under bilresan. Bild: Marja Haapio
Ät något som innehåller kolhydrater och vila en stund innan du fortsätter, om du drabbas av lågt blodsocker under bilresan. Bild: Marja Haapio

Efter allvarliga hypoglykemier utreds orsakerna, och diabetesbehandlingen och uppföljningen av sjukdomen justeras om det behövs. Körförbudet kan upphävas när fristen går ut.

– Man kan ansöka om förnyat körtillstånd med ett nytt läkarutlåtande när läget har rättats till och inga allvarliga hypoglykemier uppträder på ett halvår, eller vid uppföljning i ett år för yrkesförare. Det kräver dock att de medicinska kraven i övrigt är uppfyllda och att föraren inte har några andra sjukdomar som försämrar hälsotillståndet.

Personer med diabetes måste känna igen symtomen på blodsockerfall, förstå risken med lågt blodsocker och kontrollera blodsockervärdena regelbundet.

– Den som använder insulin måste alltid försäkra sig om att blodsockernivån ligger på betryggande nivå i trafiken, det vill säga är 5–10 millimol per liter. Blodsockret måste mätas före bilkörning, och på långa sträckor dessutom ungefär varannan timme. Försäkra dig om att tidsinställningen på blodsockermätaren fungerar för att resultatet ska lagras rätt i minnet, påminner hon.

Förarpolikliniken hjälper

Först från och med i år har läkarna varit tvungna att anmäla körförbud i mer än ett halvår till polisen. Tidigare räckte det med körförbud från läkaren och en anteckning i patientjournalen.

– Insulinbehandlade diabetiker som har återkommande allvarliga hypoglykemier är en verklig risk för trafiksäkerheten. Så deras tillstånd och behandling kommer säkert att åtgärdas mer resolut. I svåra fall kan särskilda polikliniker för förare vara till hjälp. Sådana polikliniker finns vid universitetscentralsjukhusen i Åbo och Helsingfors, berättar Ilanne-Parikka.

Läkarna kan meddela tillfälligt körförbud för kortare tid än ett halvår, exempelvis vid hjärtbesvär eller återkommande försummelser av egenvården eller blodsockerkontrollerna. Körförbudet behöver inte anmälas till polisen, utan det antecknas bara i patientjournalen.

– Vid exempelvis jourbehandling efter insulinchock ska läkaren utreda orsakerna och bedöma om personen behöver tillfälligt körförbud. Patienten ska också hänvisas till noggrannare utredning på mottagningen.

Följdsjukdomar vid diabetes kan vara en orsak att meddela körförbud. Vid retinopati (sjukdom i näthinnan) kan synen vara nedsatt. Och vid neuropati (nervpåverkan) är funktionsförmågan i fötterna nedsatt. Det gör det svårare att manövrera bilen.

Många sjukdomar spelar in

Vid en kontroll tar läkaren hänsyn till alla sjukdomar som en bilförare har och läkemedel som han eller hon använder. Vissa läkemedel kan till exempel påverka det centrala nervsystemet. De är så att säga centralstimulerande. Typ 2-diabetes är ofta förknippad med sömnapné, som orsakar trötthet och ökar risken för att nicka till i trafiken. Likaså kan allvarliga psykiska sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar vara bidragande orsaker till trafikolyckor.

– Också symtom på demenssjukdom måste följas upp. I yrkestrafik och i trafik med stora fordon är redan lindrig demens en anledning för att meddela körförbud. I övrigt är medelsvår demenssjukdom ett kriterium för körförbud.

Demenssjuka ser inte alltid själva att de är sjuka. I sådana fall kan någon närstående ta upp frågan med den behandlande läkaren eller beställa tid hos en neurolog.


Bilkörning och insulinbehandling
  • Mät blodsockret innan du ska köra bil och ät ett mellanmål om värdet ligger under fem. Ät ett mellanmål med 5–10 gram kolhydrater om det inte går att mäta blodsockret före starten.
  • Kontrollera blodsockret ungefär varannan timme på långa bilsträckor.
  • Ät genast snabba kolhydrater om du får känningar av lågt blodsocker under en bilresa. Stanna på ett säkert ställe för att mäta blodsockret.
  • Ha alltid med dig något i bilen som får blodsockret att stiga snabbt. Det kan vara juice eller glukos i gelform eller som tabletter.