Förbundsmötet i Tammerfors – Tid för fest, tid för beslut

846
Förbundsmötet valde presidium och andra förtroendevalda.

Av Tarja Sampo, kommunikationschef, Diabetesförbundet

• Under pingsthelgen samlades drygt 200 diabetesdelegater från hela landet till förbundsmöte i Tammerfors. De fick information om senaste nytt på diabetesfronten, firade Diabetesförbundets födelsedag och var i tillfälle att fatta beslut om frågor som rör deras föreningar och förbund. Tidigare var det förbundskongressen och förbundsfullmäktige som vart fjärde år förde medlemmarnas talan. I dag är det företrädare för diabetesföreningarna som fattar besluten.

Organisationsdagarna präglades av jubileumsåret och jubileet till ära informerade Päivi Sillanaukee, kanslichef på Social- och hälsovårdsministeriet, om vårdreformen och de senaste nyheterna kring den. I diskussionerna fick hon information om vad som behöver göras för att förebygga diabetes och förbättra diabetesvården. Frågorna hade förberetts och motiverats grundligt och kanslichefen fick med sig en rad förslag att ta upp på ministeriet.

I sitt inlägg uppmuntrade verksamhetsledare Janne Juvakka deltagarna att satsa på förnyelse tillsammans för att Diabetesförbundet också i framtiden ska ha en stark ställning. Förbundet ska eftersträva att vara den organisation som är viktigast för människor med diabetes och deras närstående och som bäst kan ge det stöd de behöver. När vi vill påverka beslutsfattarna är det av största vikt att vi har en gemensam målbild och ett gemensamt budskap och att diabetesföreningarna satsar på effektiv arbetsfördelning, sa han vidare.

Förbundets 60-åriga historia och verksamhet hade dokumenterats på videofilm och den visades under mötet. Filmen fick ett varmt mottagande och den kan ses på vår videokanal diabetesliitto.dreambroker.com.

Vidare höll överläkare Pirjo Ilanne-Parikka, Diabetesförbundet, och docent Veikko Koivisto ett informativt föredrag om diabetesvården förr och nu. De lyfte också på förlåten till den kommande utvecklingen.

Dagens höjdpunkt var stadens mottagning i rådhuset och jubileumsfesten senare på kvällen. Det var trevligt att få träffa flera av förbundets hedersordförande. Närvarande var Seppo Aho, Tero Kangas, Ammi Isokallio och Matti Väistö.

Första förbundsmötet

Det första ärendet på agendan för mötesdelegaterna från diabetesföreningarna var att fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2014. Intäkterna var ungefär 6,2 miljoner och kostnaderna 6 miljoner euro.

Tammerfors stad arrangerade en mottagning med anledning av Diabetesförbundets jubileumsår. Mottagningen hölls i det vackra rådhuset.
Tammerfors stad arrangerade en mottagning med anledning av Diabetesförbundets jubileumsår. Mottagningen hölls i det vackra rådhuset.

Bland de frågor som verksamhetsledare Janne Juvakka lyfte fram från 2014 märktes det minskande antalet medlemmar, det stora antalet besökare på webbplatsen, projekten inom programmet Ett liv, det relativt goda läget inom rehabiliteringen, de positiva kommentarerna från deltagarna i diabeteskurser och den stora efterfrågan på diabetesutbildning för vårdpersonal. Hela året tog förbundet aktivt ställning till diabetesfrågor genom att lämna utlåtanden och yttranden, delta i samråd och bli hörda i aktuella frågor.

Styrelsen hade utarbetat grunder för verksamhetsplanen och budgeten för 2016. Nästa år påverkas förbundet och dess verksamhet av en rad omvärldsfaktorer, bland annat besluten kring vårdreformen, utvecklingen inom statsfinanserna och den kommunala ekonomin, nya regler för spelverksamhet, förändrade deltagandemönster bland allmänheten, ständigt expanderande webbkommunikation, aktiviteten på sociala medier och konkurrensen mellan de som tillhandahåller rehabilitering.

Förbundsmötet antog grunderna för budgeten. På förslag av Matti Väistö lades det till bland omvärldsfaktorerna att skillnaderna i åldersstruktur på regional nivå ska vägas in när verksamheten planeras eftersom också äldre på landsbygden är i behov av stöd. Resurser kommer att avsättas för påverkansarbete.

Också hedersordförandena Matti Väistö, Tero Kangas, Ammi Isokallio och Seppo Aho deltog.
Också hedersordförandena Matti Väistö, Tero Kangas, Ammi Isokallio och Seppo Aho deltog.

