Glaukom upptäcks ofta av en händelse

2405
Bild: Marja Haapio.

Av Mari Vehmanen

• Diagnosen glaukom kommer som en fullständig överraskning för många eftersom sjukdomen fortskrider länge utan att ge symtom.
– Det typiska fallet är att glaukom upptäcks av en händelse när någon skaffar nya glasögon, säger professor Anja Tuulonen på Ögoncentrum vid Tammerfors universitetssjukhus.

Ursprungligen kallades sjukdomen grön starr och förväxlades ofta med grå starr. Numera är glaukom det namn som rekommenderas.

– Det finns ungefär femtio olika typer av glaukom, förklarar Anja Tuulonen.

Ögontrycket kan mätas på hälsovårdscentral eller hos en ögonläkare, hos en sjukskötare eller en optiker. Ögontrycket höjs om kammarvattnet i ögat inte kan filtreras ut på normalt sätt av en eller annan anledning.

Förhöjt ögontryck är en av riskfaktorerna för glaukom. Hon understryker emellertid att resultatet av en ögontrycksmätning inte direkt säger något om glaukom förekommer eller inte. Det är fullkomligt individuellt hur högt tryck ögat tål.

– En del människor utvecklar glaukom trots att ögontrycket ligger inom normala gränser eller rentav är lågt. Andra kan leva med mycket högt tryck utan att ögonen tar skada.

Hon säger att läkarna har divergerande åsikter om nyttan av stora screeningar av ögontrycket. Även om screeningarna kan upptäcka begynnande glaukom, ger förhöjda ögontryck upphov till onödig oro och onödiga behandlingar. Å andra sidan skulle hälften av de som behöver behandling inte upptäckas utan screeningar.

Inskränkt synfält

Än så länge har forskarna inte lyckats ta reda på varför vissa människor utvecklar glaukom. Det man vet är att sjukdomsrisken ökar med stigande ålder. Också glaukom hos nära anhöriga tyder på större sannolikhet att själv insjukna. Glaukom är två till tre gånger så vanligt bland diabetiker som bland befolkningen i stort. Än så länge finns det ingen exakt information om orsakssambanden mellan sjukdomarna.

– Å andra sidan är det en god nyhet att glaukomrelaterade förändringar blir upptäckta vid de regelbundna ögonbottenfotograferingarna. Det om något är ett gott skäl för diabetiker att gå på de regelbundna undersökningarna, påpekar Anja Tuulonen.

Med tiden förstörs det ställe där en knippe bestående av fler än en miljon nervtrådar går in i ögat. Först förstörs kanterna på synfältet av nerverna. Stället för det centrala seendet mitt i ögat står sig längst.

Vid ögonbottenundersökningar ser ögonläkaren skador redan innan personen själv förstår att synfältet är inskränkt. Därtill kan det tilläggas att glaukom vanligen inte är förknippat med smärta.

– Sjukdomen fortskrider oftast så långsamt att man hinner vänja sig vid förändringarna. Dessutom uppträder skadorna inte samtidigt i båda ögonen så det friskaste ögat kompenserar bortfallet i det andra ögat.

Ett enkelt test för äldre är att växelvis täcka för ögonen för att kontrollera om synfältet på det ena eller andra ögat kännas snävare.

Laserbehandling blir vanligare

När synnerverna väl har förstörts går det inte att bota eller reparera dem. Därför är det så viktigt att upptäcka glaukom innan en synskada hunnit uppstå.

Begynnande glaukom går inte att få bort, men det fortsatta sjukdomsförloppet kan vanligen bromsas avsevärt med hjälp av behandling.

– Målet är att patienten ska få behålla tillräckligt bra synförmåga livet ut. I dag kan en stor del av fallen hållas i schack i flera decennier tack vare behandling, säger Anja Tuulonen.

Redan länge har förstahandsbehandlingen bestått i ögondroppar som ökar utflödet av kammarvatten och sänker ögontrycket. De måste användas dagligen livet ut och det kan förr eller senare kännas tufft eller frustrerande.

– Många kombinerar ögondropparna med tandborstningen. Men för många blir dropparna en faktor som kringskär livssfären. Man tackar nej till trevligt kvällsprogram för att inte rubba dropprutinerna. Jag brukar inskärpa för mina patienter att det inte är nödvändigt med så stränga regler. Ögondropparna kan tas vid en tidpunkt som passar in i livssituationen.

I dagsläget blir det allt vanligare att laserbehandling sätts in genast från början. Om behandlingen lyckas väl, kan det hända att ögondropparna inte alls behövs. Vid laserbehandlingen läggs en typ av små ärr i ögats kammarvinkel. Då kan kammarvattnet filtreras ut samtidigt som ögontrycket sjunker.

Operationen är i och för sig ett enkelt ingrepp. Med tiden kan behandlingseffekten avta och en ny behandling bli aktuell.

I en liten del av fallen är sjukdomen aggressiv och progredierar snabbt. I sådana fall sätts kirurgisk behandling in. Det är viktigt att de fall där det behövs akut behandling kan upptäcks, understryker hon.

– I fortsättningen bör vården kunna upptäcka fallen snabbare och avsätta adekvata resurser för snabb behandling. Köerna till operation av grå starr är ständigt på tapeten, och många andra grupper av ögonsjukdomar kommer tyvärr i skymundan.


 

Risken för glaukom stiger av
  • förhöjt ögontryck
  • hög ålder
  • exfoliationssyndrom (fjällning på linsens främre yta)
  • diabetes
  • närsynthet
  • glaukom i släkten
  • blödning i synnervspapillen.