Turvaa vakuutuksesta – mutta millä ehdoin?

7187
Kuva: Harri Lindfors / Kuvaario

Teksti: Katja Holopainen

Diabetes ei ole este erilaisten vakuutusten saamiselle, mutta hoitotasapaino ja lisäsairaudet vaikuttavat vakuutusten hintoihin ja korvauksiin. Vakuutusyhtiöiden perusperiaatteet poikkeavat vain vähän toisistaan, erilaisten vakuutusten yksityiskohdissa on enemmän eroja.

Pitkäaikaissairaus rajoittaa vakuutusten ottamista. Monen vakuutuksen hankkimisessa asiakkaalla on velvollisuus antaa terveysselvitys, jonka perusteella vakuutusyhtiöt arvioivat riskit. Vakuutusyhtiöt voivat pyytää asiakkaan oman selvityksen lisäksi sairauskertomustietoja hänen hoitopaikastaan. Vakuutusta ei ehkä lainkaan myönnetä, mikäli vakuutuksen ottajan diabeteksen hoitotasapaino on huono tai hänellä on toistuvia hypoglykemioita tai lisäsairauksia.

Vaikka vakuutusyhtiöiden ehdot poikkeavat vain vähän toisistaan, erilaisten vakuutusten ehdoissa on eroja. Pääsääntöisesti henki-, työkyvyttömyys- ja sairausvakuutuksia myönnetään diabeetikoille korotetuilla maksuilla, ellei hakemusta hylätä.

– Terveydentilaa ei kuitenkaan hyväksynnän jälkeen enää tarkisteta uudelleen. Maksukorotus poistuu kymmenen vuoden kuluttua ja tämän jälkeen henki- tai työkyvyttömyysvakuutuksen maksu on diabeetikolle sama kuin kaikille muillekin, vakuutuskäsittelijä Seija Turtiainen Henki- Fenniasta tarkentaa. Yhtiön tuotteisiin ei sisälly sairaskulukorvausvakuutuksia.

Ennen diagnoosia otetut vakuutukset – tapaturma-, sairaus-, sairauskulukorvaus- ja henkivakuutukset – on syytä pitää voimassa, sillä vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta muuttaa sovittuja ehtoja.

Matkavakuutus ei korvaa kaikkea

Matkavakuutuksia varten yhtiöt eivät vaadi yleensä terveysselvitystä.

– Diabeetikot saavat matkavakuutuksia siinä missä muutkin. Periaate on, että olemassa olevan sairauden matkanaikaisia kuluja ei korvata, joten diabeteksen hoitoa matkan aikana ei korvata matkavakuutuksesta, ylilääkäri Patrik Schroeder LähiTapiolasta kertoo.

Jos diabetes on todettu ennen matkaa, korvataan vain sen äkillisen ja odottamattoman pahenemisen aiheuttamia ensiavun luonteisia kuluja. Schroeder sanoo, että tätä tulkitaan tapauskohtaisesti, ja rajanveto voi joskus olla vaikeaa.

Joissakin vakuutusyhtiöissä matkavakuutuksissa on tehty rajauksia hoitoajan kestoon. Fennian asiantuntija Maija Miettinen kertoo, että Fennia korvaa matkavakuutuksesta vain matkakohteessa annetun akuutin, ensiapuluonteisen hoidon enintään yhden viikon ajalta. Ifin henkilövahinkojen korvausasiantuntija Anne Koivisto esittää esimerkkinä tapauksen, jossa jalassa olevan haavan paraneminen pitkittyy: vakuutuksesta korvattavat kulut voivat ajallisesti jäädä lyhyemmiksi kuin haavan paraneminen.

Henkilövakuutukset korotetulla maksulla

Sairauskuluvakuutuksissa yleisenä periaatteena on, että vakuutusta hakiessa jo olemassa olevat sairaudet, kuten vaikka diabetes, rajataan vakuutusturvasta pois. Muutoin vakuutuksesta korvataan diabeetikoiden kuluja aivan samojen periaatteiden mukaan kuin muidenkin vakuutuksen ottajien.