Det ingår i förbundets uppgifter att övertyga de som har makt över vårdreformen att reformen måste garantera att människor med diabetes får integrerad och klientorienterad vård och vägledning.

För att möta de kommande omställningarna i föreningsverksamheten vill förbundet i samråd med föreningarna mer resolut satsa på åtgärder för att bygga upp starka regionala samarbetsformer. Stöd till människor med diabetes och deras närstående hör till Diabetesförbundets viktigaste uppgifter. Därför kommer förbundet att ta fram nya verktyg för att stödja diabetiker i egenvården och särskilt lyfta fram webbaserade arbetsformer.

Hur förbundet klarar sig i FPA:s upphandling 2016 är i hög grad avgörande för i vilken utsträckning vi kan vara tjänsteleverantörer i fortsättningen. I september förbereder och beslutar styrelsen om verksamhetsplanen och budgeten för 2016.

 


 

Ny förbundsledning

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari

På förbundsmötet valdes medicine doktor Tommi Vasankari, chef för UKK-institutet, till ny ordförande för Diabetesförbundet. Han vill arbeta för att förbättra och säkerställa god vård vid diabetes och förebygga diabetes. Det är det som är min drivkraft i ledningen för förbundsstyrelsen, säger han.

– Omvärlden förändras. Och det kräver att styrelsen, Diabetescentrum och diabetesföreningarna samarbetar betydligt mer och aktiverar sig i kontakterna med de nya regionala vårdaktörerna och de nationella beslutfattarna för att värna diabetikers intressen. Jag vill använda min kompetens för arbetet och fördjupa samarbetet mellan styrelsen, Diabetescentrum och föreningarna. Vårt mål ska vara att förbättra diabetesvården och förebygga diabetes i hela landet.

Tommi Vasankari har inte själv diabetes, men han har en närstående som är diabetiker.

Jaakko Pihlajamäki
Jaakko Pihlajamäki

Ekonomie magister Jaakko Pihlajamäki, direktör för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, valdes till första vice ordförande. Han var tidigare ordförande och har ett professionellt intresse för diabetes.

Pihlajamäki vill gärna fortsätta arbeta i ledningen i tre år till eftersom det pågår intressanta processer inom förbundet. Han nämner insatser för att diabetesföreningarna ska kunna hävda sig och utöva påverkan på lokal nivå i den kommande vårdstrukturen, förbättra kvaliteten på vården vid typ 1-diabetes genom att det byggs upp kompetenscentra, garantera att förbundet är slagkraftigt, i synnerhet med hjälp av starka finanser i ett läge när de finansiella mekanismerna kan förändras och inte minst för att stärka föreningarnas roll i beslutsprocesserna, vilket var målet med stadgeändringen.

– Jag ser att jag med min kompetens, mina erfarenheter och mina nätverk fortfarande kan vara till nytta för förbundet och dess beslutsprocesser.

Nelli Bäckman
Nelli Bäckman

Tradenom Nelli Bäckman, studiesekreterare på Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, valdes till andra vice ordförande. Hon har typ 1-diabetes och är övertygad om att Diabetesförbundet fyller en funktion också i framtiden.

– Förbundet är en stor organisation. Det måste följa sin tid och satsa på föryngring.

– Jag kan tillföra förbundet ett ungt och internationellt perspektiv och visa hur sociala medier kan utnyttjas i förbundets arbete. Dessutom är jag energisk och har stor vilja att arbeta för att diabetiker ska må bra, säger hon om sin roll i förbundsledningen.

Eija Räihä
Eija Räihä

Förvaltningsmagister Eija Räihä, vd på på Lapin Kuntoutus Oy, valdes till tredje vice ordförande. Hon har länge innehaft förtroendeuppdrag inom förbundet. Bland annat deltog hon i arbetet med stadgereformen och den nya organisationen för förbundet.

– Jag vill ta ett ansvar för förändringarna och lotsa förbundet framåt. Därför är jag gärna aktiv i styrelsen och vill arbeta för hela vår organisation och värna alla diabetikers intressen. Jag brinner för Diabetesförbundet, sammanfattar Eija Räihä. Hon har en närstående med diabetes.

Presidiets mandat löper på tre år.

Utöver ordförandena fick styrelsen nio ledamöter med mandat på ett till tre år: professor Hannu Järveläinen, direktör Antti Kivelä, group controller Anders Laurén, apotekare Stina Parkkamäki, vicehäradshövding, förvaltningsdirektören Timo Rajala, riksdagsledamot Antti Rantakangas, diabetessjukskötare Marja Rautavirta, vd Sari Siikasalmi och professor Erkki Vartiainen.