– Jos diabeetikoille on jo kehittynyt lisäsairauksia, sairauskuluvakuutusta ei yleensä myönnetä. Silloin sairauskulujen riski on suuresti lisääntynyt, ja niiden korvattavuudessa saattaisi tulla tulkintavaikeuksia, Patrik Schroeder LähiTapiolasta kertoo.

Tapaturmavakuutuksia varten vaaditaan terveysselvitys, joka voi jopa samassa yhtiössä olla erilainen eri-ikäisillä.

– Tapaturmavakuutuksia solmiessamme kysymme alle 60-vuotiailta vain päihteiden käyttöä ja työkykyä. Yli 60-vuotiaiden täytyy antaa laajempi terveysselvitys: vakuutusyhtiö arvioi heidän diabeteksensa vaikeusasteen hoitotasapainon ja lisäsairauksien perusteella, Ifin vakuutusasiantuntija Katri Hajanne-Kemppinen kertoo.

Henkivakuutus myönnetään diabeetikolle yksilöllisten sairauskertomustietojen perusteella yleensä korotetulla maksulla, jos hakijan ennenaikaisen kuolemanriskin katsotaan olevan selvästi suurempi kuin samanikäisellä normaaliväestöllä. Henkivakuutus voidaan jättää myös myöntämättä.

– Kannattaa huomioida, että hyvässä hoitotasapainossa oleva nuori diabeetikko voi saada henkivakuutuksen, eikä terveydentilaa enää jatkossa tarkisteta. Mahdollinen maksunkorotus katoaa kymmenen vuoden kuluttua, Hajanne-Kemppinen korostaa.

Hoitovälineitäkin korvataan

Hoitovälineet ovat normaalisti vakuutettuina kotivakuutuksen irtaimistovakuutuksessa, ja niitä voidaan korvata vakuutusehtojen mukaisesti.

LähiTapiola korvaa hoitovälineiden rikkoutumisia matkatavaravakuutuksista pääsääntöisesti samojen periaatteiden mukaan kuin kotivakuutuksistakin. Mikäli hoitoväline on lainassa hoitopaikasta, vahinkotilanteessa selvitetään ensin, onko asiakkaalla mahdollisuus saada hoitopaikasta uusi hoitoväline rikkoutuneen tilalle. Jos tämä ei ole mahdollista, silloin äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti rikkoutunut hoitoväline voidaan korvata kotivakuutuksen laajasta turvasta.

Tapaturma- tai sairauskuluvakuutuksista LähiTapiola ei korvaa lääkinnällisiä välineitä, kuten insuliinipumppua tai sensoria.

Fennia korvaa kaikista vapaaehtoisista henkilövakuutuksistaan (matka-, sairauskulu- ja tapaturmavakuutuksista) tapaturman yhteydessä rikkoutuneen, vakuutetun käytössä olleen pysyvän lääkinnällisen välineen rikkoutuminen. Yhtiö korvaa hoitovälineitä myös laajasta kotivakuutuksesta. Korvattavuus selvitetään tapauskohtaisesti, ja siinä otetaan huomioon tilanne ja olosuhteet.

Esimerkiksi insuliinipumppu on sairaalan omaisuutta ja diabeetikolla vain lainassa. Jos sattuu vahinko ja insuliinipumppu menee epäkuntoon, täytyy ottaa yhteyttä hoitopaikkaan, joka vastaa laitteen huollosta. Erikoissairaanhoito laskuttaa tästä kuntia.

Irtaimistovakuutuksen laajasta turvasta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, kuten sairauskohtauksen (esimerkiksi vakavan hypoglykemian) aikana tai seurauksena rikkoutunutta omaisuutta. Korvauksen saamiseen vaikuttaa silloinkin valitun vakuutuksen laajuus.

Vakuutusyhtiöstä kannattaa kysyä neuvoa, mistä vakuutuksesta vahingon sattuessa korvauksia kannattaa hakea.

vakuutustaulukko